Add parallel Print Page Options

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Ba

24 Bấy giờ Ba-la-am nhận thấy Chúa hài lòng khi ông chúc phước cho I-sơ-ra-ên, nên lần nầy ông không đi ra xa như những lần trước để tìm lời sấm, nhưng quay nhìn vào hướng đồng hoang. Ba-la-am ngước mắt lên và thấy những dãy lều của dân I-sơ-ra-ên đã dựng một cách quy củ theo từng chi tộc. Bấy giờ Thần của Ðức Chúa Trời cảm thúc ông, và ông nói lời sấm của ông rằng,

“Lời sấm của Ba-la-am con trai Bê-ô,
Lời sấm của người có mắt mở ra nhìn thấy,
Lời sấm của người nghe được lời của Ðức Chúa Trời,
Của người thấy được khải tượng của Ðấng Toàn Năng,
Của người phủ phục xuống khi xuất thần, nhưng cặp mắt vẫn mở ra thấy rõ:
Hỡi Gia-cốp, các lều của ông thật đẹp thay!
Hỡi I-sơ-ra-ên, các trại của ông đẹp biết bao!
Thật tựa như những thung lũng trải dài,
Như những mảnh vườn dọc theo bờ sông,
Như những hàng cây lô hội mà Chúa đã trồng,
Như những hàng cây tùng hương dọc bên dòng nước.
Từ các thùng nước của ông ấy nước sẽ tuôn ra lai láng,
Những hạt giống của ông ấy sẽ được nhuần tưới dồi dào.
Vua ra từ dòng dõi ông ấy sẽ vĩ đại hơn cả A-ga,
Vương quốc của vua ấy sẽ được tôn cao vinh hiển.
Ðức Chúa Trời đã đem ông ấy ra khỏi Ai-cập;
Ngài phù hộ ông ấy, khiến ông ấy mạnh như những sừng bò;
Ông ấy sẽ ăn nuốt các dân thù nghịch mình;
Ông ấy sẽ bẻ gãy các xương của chúng ra từng khúc,
Và dùng những mũi tên bắn gục quân thù.
Ông ấy phục xuống, ông ấy nằm như sư tử đực,
Như sư tử cái đang nằm, ai dám chọc nó đứng lên?
Phước hạnh thay cho người chúc phước cho ông!
Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ nguyền rủa ông!”

10 Bấy giờ Ba-lác nổi giận với Ba-la-am; Ba-lác đập mạnh tay mình và nói với Ba-la-am, “Tôi rước ông đến đây để nguyền rủa quân thù của tôi, nhưng nầy, ông đã chúc phước cho chúng ba lần rồi. 11 Vậy bây giờ hãy trở về xứ của ông đi. Tôi đã nói rằng tôi sẽ trọng đãi ông bằng của cải thật nhiều, nhưng nầy, coi bộ Chúa không muốn ông hưởng sự trọng đãi đó.”

12 Ba-la-am đáp với Ba-lác, “Tôi há chẳng đã nói với các sứ giả do ngài sai đến gặp tôi rằng, 13 ‘Nếu Ba-lác có cho tôi một nhà đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể làm sai những gì lời Chúa đã phán, để thêm hay bớt điều tốt hay điều xấu gì theo ý riêng của tôi. Chúa phán thế nào, tôi sẽ nói y như thế ấy,’ hay sao? 14 Thôi, bây giờ tôi trở về với dân tôi, nhưng xin ngài lại đây, để tôi nói cho ngài nghe những gì dân ấy sẽ làm cho dân ngài trong những ngày sắp tới.”

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Tư

15 Bấy giờ ông nói lời sấm của ông rằng,

“Lời sấm của Ba-la-am con trai Bê-ô,
Lời sấm của người có mắt mở ra nhìn thấy,
16 Lời sấm của người nghe được lời của Ðức Chúa Trời,
Của người biết được ý tưởng của Ðức Chúa Trời,
Của người thấy được khải tượng của Ðấng Toàn Năng,
Của người phủ phục xuống khi xuất thần, nhưng cặp mắt vẫn mở ra thấy rõ:
17 Tôi trông thấy Người, nhưng bây giờ chưa rõ,
Tôi ngắm nhìn Người, nhưng Người chẳng kề bên.
Một vì sao sẽ ra từ Gia-cốp,
Một cây phủ việt sẽ trỗi lên từ I-sơ-ra-ên;
Nó sẽ đập tan các biên thùy của Mô-áp,
Nó sẽ đánh cho con cháu của Sê-thi tan tành.
18 Ê-đôm sẽ trở thành sản nghiệp của nó,
Sê-i-rơ bị làm sản nghiệp của kẻ thù mình,
I-sơ-ra-ên sẽ biểu dương sức mạnh của mình.
19 Một Ðấng ra từ Gia-cốp sẽ trị vì,
Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ còn sót lại của I-rơ.”

20 Ðoạn ông nhìn về hướng A-ma-léc và nói lời sấm của ông rằng:

“Hùng cường đứng đầu các nước là A-ma-léc,
Nhưng kết cuộc là bị vĩnh viễn diệt vong.”

21 Rồi ông nhìn về hướng Kê-nít và nói lời sấm của ông rằng:

“Nơi cư trú của ngươi thật bền vững thay,
Tổ của ngươi được đặt trên vầng đá;
22 Nhưng Ca-in sẽ bị hoang vu,
Át-sua sẽ bắt ngươi đi lưu đày, không biết cho đến khi nào mới dứt?”

23 Ông lại nói lời sấm của ông rằng:

“Than ôi, ai sẽ sống nổi khi Ðức Chúa Trời làm thành những điều ấy?
24 Các chiến thuyền từ Kít-tim sẽ đến,
Chúng sẽ đàn áp Át-sua và đàn áp Ê-be;
Nhưng rồi chúng cũng sẽ bị diệt vong vĩnh viễn.”

25 Ðoạn Ba-la-am đứng dậy đi về xứ của ông, còn Ba-lác cũng đi đường mình.