Add parallel Print Page Options

Lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na caliuˈyoˈ na jeeⁿ tˈmaⁿ waa na matseijndo̱ya cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, ˈo ndoˈ mati nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na mˈaⁿna tsjoom Laodicea, ndoˈ mati chaˈtsondye nnˈaⁿ na ticataˈjnaaⁿˈ ja, matseijndo̱ cha nncˈom tˈmaaⁿndye nˈom, ndoˈ cha tjoomˈ ncˈom na wiˈ nˈom ncˈiaa na cwilaˈyuˈ, ndoˈ na jndyeti na cwiˈoolaˈno̱ⁿˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom wantyˈiuuˈ na matseicandii Tyˈo̱o̱tsˈom na juunaˈ maquiiti Cristo cwiluiiñenaˈ. Ee cantyja ˈnaaⁿˈ jom mˈaⁿ ntyˈiu chaˈtso na jndo̱ˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom na jeeⁿ jnda laxmaⁿnaˈ ñequio joo na mantyjiicheⁿ. Matsjo̱o̱ ñˈoomwaaˈ nda̱a̱ˈyoˈ cha tiñeˈquiandyoˈ na nñeˈquiuˈnnˈaⁿnaˈ ˈo cwii ñˈoom na nlaˈneiⁿ nnˈaⁿ nda̱a̱ˈyoˈ na nncjaachuuñenaˈ ˈo. Ee meiiⁿ na ticˈo̱o̱ⁿya quiiˈntaaⁿˈyoˈ, sa̱a̱ naquiiˈ tsˈo̱o̱ⁿya chaˈcwijom na ñˈa̱ⁿya ñˈeⁿndyoˈ na jeeⁿ neiⁿya na maqua̱ⁿ cwenta na jeeⁿ xcwe cwilˈaˈyoˈ ndoˈ na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom.

ˈO jnda̱ jlaˈljoˈyoˈ Cristo Jesús naquiiˈ nˈomˈyoˈ na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom ˈo. Joˈ chii ñequiiˈcheⁿ cˈomˈyoˈ na cwilaˈjomndyoˈ ñˈeⁿñê. Cˈomˈtyeⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ chaˈxjeⁿ tyeⁿ mˈaⁿ nchˈiooˈ tsˈoom quiiˈ tyuaa. Ndoˈ catsanaˈjnda̱ˈyoˈ cantyja na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿñê. Calˈaˈyoˈ chaˈxjeⁿ ñˈoom na tˈmo̱ⁿ tsˈaⁿ nda̱a̱ˈyoˈ. Ndoˈ ñequiiˈcheⁿ quiaˈyoˈ na jeeⁿ quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso nnom na matioˈnaaⁿñê ˈo.

Nmeiiⁿ laˈxmaaⁿya ncˈe na cwitando̱o̱ˈxco̱o̱ya ñˈeⁿ Cristo

Calˈandyoˈ cwenta na tiñequiandyoˈ na nlaˈjomndyoˈ ñequio nnˈaⁿ na cwinquioˈnnˈaⁿ ntˈomcheⁿ ñequio ñˈoom na mˈaaⁿˈ nˈomna, ñˈoom na matseiñˈeeⁿˈñenaˈ nnˈaⁿ ee nchii cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo cwilaˈjomndyena, macanda̱ cwiˈoolaˈjomndye chiuu na nquiu nquiee ndoˈ ñequio natia najnda̱ na cwitsa̱ˈntjom tsjoomnancuewaañe.

Ee chaˈtso na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom canda̱a̱ˈñˈeⁿ tseixmaⁿ Cristo na tuiiñê na tsˈaⁿ jom. 10 Cantyja ˈnaaⁿˈ jom maqueⁿnaˈ ˈo na canda̱a̱ˈndyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ee cwilaˈjomndyoˈ ñˈeⁿ Cristo na cwiluiiñê na catsa̱ˈntjoom chaˈtsondyeñˈeⁿ na nchii nnˈaⁿ cwiluiindye na waa najnda̱ na cwitsa̱ˈntjom. 11 Ndoˈ mati ˈo jnda̱ tuii ñˈeⁿndyoˈ cwii na matseijomnaˈ chaˈcwijom na cwilˈa nnˈaⁿ judíos ñˈeⁿ yonomˈndaa ndana. Sa̱a̱ juu na sˈaa Cristo ñˈeⁿndyoˈ, nchii cweˈ cjooˈ seiiˈ tsˈaⁿ tuiinaˈ, jom macwjiˈnˈmaaⁿñê ˈo cantyja ˈnaaⁿˈ jnaⁿ na laxmaⁿˈyoˈ na teincoondyoˈ na nnˈaⁿjnaⁿ ˈo. Luaaˈ tsˈiaaⁿ na machˈee Cristo. 12 Quia na teitsˈoomndyoˈ, tjacantˈiuuˈndyoˈ ñequio Cristo. Ndoˈ mati cwitandoˈxcoˈyoˈ ñˈeⁿñê ncˈe cwilaˈyuˈyoˈ na waa najndeii na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na tquiaaⁿ na tandoˈxco juu. 13 Ncuee na jnda̱ teinom, ñejlaˈxmaⁿˈyoˈ lˈoo ncˈe jnaⁿˈyoˈ ndoˈ ncˈe na tyooluii ñˈeⁿndyoˈ chaˈna cwilˈa nnˈaⁿ judíos yonomˈndaa ndana. Sa̱a̱ jeˈ jeˈ mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na tjoomˈ cwitandoˈyoˈ ñequio Cristo na jnda̱ seitˈmaⁿ tsˈoom jnaⁿˈyoˈ. 14 Juu na tyowaa na cho̱ˈjnaaⁿya nnom ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ, na tyoqueⁿnaˈ xjeⁿ ˈnaaⁿˈnaˈ jaa, seicanduuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Sˈaaⁿ na mawinom tsˈoom ee na tyˈioom juunaˈ tsˈoomˈnaaⁿ. 15 Cweˈ ncˈe na tueˈ Cristo cjooˈ tsˈoomˈnaaⁿ, joˈ tjuˈcje Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtsondye joo na waa najnda̱ na mˈaⁿ jo nandye ndoˈ jluiˈjnaaⁿˈndye joo jo nda̱a̱ chaˈtso na sˈaaⁿ. Tjachuu Cristo joona nawiˈ ee na jnda̱ tantjoom.

