Add parallel Print Page Options

Sự Sống Lại của Người Chết

12 Vào lúc đó, Mi-chên, vị đại thống soái, đấng luôn đứng binh vực cho dân ngươi, sẽ đứng dậy. Khi ấy sẽ có một thời kỳ hoạn nạn mà từ khi loài người lập quốc cho đến bấy giờ chưa hề có như vậy. Nhưng khi ấy dân ngươi, tất cả những người có tên được ghi trong sách, sẽ được cứu. Nhiều người đã ngủ trong bụi đất sẽ trỗi dậy. Một số để hưởng sự sống đời đời, và một số để bị sỉ nhục và ghê tởm đời đời.

Những người khôn ngoan sẽ rạng rỡ như ánh sáng trên bầu trời, và những ai dẫn đưa nhiều người đến sự công chính sẽ rực sáng như các vì sao đời đời mãi mãi.

Nhưng ngươi, Ða-ni-ên, hãy giữ kín sứ điệp nầy và hãy niêm phong sách nầy lại cho đến thời kỳ cuối cùng, thời mà nhiều kẻ sẽ chạy tới chạy lui và tri thức sẽ gia tăng.”

Bấy giờ, tôi, Ða-ni-ên, đang nhìn, và này, hai người khác xuất hiện; một người đứng bên nầy bờ sông, và một người đứng bên kia bờ sông. Một người cất tiếng nói với người mặc y phục bằng vải gai mịn đang đứng trên dòng sông, “Cho đến bao giờ những việc lạ lùng ấy sẽ được ứng nghiệm?”

Tôi nghe người mặc y phục bằng vải gai mịn đứng trên dòng sông đưa tay phải và tay trái mình lên trời, và nhân danh Ðấng sống đời đời mà thề rằng, “Sẽ phải qua một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ; khi quyền lực của dân thánh cuối cùng bị gãy đổ hoàn toàn, bấy giờ mọi sự ấy sẽ hoàn tất.”

Tôi nghe nhưng chẳng hiểu gì, vì thế tôi nói, “Thưa ngài, cuối cùng của những sự ấy sẽ ra sao?”

Người ấy đáp, “Hỡi Ða-ni-ên, hãy yên chí, vì sứ điệp nầy sẽ được giữ kín và niêm phong cho đến thời cuối cùng. 10 Nhiều người sẽ được thanh tẩy, làm cho thánh sạch, và tinh luyện; tuy nhiên những kẻ gian ác sẽ tiếp tục gian ác, và chẳng ai trong bọn chúng sẽ hiểu gì, nhưng những người khôn ngoan sẽ hiểu rõ.

11 Từ lúc của lễ thiêu hằng ngày bị cất đi và vật gớm ghiếc khiến cho tan hoang được lập lên là một ngàn hai trăm chín mươi ngày.

12 Phước thay cho những người trông đợi và bền đỗ cho đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày.

13 Còn ngươi, hãy đi con đường của ngươi cho đến cùng, rồi ngươi sẽ được an nghỉ. Ðến ngày cuối cùng, ngươi sẽ đứng lên nhận lãnh phần đã dành cho ngươi.”