28 Aus wie nu jerat weare, fung wie ut daut dee Insel Malita heet.

Dee Ennwona beweese onns butajeweenliche Frintlichkjeit; dan see haude en Fia jemoakt, en neeme onns opp, wiel daut raeajend en seeha kollt wea.

Aus Paul en deel Stakje toop jesaumelt haud en dee oppet Fia jelajcht haud, kjeem doa ne Schlang ut dee Hett, en hunkj sikj aun siene Haunt.

En aus dee Ennwona daut Beest sage fonn siene Haunt henje, saede see eena tom aundra: "Disa mott secha en Merda senne, daem dee Rach nich laewe lat wan hee uk fonn daut Maea jerat es."

Oba hee schlakst daut Beest em Fia enenn, en belaewd kjeen schode.

Oba see luade daut hee oppschwale wudd, oda haustich dol faule wudd en stoawe. Aus see oba en langet Stoot jekjikt haude, en sage daut hee kjeen schode jelaede haud, endade see aeare Meeninj en saede hee wea en Gott.

Nu haud Publius, dee Faeaschta opp dee Insel, enn dee Ommjaeajent waut Launt. Dee neem onns frintlich opp, en jeef onns Oppdach fa dree Doag.

Nu pasead daut, daut Publius sien Foda to bad wea met Feeba en Derchfaul, en Paul jinkj bie am enenn, en baed, en laed siene Henj opp am, en heeld am.

Aus dit paseat wea, kjeeme dee aewrije oppem Insel dee krank weare, en worde jeheelt.

10 Dee beweese onns uk fael Ea, en aus wie bottem felote weare, jeewe see onns aules waut onns faeld.

11 Dree Moonat lote fua wie wieda opp en auleksaundrischet Schep daut bie dee Insel jewintat haud, daut en dioskuret Teakjen haud.

12 Wie kjeeme to Launt bie Sierakus en bleewe doa dree Doag.

13 Fonn doa fua wie enn en Boage en kjeeme bott Rejion. Een Dach lota kjeem en sied Wint, en dee tweede Dach kjeem wie bott Putejoolie.

14 Doa fung wie Breeda dee onns prachada bie an to bliewe fa saewen Doag; en soo reisd wie dan no Room.

15 Doa weare Breeda dee jeheat haude daut wie kjeeme, en kjeeme onns entjaeajen bott Appie-Forum en Dree Tabeerne, en aus Paul an sach, kjreach hee frescha Moot.

16 Aus wie no Room kjeeme, jeef dee Kommendaunt Paul Frieheit bei sikj selfst to wone met en Soldot dee sien Wajchta wea.

17 Omm dree Doag pasead daut, daut Paul dee faeaschte fonn dee Jude toop roopt. Aus dee toop jekome weare, saed hee to an: "Mana, Breeda, ekj ha nusscht jaeajen dit Follkj oda dee Faea-elre jedone, doch wort mie faust jenome enn Jerusalem en enne Reema aeare Henj jejaeft.

18 Aus dee mie unjasocht haude, wea aea Senn daut see mie wulle loos lote, wiel doa kjeene Uasoak wea daut daen Doot fedeent haud.

19 Oba aus dee Jude doa jaeajen raede, wea ekj jedwunje mie aun daen Kajisa to beroope; nich daut ekj irjent waut haud mien Follkj to beschuldje.

20 Doaromm ha ekj junt toop jeroopt, junt to seene en met junt to raede; dan waeajen Iesrael aeare Hopninj sie ekj nu enn Kjaede."

21 See saede to am: "Wie ha kjeene Breew jekjraeaje fonn Judaea, es uk kjeene fonn dee Breeda dee jekome sent, dee irjent waut beeset fonn die jesajcht ha.

22 Oba wie wele jearen fonn die heare waut du denkst, dan wie sent bekaunt met dise Sajkt, daut aulawaeaje doajaeajen jeraet woat."

23 En see bestemde en Dach, en doa kjeeme meeha no siene Woninj, to waem hee fonn tsemorjents bott Owent, opp earenst zeijt fonn Gott sien Kjeenichrikj, en proowd an dietlich to moake waeajen Jesus, beides ut Mooses sien Jesats, uk dee Profeete.

24 En eenje worde aewazeijcht fonn daut waut hee saed,

25 oba aundre jleewde nich. En aus see sikj unjarenaunda nich eenich weare, leet Paul an gone no daem daut hee dit Wuat to an saed: "Gauns rajcht haft dee Jeist derch daen Profeet Jesaja to june Fodasch jesajcht:

26 'Go no dit Follkj en saj: Enn heare woa jie nich horche, en enn kjikje woa jie nich seene;

27 dan aea Hoat es dikj jeworde, en met aeare Uare ha see kaum jeheat, en aeare Uage ha see too jemoakt, daut see nich met eemol met aeare Uage seene sulle, en met aeare Uare heare sulle, en met aea Hoat festone, en sikj bekjeare, en ekj an heele sull.'

28 Doaromm sel jie weete daut Gott siene Radunk no dee Natsjoone es jeschekjt worde, en dee woare horche!"

29 ( Aus hee dit jesajcht haud, feleete dee Jude, en unjahilde sikj fonn fael Dinje.)

30 Paul oba wond twee Yoa enn sien eajnet jepachte Woninj, en neem aula opp dee no am kjeeme,

31 en praedjd Gott sien Rikj, en deed brow en onnjehindat unjarechte fonn daem Herr Jesus Christus siene Sache