Calˈua̱a̱ya naya na niom cañoomˈluee

16 Ncˈe na luaaˈ sˈaa Cristo, tiñequiandyoˈ na nntso cwii tsˈaⁿ na tixcwe cwilˈaˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na cwicwaˈyoˈ oo na cwiweˈyoˈ oo ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ cwii xuee na cwilue nnˈaⁿ na jeeⁿ tˈmaⁿ tseixmaⁿ oo quia na mˈaaⁿ chiˈndaa oo xuee na cwitaˈjndyeena. 17 Ee ñˈoommeiⁿˈ cweˈ ncwaaⁿˈ juu na quia nndyo na manquii Cristo cwiluiiñê na canda̱a̱ˈ. 18 Tiñeˈquiandyoˈ na nntjeiiˈ naⁿmˈaⁿˈ naya ˈnaⁿˈyoˈ na jeeⁿ jndanaˈ na cweˈ cwilˈayana na jeeⁿ nioomˈ nˈomna ndoˈ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena ángeles. Joona cwitiiˈndyena cantyja ˈnaaⁿ ñˈoom na tyoontyˈiaana na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ cwilaˈsˈandyena ncˈe ñˈoom na mˈaaⁿˈ nˈom nquieena. 19 Joo naⁿmˈaⁿˈ cwitjeiiˈndyena cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo na cwiluiiñê xqueⁿ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na cwiluiindye seiiⁿˈeⁿ. Ncˈe na mateixˈeeⁿ tmaaˈⁿ nnˈaⁿ cwentaaˈaⁿˈ, ˈoonajnda̱na ndoˈ macwjaaˈñenaˈ joona cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ chaˈxjeⁿ tjatˈuii cwii cwii nnom na tjacañjoomˈñe seiˈtsˈo ˈnaaⁿya chaˈxjeⁿ na seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom.

20 ˈO jnda̱ tja̱ˈyoˈ ñequio Cristo, joˈ chii jeˈ ticˈomˈyoˈ nacje ˈnaaⁿ ñˈoom na maqueⁿnaˈ xjeⁿ nnˈaⁿ na laˈxmaⁿna cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue. Quia joˈ ¿chiuu na ndicwaⁿ cwilˈaˈyoˈ chaˈna nnˈaⁿ tsjoomnancue, na cwilañˈoomˈndyoˈ ñˈoom na maqueⁿnaˈ xjeⁿ nnˈaⁿ? 21 Chaˈna ñˈoom na cwiluena: “Tiñeˈquiuˈ luaaˈ. ˈNaⁿwaaˈ ticwanaaⁿ na nlquiˈ meiⁿ tileiñˈoomˈ”. 22 Chaˈtso ñˈoommeiⁿˈ na cwiqueⁿ joona xjeⁿ nnˈaⁿ, matˈuiinaˈ ˈnaⁿ na cwintycwii na mawilˈueeˈñe tsˈaⁿ, ñequiiˈcheⁿ laˈxmaⁿnaˈ ñˈoom na cwiqueⁿ nnˈaⁿ na matsa̱ˈntjomnaˈ ñequio ñˈoom na cwitˈmo̱o̱ⁿ naⁿˈñeeⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ. 23 Na mayuuˈ machˈeenaˈ ndooˈ ntyjii tsˈaⁿ na jndo̱ˈ tsˈom tsˈaⁿ na luaaˈ ñˈoom tseineiⁿ ee cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ na jeeⁿ matseitˈmaaⁿˈñe ndoˈ jeeⁿ maqueⁿ xjeⁿ seiiˈ, sa̱a̱ ñˈoomˈñeeⁿ meiⁿchjoo ticateijndeiinaˈ juu na wjaa nacjoo joo na cwiqueⁿnaˈ xjeⁿ juu na matseiˈtjo̱o̱ñe nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

Bible Gateway Sponsors