Add parallel Print Page Options

Tế Lễ Hằng Ngày

28 CHÚA phán bảo Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên lệnh này: “Phải cẩn thận dâng lên ta đúng kỳ hạn các lễ vật thức ăn dùng lửa dâng lên, có mùi thơm đẹp lòng Ta.” Con bảo họ: “Đây là lễ thiêu dùng lửa dâng lên CHÚA: Mỗi ngày dâng tế lễ toàn thiêu thường xuyên, gồm hai chiên đực một tuổi không tì vết. Dâng một con vào buổi sáng, một con vào buổi tối, cùng với lễ vật ngũ cốc gồm một phần mười ê-pha bột mì mịn[a] trộn với một phần tư hin dầu ô-liu giã bằng cối.[b] Đây là tế lễ thiêu thường xuyên đã được ấn định tại núi Si-nai, là một tế lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm đẹp lòng CHÚA. Cũng dâng chung với chiên một lễ tưới rượu, gồm một phần tư hin rượu; đổ rượu ra trên bàn thờ trước mặt CHÚA. Vào lúc chiều tối cũng dâng một con chiên cùng với lễ vật ngũ cốc và lễ tưới rượu giống như lễ buổi sáng. Đây là tế lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm đẹp lòng CHÚA.

Tế Lễ Ngày Sa-bát

Mỗi ngày Sa-bát, dâng tế lễ thiêu gồm hai con chiên đực một tuổi, không tì vết, cùng với lễ tưới rượu và lễ dâng ngũ cốc, gồm hai phần mười ê-pha[c] bột mì mịn trộn với dầu. 10 Đây là tế lễ thiêu dâng ngày Sa-bát, ngoài tế lễ thiêu thường xuyên và lễ tưới rượu.

Tế Lễ Hằng Tháng

11 Mỗi đầu tháng, dâng tế lễ thiêu cho CHÚA gồm hai con bò tơ đực, một con chiên đực và bảy con chiên đực một tuổi, không tì vết. 12 Lễ vật ngũ cốc gồm bột mì trộn với dầu: dâng ba phần mười ê-pha[d] chung với mỗi con bò, hai phần mười ê-pha[e] chung với mỗi con chiên đực và một phần mười ê-pha chung với mỗi con chiên con. Đây là tế lễ toàn thiêu, dùng lửa dâng lên, có mùi thơm đẹp lòng CHÚA. 13 Với con chiên đực, dâng một lễ vật ngũ cốc gồm một phần mười ê-pha bột mì mịn. Đây là tế lễ thiêu, dùng lửa dâng lên, có mùi thơm đẹp lòng CHÚA. 14 Chung với mỗi con bò, dâng một lễ tưới rượu gồm một nửa hin[f] rượu. Với con chiên đực, dâng một phần tư hin rượu. Với mỗi con chiên con, một phần tư hin rượu. Đây là lễ thiêu dâng hằng tháng trong năm. 15 Ngoài tế lễ thiêu dâng thường xuyên hằng ngày với lễ tưới rượu, dâng lên CHÚA một con dê đực để làm tế lễ chuộc tội.

Lễ Vượt Qua

16 Hãy giữ Lễ Vượt Qua của CHÚA vào ngày mười bốn tháng giêng. 17 Từ ngày mười lăm, người ta sẽ dự lễ, ăn bánh không men trong bảy ngày. 18 Vào ngày thứ nhất, các con phải tập họp lại thờ phượng CHÚA và không ai được làm việc hằng ngày của mình. 19 Dâng cho CHÚA một tế lễ thiêu, lễ vật gồm hai con bò tơ đực, một con chiên đực và bảy con chiên đực một tuổi, không tì vết. 20 Chung với mỗi con bò, dâng một lễ vật ngũ cốc gồm ba phần mười ê-pha bột mì mịn trộn với dầu. Với con chiên đực, hai phần mười ê-pha. 21 Với mỗi chiên con, một phần mười ê-pha. 22 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội cho các ngươi. 23 Đấy là các lễ vật phải dâng ngoài tế lễ thiêu thường xuyên vào buổi sáng. 24 Trong bảy ngày, mỗi ngày đều phải dâng tế lễ thiêu như thế, dùng lửa dâng lên, có mùi thơm đẹp lòng CHÚA. Các lễ vật đó được dâng ngoài các tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ tưới rượu. 25 Vào ngày thứ bảy cũng phải tập họp lại thờ phượng CHÚA, không ai được làm công việc hằng ngày của mình.

Lễ Các Tuần

26 Vào ngày hoa quả đầu mùa, ngày thứ nhất trong lễ Các Tuần, khi dâng lên CHÚA ngũ cốc mới thu hoạch, các con phải tập họp lại thờ phượng CHÚA, không ai được làm công việc thường ngày của mình. 27 Dâng hai con bò tơ đực, một con chiên đực và bảy con chiên một tuổi làm tế lễ thiêu dâng lên có mùi thơm đẹp lòng CHÚA. 28 Chung với mỗi con bò, dâng một lễ vật ngũ cốc gồm ba phần mười ê-pha bột mì mịn trộn với dầu. Với con chiên đực, hai phần mười ê-pha. 29 Với mỗi chiên con, một phần mười ê-pha. 30 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội cho các ngươi. 31 Các lễ vật này cùng với các lễ tưới rượu phải dâng ngoài tế lễ thiêu thường xuyên, lễ dâng ngũ cốc và lễ tưới rượu. Phải dâng những sinh vật không tì vết.

Footnotes

  1. 28:5 Nt: 1 kg
  2. 28:5 Nt: 1 lít
  3. 28:9 2 kg
  4. 28:12 3 kg
  5. 28:12 2kg
  6. 28:14 2 lít