A A A A A
Bible Book List

Daniel 3 Svenska Folkbibeln (SFB)

De tre männen i den brinnande ugnen

Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld, sextio alnar hög och sex alnar bred. Den lät han ställa upp på Duraslätten i Babels hövdingdöme. Sedan sände han bud och kallade samman satraper,[a] landshövdingar och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i hövdingdömena, för att de skulle komma till invigningen av den staty kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp.

Då samlades satraperna, landshövdingarna och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i hövdingdömena till invigningen av den staty som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. När de stod framför den, utropade en härold med hög röst: "Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tungomål: När ni hör ljudet av horn, pipor, cittror, lyror, psaltare, säckpipor och alla andra slags instrument, skall ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber, han skall genast kastas i den brinnande ugnen."

Så snart allt folket hörde ljudet av horn, pipor, cittror, lyror, psaltare och alla andra slags instrument föll de ner, alla folk, stammar och tungomål, och tillbad den staty av guld som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp.

Men strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sade till kung Nebukadnessar: "Må konungen leva för evigt! 10 Konungen har befallt att alla människor skall falla ner och tillbe statyn av guld, när de hör ljudet av horn, pipor, cittror, lyror, psaltare, säckpipor och alla andra slags instrument, 11 och att var och en som inte faller ner och tillber skall kastas i den brinnande ugnen. 12 Men nu finns här några judiska män, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, som du har satt att förvalta Babels hövdingdöme. Dessa män sätter sig över ditt påbud, o konung. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den staty av guld som du har låtit ställa upp."

13 Då befallde Nebukadnessar i vrede och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abed-Nego. När man hade fört fram dem inför kungen 14 sade Nebukadnessar till dem: "Är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp? 15 Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra, när ni hör ljudet av horn, pipor, cittror, lyror, psaltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber, skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer?" 16 Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego kungen: "O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. 17 Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. 18 Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp."

19 Då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Sadrak, Mesak och Abed-Nego, så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än man någonsin hade sett den vara. 20 Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen. 21 Så bands dessa iförda sina underkläder, livrockar, mössor och andra kläder och kastades i den brinnande ugnen. 22 Men eftersom kungens befallning hade varit så sträng och ugnen därför hade blivit oerhört starkt upphettad, blev de män som förde Sadrak, Mesak och Abed-Nego dit upp själva dödade av eldslågorna, 23 när de kastade de tre männen Sadrak, Mesak och Abed-Nego bundna i den brinnande ugnen.

24 Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar: "Var det inte tre män vi band och kastade i elden?" De svarade kungen: "Jo visst, o konung." 25 Då sade han: "Ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden, och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason." 26 Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: "Sadrak, Mesak och Abed-Nego, ni den högste Gudens tjänare, kom ut, kom hit!" Då gick Sadrak, Mesak och Abed-Nego ut ur elden. 27 Och satraperna, landshövdingarna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar och att håret på deras huvuden inte hade svetts och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt.

28 Nebukadnessar tog då till orda och sade: "Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De förtröstade så på honom att de överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen Gud. 29 Härmed befaller jag nu att vem det vara må av alla folk och stammar och tungomål, som säger något ovärdigt om Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, han skall slitas i stycken, och hans hus skall göras till en sophög. För det finns ingen Gud som kan hjälpa så som han."

30 Därefter lät kungen Sadrak, Mesak och Abed-Nego få stor ära och makt i Babels hövdingdöme.

Nebukadnessars dröm om det avhuggna trädet

31 Kung Nebukadnessar till alla folk och stammar och tungomål som finns på hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. 32 Jag finner för gott att härmed kungöra de tecken och under som den högste Guden har gjort med mig.

33 Stora är hans tecken,
    mäktiga hans under.
Hans rike är ett evigt rike,
    hans välde varar från släkte till släkte.

Footnotes:

  1. Daniel 3:2 satraper Perserrikets högsta ämbetstitel var "satrap".
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Daniel 3 Nya Levande Bibeln (SVL)

Männen i den brinnande ugnen

Kung Nebukadnessar lät tillverka en guldstaty, som var trettio meter hög och tre meter bred och ställde upp den på Duraslätten i provinsen Babylon.

Sedan skickade han bud till furstar, landshövdingar, officerare, domare, skattmästare, rådgivare och lagmän i alla provinser i riket och inbjöd dem att komma till avtäckningen av statyn.

