Add parallel Print Page Options

Cuộc Kiểm Tra Dân Số Thứ Hai

26 Sau tai họa ấy, CHÚA phán bảo Môi-se và Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn: “Kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên theo từng gia tộc, từ hai mươi tuổi trở lên, những người có thể ra trận được.” Vậy, tại đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô, Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa truyền lại lệnh ấy cho dân: “Kiểm tra những người từ hai mươi tuổi trở lên, như CHÚA đã phán dặn Môi-se.”

Đây là dân số Y-sơ-ra-ên, những người ra từ Ai-cập:

Con cháu Ru-bên, con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên,

Từ Hê-nóc sinh ra gia tộc Hê-nóc,

Từ Pha-lu sinh ra gia tộc Pha-lu,

Từ Hết-rôn sinh ra gia tộc Hết-rôn,

Từ Cạt-mi sinh ra gia tộc Cạt-mi.

Đó là các gia tộc thuộc bộ tộc Ru-bên, có 43,730 người.

Con trai Pha-lu là Ê-li-áp. Các con trai Ê-li-áp là Nê-mu-ên, Đa-than và A-bi-ram. Chính Đa-than và A-bi-ram này là hai người lãnh đạo của dân, đã theo Cô-rê nổi loạn chống Môi-se, A-rôn và cả CHÚA nữa. 10 Đất hả miệng nuốt họ cùng với Cô-rê, còn 250 người theo họ bị lửa thiêu chết. Việc này xảy ra để cảnh cáo Y-sơ-ra-ên. 11 Tuy nhiên, con cháu Cô-rê không bị tuyệt diệt.

12 Con cháu Si-mê-ôn, tính từng gia tộc:

Từ Nê-mu-ên sinh ra gia tộc Nê-mu-ên,

từ Gia-min sinh ra gia tộc Gia-min,

từ Gia-kin sinh ra gia tộc Gia-kin,

13 từ Xê-rách sinh ra gia tộc Xê-rách,

từ Sau-lơ sinh ra gia tộc Sau-lơ.

14 Đó là các gia tộc của bộ tộc Si-mê-ôn, có 22,200 người.

15 Con cháu Gát, tính từng gia tộc:

Từ Xê-phôn sinh ra gia tộc Xê-phôn,

từ Ha-ghi sinh ra gia tộc Ha-ghi,

từ Su-ni sinh ra gia tộc Su-ni,

16 từ Óc-ni sinh ra gia tộc Óc-ni,

từ Ê-ri sinh ra gia tộc Ê-ri,

17 từ A-rốt sinh ra gia tộc A-rốt,

từ A-rê-li sinh ra gia tộc A-rê-li.

18 Đó là các gia tộc của bộ tộc Gát, có 40,500 người.

19 Có hai con trai của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại Ca-na-an.

20 Con cháu Giu-đa, tính từng gia tộc:

Từ Sê-la sinh ra gia tộc Sê-la,

từ Phê-rết sinh ra gia tộc Phê-rết,

từ Xê-rách sinh ra gia tộc Xê-rách,

21 từ Hết-rôn sinh ra gia tộc Hết-rôn,

từ Ha-mun sinh ra gia tộc Ha-mun.

Hết-rôn và Ha-num là con Phê-rết.

22 Đó là các gia tộc của bộ tộc Giu-đa, có 76,500 người.

23 Con cháu Y-sa-ca, tính từng gia tộc:

Từ Thô-la sinh ra gia tộc Thô-la,

từ Phu-va sinh ra gia tộc Phu-va,

24 từ Gia-súp sinh ra gia tộc Gia-súp,

từ Sim-rôn sinh ra gia tộc Sim-rôn.

25 Đó là các gia tộc của bộ tộc Y-sa-ca, có 64,300 người.

26 Con cháu Sa-bu-luân, tính từng gia tộc:

Từ Sê-rết sinh ra gia tộc Sê-rết,

từ Ê-lôn sinh ra gia tộc Ê-lôn,

từ Gia-lê-ên sinh ra gia tộc Gia-lê-ên.

27 Đó là các gia tộc của bộ tộc Sa-bu-luân, có 60,500 người.

28 Con cháu Giô-sép tính từng bộ tộc, có Ma-na-se và Ép-ra-im:

29 Con cháu Ma-na-se:

Từ Ma-ki sinh ra gia tộc Ma-ki,

từ Ga-la-át (con Ma-ki) sinh ra gia tộc Ga-la-át,

30 các người của Ga-la-át là:

từ Giê-xe sinh ra gia tộc Giê-xe,

từ Hê-léc sinh ra gia tộc Hê-léc,

31 từ Ách-ri-ên sinh ra gia tộc Ách-ri-ên,

từ Si-chem sinh ra gia tộc Si-chem,

32 Từ Sê-mi-đa sinh ra gia tộc Sê-mi-đa,

từ Hê-phê sinh ra gia tộc Hê-phê.

