10 Nu wea doa en jewessa Maun enn Sisaraea dee Korneelius heet, dee en Hauptmaun wea enn ne ietaljeenisha militaerisha Schoa.

Hee wea en gottesferchta Maun met siene gaunse Famielje, en holp fael Oame met, en baed emma to Gott.

Onnjefaea klok dree no Medach sach hee kloa en Jesecht, en Enjel bie am enenn kome, dee saed to am: "Korneelius!"

Hee kjikjt am niel aun enn Angst en saed: "Herr! waut es?" Hee saed to am: "Diene Jebaed en diene Gowe sent fer Gott jekome tom Aunjedenk.

En nu, schekj Mana no Joppe en kroag Siemoon met hinjanome Peeta;

disa blift nu bie Siemoon dee Ladajoawa daem sien Hus biem Maea es".

Aus dee Enjel dee to am raed eascht wajch wea, roopt hee twee fonn siene Hus Sklowe, uk en fromma Soldot dee am deend,

en fetald daen aules daut paseat wea en schekjt an no Joppe.

Dee reisde de naeakjste Morje, en aus see dicht bie dee Staut kjeeme, onnjefaea bie Medach jinkj Peeta oppem Dak ennop to baede.

10 Am funk seeha aun to hungre, en wudd jearen je-aete habe; oba waerent see Aete reed muake fa am, foll hee enn groote Freid enenn en sach en Jesecht.

11 Hee sach daem Himel opstone, en waut soo leet aus en grootet Jefaes so aus en Loake kjeem rauf, aun aule feeha Akje toop jebunge, daut bott oppe Ead erauf jelote wort.

12 Doa weare aulahaunt feehabeensche Tiere fonn oppe Ead, krupende Kjraete, en Faeajel dee unjarem Himel fleaje.

13 En doa kjeem ne Stem no am: "Sto opp, Peeta, schlacht en doo aete!"

14 Oba Peeta saed: "Oba nae, Herr! wiel ekj ha niemols waut Jemeenet oda waut Onnreinet je-aete!"

15 Dee Stem kjeem tom tweedemol no am: "Doo daut waut Gott rein jemoakt haft, nich fa onnrein achte!"

16 Dit pasead dree mol, en platslich wort daut Jefaes em Himel enenn jenome.

17 Nu aus Peeta wunndad waut daut Jesecht daut hee jeseene haud meene kunn, kjikj! dee Mana dee Korneelius jeschekjt haud, stunnde enne Faealeew en fruage auf dit Siemoon sien Hus wea,

18 en roopte en fruage auf Siemoon, uk Peeta jenannt, doa bleef.

19 Aus Peeta sikj aewa daut Jesecht nodocht, saed dee Jeist to am: "Kjikj! twee Mana seakje die;

20 Sto opp en go rauf, en go met an met, en twiewel nich, dan ekj ha an jeschekjt."

21 Don jinkj Peeta rauf en saed to dee Mana: "Kjikjt! ekj sie dee no daem jie seakje. Waut es dee Uasoak daut jie hia sent?"

22 See saede to am: "Korneelius, en Hauptmaun, dee en opprechtja en Gottesferchtja Maun es, dee en goodet Zeichnes haft fonn dee gaunse jude Natsjoon, wort fonn en Enjel befole daut hee sull die no sien Hus foddre, omm to heare waut du to saje hast."

23 He roopt an enenn, en see bleewe doa de Nacht. De naeakjste Morje kjeem hee no Sisaraea; en Korneelius luad aul fa am, en haud aul sien Frintschofft en siene Frind toop jeroopt.

25 Nu pasaead daut aus Peeta enenn kjeem, daut Korneelius am fere Feet foll en baed am aun.

26 Oba Peeta recht am opp en saed: "Sto opp! ekj sie selfst uk en Maun."

27 En aus hee so met am raed, kjeem hee enenn, en funk fael Mensche dee toop jekome weare;

28 en saed to an: "Jie weete dautet jaeajen daut Jesats es daut en Jud sikj sull aun en Framda aunschluete, oda no soonem to kome; oba Gott wees mie daut ekj kjeen Mensch sull jemeen oda onnrein nane.

29 Doaromm kjeem ekj oone Froag aus mie jefoddet wort. Aulso froag ekj nu, waut es dee Uasoak daut jie mie ha haea jefoddat?"

30 En Korneelius saed: "Feeha Doag trig omm dise Tiet, Klok dree no Medach wea ekj hia enn mien Hus en deed baede, en Kjikj! en Maun stunnt fer mie enn dache Kjleeda, en saed: 'Korneelius, diene Jebaed sent jeheat worde, en diene Gow sent fer Gott jekome tom Aunjedenk. 32 Nu schekj no Joppe en fodda Siemoon dee uk Peeta heet; dee es bie Siemoon dee Ladajoawa sien Hus daut biem Maea es.'

33 Doaromm schekjt ekj fuats no die, en du hast Goot jedone daut du jekome best. Nu sent wie hia aula toop fer Gott omm aules to heare waut de Herr die befoole haft to saje."

34 Donn muak Peeta sien Mul op en said: "Enn Woarheit fenaem ekj daut Gott nich ne Peersoon aunseene deit,

35 oba enn aula Felkja dee, dee am ferchte en Jerachtichkjeit doone, sent am aunjenaem.

36 Daut Wuat daut hee dee Kjinja Iesrael jeschekjt haft daut Fraed praedicht derch Jesus Christus: - disa es Herr aewa aules.

37 Jie weete waut derch gauns Judaea pasead, daut enn Galilaea aunfunk no dee Taufe dee Jehaun praedjd,

38 fonn Jesus fonn Natsaret, woo Gott am ennsaeajend met daem Heilje Jeist, dee rom jinkj en Goodet deed, en heeld aul daen dee fom Diewel bedrekjt weare, wiel Gott met am wea.

39 En wie sent Zeij fonn aules daut hee deed beides enn daut judische Launt uk enn Jerusalem; daem see werklich oppem Kjriets hunge en muake am Doot.

40 Daem deed Goot oppwakje aum dredde Dach, en leet am fonn Mensche seene,

41 nich fonn aulem, oba fonn Zeij dee Gott ferhaea doato jewaelt haud; en to onns, dee met am je-aete en jedrunke haude no daem daut hee fom Doot oppjestone wea.

42 En hee befool onns to dee Mensche to praedje, en earnstlich to zeije daut dit es dee Maun daem Gott bestemt haft Rechta to senne aewa Laewendje en Doodje.

43 To disem jaewe aul dee Profeete Zeichness daut waeaemma aun am jleeft, woat derch sien Nome Sinde fejaewunk kjriehe."

44 Waearent Peeta raed, foll dee Heilje Jeist opp aul daen dee dise Raed heade.

45 En dee fonn dee Beschniedunk dee met Peeta met jekome weare, weare erstaunt doaraewa daut dee Heilje Jeist opp daen utjegote wea;

46 dan see heade daen met aundre Sproake raede, en Gott feharliche. Don saed Peeta:

47 "Kaun irjend waea Wota febeede daut dise nich sulle jetauft woare, dee daem Heilje Jeist jekraeaje ha jrod soo aus wie?"

48 En hee befool an en Jesus Christus sien Nome jetauft to woare. Donn prachada see am en poa Doag doa to bliewe.