Nu enn dee Doag aus dee Jinja Schoa seeha fejratat wea, murrde dee Jriechesche Jude jaeajen dee hebraeasche, wiel aeare Waetfruehes fesiemt worde enn daut waut jieda Dach toojedeelt wort.

Donn roopte dee Twalw dee gaunse Jinjaschofft toop, en saede: "Onns jefelt daut nich daut wie Gott sien Wuat sulle felote omm Desche to deene.

Oba, Breeda, seakjt junt saewen Mana ut dee daut Zeichnes ha daut see met daem Jeist en met Weisheit jefelt sent, daen wie dit Aumt aunfetruehe kjenne,

Oba wie woare onns bie daut baede enn daut Wuat hoole."

En daut Wuat jefoll aul dee Mensche, en see waelde Stefanus, foll Gloowe en daem Heilje Jeist; en Filip, en Prochorus, en Nikanor, en Tiemon, en Parmenas, en Nikolaus dee en Judejenoose fonn Antiochean wea; en daen stalde see fer dee Apostel, en baede aewa daen en laede aeare Henj opp an.

En Gott sien Wuat femead sikj, en dee Jinjaschoa enn Jerusalem woss seeha, uk en groot deel fonn dee Priesta worde daem Gloowe jehuarsaum.

En Stefanus, foll Jnod en Krauft, deed groote Wunnda en Teakjens mank dee Mensche.

Oba walkje fonn dee fonn dee Libertiener Sienagoog, en uk fonn dee Kjiereena en Auelksaundra, en dee fonn Tsilietsean en Asean stunnde opp en streede sikj met Stefanus,

10 oba kunne nich jaeajen dee Weisheit en Jeist stone met dee hee raed.

11 Donn bekoffte see Mana, dee saede: "Wie ha am jeheat Lastawead raede jaeajen Mooses en jaeajen Gott".

12 En see raeajde daut Follkj en dee Elteste en dee Schreftjeleade opp, en kjeeme en jreepe am en leide am wajch nom huage Rot;

13 en stalde faulsche Zeij opp dee saede: "Dis maun heat nich opp jaeajen dise heilje Staed en daut Jesats to raede:

14 Dan wie ha am heat saje daut dis Jesus fonn Natsaret woat dise Staed fenichte, en woat dee sitte endre dee Mooses onns jejaeft haft."

15 En aul dee em Rot saute en kjikjte am aun, en sage daut sien Jesecht soo wea aus en Enjeljesecht.