Add parallel Print Page Options

Chiến Tranh với Dân Mi-đi-an

31 Chúa phán với Môi-se, “Hãy báo thù dân Mi-đi-an cho dân I-sơ-ra-ên trước khi ngươi quy về với tổ tông ngươi.”

Vậy Môi-se nói với dân, “Hãy điểm binh và trang bị vũ khí để ra trận, hầu anh em có thể tiến đánh dân Mi-đi-an, và thực hiện cuộc báo thù cho Chúa đối với dân Mi-đi-an. Cứ mỗi chi tộc I-sơ-ra-ên, anh em sẽ phái một ngàn quân để ra chiến trận.”

Vậy từ trong hàng ngàn hàng vạn người I-sơ-ra-ên, người ta tuyển mộ một ngàn người từ mỗi chi tộc, và mười hai ngàn người đã được trang bị để đi ra chiến trường. Môi-se sai họ ra trận, tức một ngàn người từ mỗi chi tộc. Phi-nê-a con trai Tư Tế Ê-lê-a-xa cũng ra trận. Ông mang theo một số khí dụng của nơi thánh và những kèn thúc quân trong tay. Họ đánh nhau với quân Mi-đi-an như Chúa đã truyền cho Môi-se, và họ đã giết tất cả những người nam của dân ấy. Họ cũng giết các vua dân Mi-đi-an là Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba, tức năm vua dân Mi-đi-an, ngoài những người khác mà họ đã giết. Họ cũng dùng gươm giết Ba-la-am con trai của Bê-ô. Quân I-sơ-ra-ên bắt các phụ nữ và trẻ em Mi-đi-an dẫn đi làm tù binh. Họ cũng cướp đoạt và mang đi tất cả đàn bò, các đàn chiên, và mọi của cải của chúng để làm chiến lợi phẩm. 10 Họ phóng hỏa đốt tất cả thành và mọi lều trại của chúng, 11 nhưng họ chừa lại tất cả của cải, người ta, và súc vật để đem chúng đi làm chiến lợi phẩm. 12 Họ đem tất cả tù binh, của cải, và những gì đã lấy được đến Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và hội chúng I-sơ-ra-ên đang ở trong doanh trại đóng trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên bờ Sông Giô-đanh, đối ngang Thành Giê-ri-cô.

Xử Tử Các Phụ Nữ Mi-đi-an

13 Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và tất cả thủ lãnh của hội chúng I-sơ-ra-ên ra tận bên ngoài doanh trại để đón họ. 14 Bấy giờ Môi-se nổi giận với các sĩ quan chỉ huy đội quân, tức các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và các sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân, vừa từ chiến trường trở về. 15 Môi-se nói với họ, “Anh em tính để cho tất cả phụ nữ ấy sống sao? 16 Nầy, những phụ nữ đó đã làm theo mưu của Ba-la-am, khiến cho dân I-sơ-ra-ên phạm tội phản bội Chúa trong vụ Pê-ô, đến nỗi tai vạ đã xảy ra giữa hội chúng của Chúa mà anh em không nhớ sao? 17 Vậy bây giờ hãy giết tất cả con trai trong đám trẻ và tất cả người nữ nào đã ăn nằm với người nam. 18 Nhưng tất cả những thiếu nữ chưa ăn nằm với người nam nào thì hãy giữ lại cho anh em. 19 Anh em hãy đóng trại bên ngoài doanh trại bảy ngày; phàm ai đã giết một người hoặc đã đụng đến xác chết thì phải thanh tẩy chính mình và những tù binh của mình vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy. 20 Anh em hãy thanh tẩy tất cả quần áo, mọi dụng cụ bằng da, mọi thứ làm bằng lông dê, và mọi vật dụng bằng gỗ.”

21 Tư Tế Ê-lê-a-xa nói với đoàn quân đã ra trận trở về, “Ðây là quy tắc trong luật pháp mà Chúa đã truyền cho Môi-se: 22 vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, và chì, 23 tức mọi vật có thể đưa qua lửa được, hãy đưa chúng qua lửa để chúng được thanh tẩy. Dầu vậy chúng cũng phải được rửa sạch bằng nước để được thanh tẩy. Còn những món nào không thể đưa qua lửa được, hãy đem rửa trong nước. 24 Anh em phải giặt sạch quần áo mình vào ngày thứ bảy; bấy giờ anh em sẽ được sạch, sau đó anh em có thể vào trong doanh trại.”

Cách Chia Chiến Lợi Phẩm

25 Chúa phán với Môi-se, 26 “Ngươi, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và các tộc trưởng của hội chúng hãy làm bảng liệt kê các chiến lợi phẩm đã đoạt được, cả người ta lẫn súc vật. 27 Sau đó hãy chia các chiến lợi phẩm ấy ra làm hai phần; một phần cho các chiến sĩ đã ra trận và một phần cho toàn thể hội chúng. 28 Về phần cho các chiến sĩ đã ra trận, hãy để riêng ra một phần dành cho Chúa, cứ năm trăm món thì lấy ra một món, bất luận là người, bò, lừa, chiên hay dê. 29 Hãy lấy từ phân nửa của họ mà trao cho Tư Tế Ê-lê-a-xa để dâng lên Chúa. 30 Nhưng từ phân nửa cho dân I-sơ-ra-ên, ngươi sẽ lấy ra một phần năm mươi, bất luận là người, bò, lừa, chiên hay dê, tức trong tất cả súc vật, mà trao cho người Lê-vi, những người có trách nhiệm phục vụ Ðền Tạm của Chúa.”

31 Vậy Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa làm y như Chúa đã truyền cho Môi-se.

32 Vả, tổng số chiến lợi phẩm còn lại mà quân lính đã mang về là sáu trăm bảy mươi lăm ngàn chiên và dê, 33 bảy mươi hai ngàn bò, 34 sáu mươi mốt ngàn lừa, 35 và ba mươi hai ngàn người, tức những thiếu nữ chưa ăn ở với người nam nào.

36 Về phân nửa thuộc phần của những người ra đi đánh trận là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chiên và dê. 37 Số chiên và dê họ đã trích ra dâng lên Chúa là sáu trăm bảy mươi lăm con. 38 Số bò là ba mươi sáu ngàn, và họ đã trích ra dâng lên Chúa bảy mươi hai con. 39 Số lừa là ba mươi ngàn năm trăm con, và họ đã trích ra dâng lên Chúa sáu mươi mốt con. 40 Số người là mười sáu ngàn, và họ đã trích ra dâng lên Chúa ba mươi hai người. 41 Môi-se trao tất cả phần trích dâng lên Chúa đó cho Tư Tế Ê-lê-a-xa, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

42 Về phân nửa của dân I-sơ-ra-ên mà Môi-se đã chia ra với những gì quân lính đem về, 43 phân nửa của hội chúng là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chiên và dê, 44 ba mươi sáu ngàn bò, 45 ba mươi ngàn năm trăm lừa, 46 và mười sáu ngàn người. 47 Trong phân nửa của dân I-sơ-ra-ên, Môi-se lấy một phần năm mươi trong cả thú vật lẫn người ta mà trao cho người Lê-vi, những người có trách nhiệm phục vụ Ðền Tạm của Chúa, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

Lạc Hiến Chiến Lợi Phẩm

48 Bấy giờ các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và các sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân đến gần Môi-se 49 và báo cáo cho Môi-se rằng, “Các tôi tớ ông đã kiểm điểm tất cả chiến sĩ dưới quyền chỉ huy của chúng tôi và không thấy mất người nào. 50 Bây giờ chúng tôi xin mang đến đây các lễ vật để dâng lên Chúa; đó là những gì chúng tôi đã chiếm được, tức những đồ trang sức bằng vàng, gồm vòng đeo cổ tay, vòng đeo cánh tay, nhẫn con dấu, khoen tai, và kiềng, để xin chuộc tội cho chúng tôi trước mặt Chúa.”

51 Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa nhận các món đồ kim hoàn do họ đem dâng; tất cả đều là những đồ trang sức bằng vàng. 52 Tổng số vàng do các sĩ quan hàng ngàn quân và các sĩ quan hàng trăm quân đem dâng là một trăm chín mươi hai ký.[a]

53 Số là trước đó quân lính đã cướp lấy chiến lợi phẩm và ai nấy đều giữ riêng cho mình. 54 Vậy Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa nhận số vàng từ các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và các sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân và mang nó vào trong Lều Hội Kiến, để làm một vật kỷ niệm của dân I-sơ-ra-ên trước mặt Chúa.

Footnotes

  1. Dân Số 31:52 nt: 16.750 sê-ken (1 sê-ken = 11,5 grams)