33 (Xê-lô-phát, con trai Hê-phê, không có con trai. Tên các con gái Xê-lô-phát là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa).

34 Đó là các gia tộc của bộ tộc Ma-na-se, có 52,700 người.

35 Con cháu Ép-ra-im:

Từ Su-thê-lách sinh ra gia tộc Su-thê-lách,

từ Bê-ka sinh ra gia tộc Bê-ka,

từ Tha-chan sinh ra gia tộc Tha-chan.

36 Con của Su-thê-lách là Ê-ran,

từ Ê-ran sinh ra gia tộc Ê-ran.

37 Đó là các gia tộc của bộ tộc Ép-ra-im, có 32,500 người.

Các gia tộc thuộc hai bộ tộc trên đều là con cháu Giô-sép.

38 Con cháu Bên-gia-min, tính từng gia tộc:

Từ Bê-la sinh ra gia tộc Bê-la,

từ Ách-bên sinh ra gia tộc Ách-bên,

từ A-chi-ram sinh ra gia tộc A-chi-ram,

39 từ Sê-phu-pham sinh ra gia tộc Sê-phu-pham,

từ Hu-pham sinh ra gia tộc Hu-pham.

40 Các người của Bê-la là A-rết và Na-a-man,

từ A-rết sinh ra gia tộc A-rết,

từ Na-a-man sinh ra gia tộc Na-a-man.

41 Đó là các gia tộc của bộ tộc Bên-gia-min, có 45,600 người.

42 Con cháu Đan, tính từng gia tộc:

Từ Su-cham sinh ra gia tộc Su-cham.

43 Bộ tộc Đan chỉ có một gia tộc, bộ tộc Su-cham có 64,400 người.

44 Con cháu A-se, tính từng gia tộc:

từ Im-na sinh ra gia tộc Im-na,

từ Ích-vi sinh ra gia tộc Ích-vi,

từ Bê-ri-a sinh ra gia tộc Bê-ri-a.

45 Các người của Bê-ri-a:

Từ Hê-be sinh ra gia tộc Hê-be,

từ Manh-ki-ên sinh ra gia tộc Manh-ki-ên.

46 (A-se có một con gái tên là Sê-rách).

47 Đó là các gia tộc của bộ tộc A-se, có 53,400 người.

48 Con cháu Nép-ta-li tính từng gia tộc:

Từ Giát-sê-ên sinh ra gia tộc Giát-sê-ên,

từ Gu-ni sinh ra gia tộc Gu-ni,

49 từ Giê-se sinh ra gia tộc Giê-se,

từ Si-lem sinh ra gia tộc Si-lem.

50 Đó là các gia tộc của bộ tộc Nép-ta-li, có 45,400 người.

51 Vậy trong Y-sơ-ra-ên, tổng số người được kiểm tra là 601,730 người.

52 CHÚA phán bảo Môi-se: 53 “Đất sẽ được chia cho họ làm cơ nghiệp căn cứ trên dân số. 54 Bộ tộc đông dân sẽ được nhiều đất, bộ tộc ít dân sẽ được ít đất. Mỗi bộ tộc sẽ nhận được đất tùy theo dân số kiểm tra. 55 Người ta sẽ dùng lối bốc thăm chia đất, mỗi phần mang tên một bộ tộc. 56 Cơ nghiệp của họ sẽ được bắt thăm giữa những bộ tộc đông dân và những bộ tộc ít dân.”

57 Người Lê-vi cũng được kiểm tra, tính từng gia tộc:

Từ Ghẹt-sôn sinh ra gia tộc Ghẹt-sôn,

từ Kê-hát sinh ra gia tộc Kê-hát,

từ Mê-ra-ri sinh ra gia tộc Mê-ra-ri.

58 Các gia tộc khác thuộc bộ tộc Lê-vi là:

gia tộc Líp-ni,

gia tộc Hếp-rôn,

gia tộc Mách-li,

gia tộc Mu-si,

gia tộc Cô-rê.

(Kê-hát sinh Am-ram. 59 Lê-vi lúc còn ở Ai-cập sinh ra một người con gái tên là Giô-kê-bết. Am-ram cưới Giô-kê-bết sinh A-rôn, Môi-se và một người con gái tên là Mi-ri-am. 60 A-rôn sinh Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 61 Na-đáp và A-bi-hu chết khi dâng lửa lạ trước mặt CHÚA).

62 Tổng số người nam thuộc bộ tộc Lê-vi, từ một tháng trở lên, là 23,000 người. Họ không được kiểm tra.

63 Đó là cuộc kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên do Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa thực hiện trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô. 64 Không một ai trong số những người này có tên trong kỳ kiểm tra lần trước do Môi-se và thầy tế lễ A-rôn thực hiện trong sa mạc Si-nai. 65 CHÚA có phán về những người trước rằng: “Họ phải chết trong sa mạc”, nên không còn một ai sống sót, trừ Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun.