16 Hee kjeem donn no Derbe en Listra. En kjikj, doa wea en Jinja dee Timotaeaus heet, siene Mutta wea en Jud oba sien Foda wea en Jrieche.

Dee haud en goodet Zeichnes fonn dee Breeda enn Listra en Iekoonean.

Paul wull daem jearen metnaeme opp siene Reis, en beschneet am omm dee Jude aea haulwe dee enn dee Ommjaeajent weare, dan see wiste aule daut sien Foda Jriechesch wea.

Aus see nu derch dee Staede reisde, deelde see an met waut dee Apostel en Aeltesta enn Jerusalem befoole haude.

Aulso worde dee Jemeente jestoakjt em Gloowe, en femeade sikj aule Dach.

En see jinje derch Frijean en Galatsean, en dee Heilje Jeist feboot an daut Wuat enn Asean to praedje.

En aus see bott Misean kjeeme, proowde see enn Bitienean enenn to gone, oba Jesus sien Jeist erlaubt an daut nich;

en soo jinje see bie Misean febie en kjeeme no Trooas.

Enne Nacht sach Paul en Jesecht, en jewessa Matsedoonean Maun stunnt en prachad am en saed: "Komt aewa no Matsedoonean en halpt onns".

10 Aus hee daut Jesecht jeseene haud, proowd wie fuats no Matsedoonean to reise, dan wie neeme daut so aun daut Gott onns haud doahan beroope daen daut Evanjeelium to praedje.

11 Donn neem wie Schep fonn Troas en fuare jlikj no Samotratsean, en dee naeakjste Dach kjeem wie bott Niapolis,

12 en fonn doa no Filipe, daut es dee easchte Staut enn daut Poat fonn Matsedoonean, ne Kolonie. Hia bleew wie donn en poa Doag.

13 Aum Saubat jinj wie ut dee Staut erut nom Fluss wua doa sull ne Jebaetstaed senne, en doa sad wie onns dol en raede met dee Fruehes dee toop jekome weare.

14 En ne jewesse Fru dee Liedia heet, fonn Tiatiera, dee met rootbleiwet Tseich haundeld, dee Gottesferchtich wea, horcht no onns, en Gott muak aea Hoat op daut see acht jeef opp waut Paul saed.

15 Aus see en aeare gaunse Famielje jetauft weare, prachad see onns en saed: "Wan jie mie nu doafaea hoole daut ekj daem Herr Tru sie, dan komt no mien Hus en blieft doa". En see beraed onns.

16 Nu pasead daut aus wie no dee Jebaetstaed jinje, daut en jewesset Deenstmaeakje onns entjaeajen kjeem, dee en Woasajajeist haud, dee aeare Eajendeema grootet Jewenn brocht derch aea Woasaja.

17 Dise kjeem Paul hinjaraun en schreach: "Dise Mana sent Gott siene Sklowe, dee onns bekaunt moake woo wie kjenne Seelich woare."

18 See deed dit fa fael Doag. Oba Paul wea seeha besorcht doa aewa, dreid sikj eromm en saed to daem Jeist: "Ekj befael die enn Jesus Christus sien Nome daut du ut aea rut kjemst!" En platslich kjeem dee rut.

19 Aus aeare Eajendeema sage daut aeare Hopninj fa Fedeenst derch aea wajch wea, jreepe see Paul en Sielas en schlapte daen nom Moakjtplauts fer dee Harscha,

20 en brochte an fer dee Fraedensrechta en saede: "Dise Mana, dee Jude sent, brinje onns fael Trubble no dise Staut,

21 dan see leare onns Sitte dee nich racht sent fa onns auntonaeme, oda Aundeel aun to ha, wiel wie Reema sent."

22 En daut Follkj raeajd sikj opp jaeajen an, en dee Rechta jeewe Befael an dee Kjleede fom Liew to riete, en an to feheiwe.

23 Aus see an seeha feheift haude, schmeete see an em Jefenknes enenn, en befoole daem Jefenkjneswajchta an doa goot to fesechre.

24 En wiel am daut soo befoole wea, schmeet hee an enn daut ennaschte poat fom Jefenknes enenn, en schloot aeare Feet em Klotts enn.

25 Onnjefaea Mednacht baede Paul en Sielas Gott aun, en lowde am met Leeda, en dee aundre Jefangne horchte too.

26 En platslich kjeem en grootet Eadbaebe, so daut daut Gruntloag fonn daut Jefenknes scheddad, en aule Daeare weare platslich opjemoakt, en aulem folle de Kjaede auf.

27 En dee Jefenkneswajchta wuak opp, en aus hee sach daut dee Jefenknes Daeare op weare, jreep hee en Schweat en wull sikj selfst daut Laewe naeme, wiel hee docht daut dee Jefangne weare aula utjeretst.

28 Oba Paul roopt am met ne lude Stem en saed: "Doo die kjeen schode, dan wie sent aula hia!"

29 He foddad en Licht en rand enenn, tsetad en foll Paul en Sielas fere Feet,

30 leid an rut en saed: "Herre, waut mott ekj doone daut ekj kaun Seelich woare?"

31 En see saede: "Jleew aun daem Herr Jesus! Dan woascht du en diene Famielje seelich."

32 En see jeewe am en aul daen enn siene Famielje, Gott sien Wuat.

33 Donn neem hee dee selwje Stund enne Nacht en wosch an aeare Striepe, en leet sikj fuats taufe, hee en siene gaunse Famielje.

34 Hee brocht an no sien Hus en jeef an to aete, en freid sikj seeha daut hee en siene Famielje tom Gloowe jekome weare.

35 Auset nu eascht Dach wea schekjte dee Fraedensrechta dee Stautsdeena en saede: "Lot dise Mana gone."

36 Dee Jefenkneswajchta saed to Paul: "Dee Fraedensrechta ha jeschekjt en jesajcht daut jie kjenne loos jelote woare. Aulso got enn Fraed."

37 Oba Paul saed to an: "Dee ha onns effentlijch feheift wan wie uk onnschuldich weare, dee wie Reema sent, en ha onns em Jefenknes enenn jestoppt; en nu wele see onns heemlich loos lote? Opp kjeen Wajch! Lot an selfst kome en onns rut leide."

38 Donn leete dee Stautsdeena dee Fraedensrechta daut weete. Dee aengste sikj aus see heade daut dise Reema weare,

39 , en kjeeme en prachada an, en brochte an rut, en prachade an daut see de Staut felote wudde.

40 See jinje ut daut Jefenknes rut, en jinje bie Liedia em Hus enenn, en aus see dee Breeda jeseene en femont haude, feleete see.