När de allesammans hade samlats och stod framför monumentet,

ropade en härold ut följande befallning från kungen:Folk från alla länder och av alla språkgrupper:

När ni hör ljudet av horn, flöjter, cittror, lyror och harpor ska ni falla ner och tillbe kung Nebukadnessars guldstaty.

Den som vägrar att göra det kommer omedelbart att kastas i den brinnande ugnen.

När orkestern började spela föll folk av alla nationaliteter ner och tillbad statyn.

Men några ämbetsmän gick till kungen och beskyllde en del judar för att ha vägrat att tillbe statyn. De sa:

9-10 Ers Majestät stiftade en lag att alla måste falla ner och tillbe guldstatyn så snart musiken hördes,

11 och du gav befallning om att den som vägrade skulle kastas i en brinnande ugn.

12 Men Sadrak, Mesak och Abed-Nego, några judar som du har tillsatt att förvalta Babylons furstendöme, har trotsat dig genom att vägra tjäna dina gudar och tillbe statyn.

13 Nebukadnessar blev då fruktansvärt arg och befallde att Sadrak, Mesak och Abed-Nego skulle föras fram till honom.

14 Är det sant, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, att ni vägrar att tjäna mina gudar och tillbe den guldstaty jag har rest? frågade kungen.

15 I så fall ska jag ge er en chans till. Om ni faller ner och tillber statyn nästa gång musiken hörs, är allt bra igen. Men om ni vägrar kommer ni att kastas i den brinnande ugnen ögonblickligen. Och vilken gud kan då rädda er ur min hand?

16 Sadrak, Mesak och Abed-Nego svarade: Kung Nebukadnessar, vi är inte alls bekymrade för vad som ska hända oss.

17 Ers Majestät ska veta att om vi blir kastade i den brinnande ugnen, är vår Gud mäktig att befria oss!

18 Men om han inte gör det, så kan vi ändå inte under några omständigheter tjäna dina gudar eller tillbe den guldstaty som du har låtit göra.

19 Då blev Nebukadnessar rasande på Sadrak, Mesak och Abed-Nego, och hans ansikte mörknade av vrede. Han befallde att ugnen skulle göras sju gånger hetare än vanligt.

20 Sedan gav han några av sina starkaste soldater order att binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i elden.

21 Man band dem med kraftiga rep innan man kastade in dem i ugnen fullt påklädda.

22-23 Men eftersom kungen i sin vrede hade befallt att ugnen skulle vara extra het, slog lågorna ut och brände ihjäl de soldater som fått i uppgift att kasta ner Sadrak, Mesak och Abed-Nego i de flammande lågorna.

24 När Nebukadnessar satt och tittade in i elden, hoppade han plötsligt upp och utropade förskräckt: Kastade vi inte in tre män i ugnen? Jo, visst gjorde vi det, Ers Majestät, svarade hans rådgivare.

25 Men titta där! skrek Nebukadnessar. Jag ser fyra män, som går omkring i elden. De är inte bundna och har inte ens blivit brända av lågorna, och den fjärde ser ut som en gud!

26 Nebukadnessar gick närmare öppningen och ropade: Sadrak, Mesak och Abed-Nego, den högste Gudens tjänare! Kom ut! Kom ut!Då klev de ut ur elden.

27 När furstarna, landshövdingarna, officerarna och rådgivarna trängdes omkring dem, såg de att elden inte på något sätt hade skadat dem. Inte ens håret på deras huvuden var svett. Deras kläder var oskadade, och det luktade inte ens rök om dem!

28 Då sa Nebukadnessar: Välsignad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som skickade sin ängel att befria sina trogna tjänare. De trotsade min befallning och var villiga att dö hellre än att tjäna och tillbe någon annan gud än sin egen.

29 Därför befaller jag att den som säger något emot Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, från vilket land, vilken språkgrupp eller religion han än kommer, ska slitas i stycken, och hans hus ska förvandlas till en stenhög, för ingen annan kan göra vad deras Gud har gjort.

30 Sadrak, Mesak och Abed-Nego befordrades av kungen till högt uppsatta poster och blev hedrade män i provinsen Babylon.

Kungens dröm om ett träd

31 Detta är den proklamation som kung Nebukadnessar sände ut till varje folk och språkgrupp i hela världen:Jag hälsar er och önskar er välgång!

32 Jag vill att ni allesammans ska veta vilket märkligt under den allra högste Guden har gjort med mig.

33 Det är obegripligt - ett mäktigt under! Nu vet jag säkert att Guds rike ska bestå för evigt, från generation till generation.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes