A A A A A
Bible Book List

Daniel 1 Bible 21 (B21)

V královských službách

Neposkvrníme se

Ve třetím roce vlády judského krále Joakima [a] přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar [b] a oblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar je s sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v chrámové pokladnici.

Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty – zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenoval – Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariášovi Abednego.

Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost, 10 ale ten mu přesto odpověděl: „Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by mě kvůli vám připravil o hlavu!“

11 Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan: 12 „Zkus to prosím s námi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. 13 Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš.“ 14 Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil.

15 Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. 16 Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. 17 A Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům.

18 Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. 19 Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. 20 Kdykoli od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království.

21 Daniel tam pak zůstal až do prvního roku krále Kýra. [c]

Footnotes:

  1. Daniel 1:1 605 př. n. l. (2.Král 24:1; 2.Let 36:5–7)
  2. Daniel 1:1 Nabukadnezar II. (604–562 př. n. l.)
  3. Daniel 1:21 Kýros II. Veliký (539/538 př. n. l.), zakladatel Perské říše; jeho první rok se zde počítá od jeho dobytí Babylonu, tedy 538 př. n. l. (srov. 2.Let 36:22; Ezd 1:1)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes