Add parallel Print Page Options

ˈO patrom na mˈaⁿ moso ˈnaⁿˈyoˈ na cwindyeˈntjomtyeⁿna nda̱a̱ˈyoˈ, calˈaˈyoˈ ñˈeⁿndyena ljoˈ na matyˈiomyanaˈ ee manquiuˈyaˈyoˈ cañoomˈluee mˈaaⁿ cwii na cwiluiiñe na matsa̱ˈntjom ˈo na nñequiaˈyoˈ cwenta nnoom.

Nmeiiⁿ ñˈoom na matseijndo̱ˈ Pablo nˈo̱o̱ⁿya

Ticwintqueⁿˈyoˈ na ñequiiˈcheⁿ cwilaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Cˈoomˈya nˈomˈyoˈ na cwilˈaˈyoˈ na ljoˈ. Ndoˈ ñequiiˈcheⁿ quiaˈyoˈ na quianlˈuaaⁿˈaⁿ. Mati calaneiⁿˈyoˈ nnoom cantyja ˈnaaⁿyâ chaˈ nncjuˈnaaⁿñenaˈ na nñequiaayâ ñˈoomˈm na cweˈ wantyˈiu mˈaaⁿnaˈ na cantyja ˈnaaⁿˈ juunaˈ mˈaaⁿya wˈaancjo. Cataⁿˈyoˈ nnoom na xcwe nñequiaya ñˈoomˈñeeⁿ chaˈxjeⁿ na matsonaˈ.

Quia na mˈaⁿˈyoˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na tyoolaˈyuˈ, cˈomˈyoˈ na jndo̱ˈya nˈomˈyoˈ. Ticwii cwii ndiiˈ na majuˈnaaⁿñenaˈ na nlaneiⁿˈyoˈ nda̱a̱na cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, calˈaˈyoˈ na ljoˈ. Ñˈoom na cwilaneiⁿˈyoˈ, ñequiiˈcheⁿ catsˈaanaˈ na cjaweeˈ nquiu nnˈaⁿ, cha ya nlaˈno̱ⁿˈyoˈ cwaaⁿ ñˈoom nntˈo̱ˈyoˈ nda̱a̱na.

Matseicwanom Pablo na xmaⁿndye nnˈaⁿ

Nquii tiˈnnˈaaⁿya Tíquico na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, nntseicañeeⁿ ˈo cantyja ˈnaⁿya. Jeeⁿ xcweeˈ tsˈoom na mateijneiⁿ ja na mandiˈntjoom nnom Ta Jesús. Macweˈ joˈ majño̱o̱ⁿya jom na mˈaⁿˈyoˈ na nntsoom nda̱a̱ˈyoˈ chiuu waa na jo̱mˈaaⁿya ndoˈ na nñequiaaⁿ na jnda̱ˈyoˈ naquiiˈ na cwilayuˈyoˈ. Mati ñequio jom mawjaa Onésimo, cwii ncjoˈyoˈ na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya jom na jeeⁿ xcweeˈ tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Wendye joona nluena nda̱a̱ˈyoˈ chaˈtso na cwiluii ljooñe.

10 Matseicwanom Aristarco na xmaⁿndyoˈ. Mˈaaⁿñê wˈaancjo ñˈeⁿndyo̱. Mati Marcos tyjee Bernabé matseicwanoom na xmaⁿndyoˈ. Jnda̱ jndyeˈyoˈ ñˈoom xeⁿ na aa nncueˈcañoom ˈo catoˈñoomˈyoˈ jom na xcweeˈ nˈomˈyoˈ. 11 Juu Jesús tsaⁿ na jnda̱ we xueeˈ Justo, matsoom na xmaⁿndyoˈ. Quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ judíos na cwilaˈyuˈ manda̱ ndyeendye joona cwiñequiana na tˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿ na cwiñequiaayâ ñˈoom na quiandye nnˈaⁿ na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom joona. 12 Juu Epafras, cwii ncjoˈyoˈ, matseicwanoom na xmaⁿndyoˈ. Cwiluiiñê tsˈaⁿ na mandiˈntjom nnom Cristo Jesús. Ñequiiˈcheⁿ matseineiiⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ na nncwintyjeˈtyeⁿˈyoˈ jo nnom ndoˈ ñequio na xcweeˈ nˈomˈyoˈ na nlˈaˈyoˈ yuu na lˈue tsˈom. 13 Macwjiˈyuuˈndyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ na jeeⁿ majooˈ tsˈoom, ñequiiˈcheⁿ matseineiiⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, ˈo ndoˈ mati nnˈaⁿ tsjoom Laodicea ñequio tsjoom Hierápolis. 14 Nquii Lucas, tyonasei, matseicwanoom na xmaⁿndyoˈ. Jeeⁿ jnda ntyjiiya ñˈeⁿñê. Ndoˈ mati tso Demas xmaⁿndyoˈ.

15 Canduˈyoˈ na xmaⁿndye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na mˈaⁿ Laodicea. Mati xmaⁿñe Ninfas ñequio tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ na cwitjomndye waⁿˈaⁿ. 16 Quia na jnda̱ jlaˈnaⁿˈyoˈ cartawaañe, calaˈcwanomˈyoˈ juunaˈ na mˈaⁿ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ na mˈaⁿ Laodicea cha na nlaˈnaaⁿna juunaˈ, ndoˈ mati ˈo calaˈnaⁿˈyoˈ carta na matseicwano̱ⁿya na mˈaⁿ joona. 17 Ndoˈ canduˈyoˈ nnom Arquipo na matsjo̱o̱ queⁿñê na nntseicanda̱a̱ˈñê tsˈiaaⁿ na jnda̱ tyˈiom Ta Jesús jom.

18 Mannco̱ Pablo ñequio tsˈo̱o̱ya matseiljeiya na xmaⁿndyoˈ. Cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ na mˈaaⁿya pra̱so. Quiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na ntoˈnoomˈyoˈ naya na matseixmaaⁿ. Amén.