Add parallel Print Page Options

Các Con Gái của Xê-lô-phê-hát

(Dân 36:1-12)

27 Bấy giờ các con gái của Xê-lô-phê-hát đến gần. Xê-lô-phê-hát là con của Hê-phe, cháu của Ghi-lê-át, chắt của Ma-khia, chít của Ma-na-se, thuộc về chi tộc Ma-na-se con trai Giô-sép. Tên các con gái của ông là Mác-la, Nô-a, Hốc-la, Minh-ca, và Tiệc-xa. Họ đứng trước mặt Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, các vị lãnh đạo, và toàn thể hội chúng, ở trước cửa Lều Hội Kiến và nói, “Cha chúng tôi đã qua đời trong đồng hoang. Cha chúng tôi không phải là người trong số những người đã toa rập với nhau chống lại Chúa trong nhóm của Cô-ra, nhưng ông đã qua đời vì tội riêng của mình, và ông không có con trai. Tại sao tên của cha chúng tôi bị loại bỏ khỏi danh sách của dòng họ mình chỉ vì ông không có con trai? Xin hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp giữa các anh em của cha chúng tôi.”

Môi-se trình duyên cớ họ lên trước mặt Chúa. Chúa phán với Môi-se, “Các con gái của Xê-lô-phê-hát nói rất đúng. Ngươi phải cho họ hưởng một phần sản nghiệp giữa các anh em của cha họ, và hãy trao phần sản nghiệp của cha họ cho họ. Ngươi cũng hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: nếu người nào qua đời mà không có con trai, người ấy phải trao phần sản nghiệp của mình cho con gái mình. Nếu người ấy không có con gái, hãy trao phần sản nghiệp đó cho các anh em của người ấy. 10 Nếu người ấy không có anh em, hãy trao phần sản nghiệp đó cho các anh em của cha người ấy. 11 Nếu cha người ấy không có anh em, hãy trao phần sản nghiệp đó cho người bà con nào gần nhất trong dòng họ của người ấy, và người đó sẽ được hưởng phần sản nghiệp đó. Ðiều ấy sẽ thành một quy luật để phân xử trong dân I-sơ-ra-ên, như Chúa đã truyền cho Môi-se.”

Giô-suê Ðược Chọn Kế Vị Môi-se

12 Sau đó Chúa phán với Môi-se, “Ngươi hãy đi lên núi nầy, đến Rặng A-ba-rim, và ngắm xem xứ mà Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên. 13 Khi ngươi đã thấy nó rồi, ngươi sẽ quy về với tổ tông ngươi như A-rôn anh ngươi, 14 vì ngươi đã cãi lời Ta trong Ðồng Hoang Xin, khi hội chúng gây sự với Ta. Ngươi đã không tôn thánh Ta trước mắt chúng trong việc cung cấp nước.” Ðó là vụ nước ở Mê-ri-ba trong vùng Ca-đe ở Ðồng Hoang Xin.

15 Môi-se thưa với Chúa, 16 “Cầu xin Chúa, Ðức Chúa Trời của linh khí[a] mọi loài xác thịt, chỉ định một người để lãnh đạo hội chúng, 17 một người sẽ đi ra đi vào trước mặt họ, một người sẽ dẫn họ ra đi và đem họ về, để hội chúng của Chúa sẽ không như chiên không có người chăn.”

18 Chúa phán với Môi-se, “Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, một người có Thần[b] ngự bên trong. Ngươi hãy đặt tay trên ông ấy. 19 Hãy dẫn ông ấy ra mắt Tư Tế Ê-lê-a-xa và toàn thể hội chúng, rồi trao quyền cho ông ấy trước mắt họ. 20 Ngươi hãy trao cho ông ấy quyền hành của ngươi, để toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên vâng lệnh ông ấy. 21 Ông ấy sẽ đứng trước mặt Tư Tế Ê-lê-a-xa, người sẽ dùng U-rim để cầu hỏi thánh ý cho ông ấy trước mặt Chúa. Rồi cứ theo lệnh ông ấy mà họ sẽ đi ra, và theo lệnh ông ấy mà họ sẽ đi vào, ông ấy và mọi người I-sơ-ra-ên ở với ông ấy, tức toàn thể hội chúng.”

22 Môi-se làm y như Chúa đã truyền cho ông. Ông dẫn Giô-suê đến trước mặt Ê-lê-a-xa và toàn thể hội chúng. 23 Ông đặt tay trên ông ấy và trao quyền cho ông ấy, như Chúa đã phán qua Môi-se.

Footnotes

  1. Dân Số 27:16 nt: (ruakh) linh, khí, gió; ctd: tinh thần, tâm linh, linh hồn, sinh khí, thần linh, thần khí, Thần, Ðức Thánh Linh, Thần của Ðức Chúa Trời
  2. Dân Số 27:18 nt: (tương tự như câu 16)