Add parallel Print Page Options

Ranh Giới Xứ Ca-na-an

34 Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy truyền cho dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ca-na-an, xứ các ngươi sẽ nhận làm sản nghiệp, xứ Ca-na-an đó có ranh giới như sau:

Ranh giới miền nam của các ngươi sẽ từ Ðồng Hoang Xin chạy dọc theo biên thùy nước Ê-đôm, hay nói rõ hơn ranh giới miền nam của các ngươi sẽ bắt đầu từ phía đông ở cuối Biển Muối;[a] ranh giới của các ngươi sẽ từ đó chạy vòng xuống phía nam, giáp các ngọn núi Ạc-ráp-bim, rồi băng ngang qua Ðồng Hoang Xin đến ranh giới phía nam của Ca-đe Ba-nê-a, chạy tiếp đến Ha-xa Át-đa, và tiếp tục cắt ngang qua A-xơ-môn; từ A-xơ-môn đường ranh giới sẽ vòng xuống Suối Ai-cập, và chạy dọc theo suối ra đến biển.[b]

Về ranh giới phía tây, các ngươi sẽ có Biển Lớn,[c] và nó sẽ làm biên thùy phía tây.

Ðây là ranh giới phía bắc của các ngươi: từ Biển Lớn các ngươi sẽ vạch một đường cho đến Núi Hô-rơ; từ Núi Hô-rơ các ngươi sẽ kéo một đường đến Lê-bô Ha-ma; từ đó đường ranh giới sẽ đến và bao gồm cả Xê-đát, rồi từ đó sẽ chạy đến Xíp-phơ-rôn, và chấm dứt tại Ha-xa Ê-nan. Ðó sẽ là ranh giới phía bắc của các ngươi.

10 Các ngươi sẽ làm dấu ranh giới ở phía đông bắt đầu từ Ha-xa Ê-nan chạy đến Sê-pham; 11 đường ranh giới của các ngươi sẽ chạy từ Sê-pham xuống Ríp-la về phía đông của A-in; rồi đường ranh giới sẽ tiếp tục đi xuống cho đến triền đồi phía đông của Biển Kin-nê-rét;[d] 12 đường ranh giới sẽ tiếp tục chạy dọc xuống theo Sông Giô-đanh và chấm dứt tại Biển Muối.[e]

Ðó sẽ là xứ sở của các ngươi với các ranh giới chung quanh.”

13 Môi-se truyền lịnh cho dân I-sơ-ra-ên rằng, “Ðó là xứ sở anh chị em sẽ bốc thăm để chia nhau ở; đó là xứ mà Chúa đã truyền ban cho chín chi tộc rưỡi còn lại, 14 vì chi tộc của con cháu Ru-bên theo các gia tộc của họ, chi tộc của con cháu Gát theo các gia tộc của họ, cùng với phân nửa chi tộc Ma-na-se, 15 tức hai chi tộc rưỡi đã nhận phần sản nghiệp của họ bên phía đông Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, tức bên phía mặt trời mọc rồi.”

Những Người Lãnh Ðạo Dân I-sơ-ra-ên

16 Chúa phán với Môi-se, 17 “Ðây là tên những người sẽ chia xứ cho các ngươi làm sản nghiệp: Tư Tế Ê-lê-a-xa và Giô-suê con của Nun. 18 Các ngươi cũng phải lấy thêm trong mỗi chi tộc một người lãnh đạo để hiệp với các ngươi chia đất cho dân làm sản nghiệp. 19 Ðây là tên những người ấy:

Chi tộc Giu-đa, Ca-lép con của Giê-phu-nê.
20 Chi tộc Si-mê-ôn, Sê-mu-ên con của Am-mi-hút.
21 Chi tộc Bên-gia-min, Ê-li-đát con của Kích-lôn.
22 Chi tộc Ðan, Thủ Lãnh Búc-ki con của Gióp-li.
23 Trong con cháu Giô-sép:
Chi tộc Ma-na-se, Thủ Lãnh Han-ni-ên con của Ê-phốt;
24 Và chi tộc Ép-ra-im, Thủ Lãnh Kê-mu-ên con của Síp-phơ-tan.
25 Chi tộc Xê-bu-lun, Thủ Lãnh Ê-li Xa-phan con của Pạc-nách.
26 Chi tộc I-sa-ca, Thủ Lãnh Pan-ti-ên con của A-xan.
27 Chi tộc A-se, Thủ Lãnh A-hi-hút con của Sê-lô-mi.
28 Chi tộc Náp-ta-li, Thủ Lãnh Pê-đa-hên con của Am-mi-hút.”

29 Ðó là những người Chúa đã truyền có trách nhiệm phải chia đất cho dân I-sơ-ra-ên, để họ nhận làm sản nghiệp trong xứ Ca-na-an.

Footnotes

  1. Dân Số 34:3 Biển Chết
  2. Dân Số 34:5 Biển Ðịa Trung Hải
  3. Dân Số 34:6 Biển Ðịa Trung Hải
  4. Dân Số 34:11 Biển Hồ Ga-li-lê
  5. Dân Số 34:12 Biển Chết