A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 20 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Lajeeˇ co̱o̱ˋ mil ji̱i̱ˋ

20  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱ —cajíngˈˉ Juan— camánˉn jaangˋguɨ ángel i̱ jajgiáangˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ quie̱rˊ joñíˆ quiáˈˉ e fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ tooˋ nʉʉˋ sǿˈˋ, jo̱guɨ se̱ˈrˊ co̱o̱ˋ ñíˆ cadena e féˈˋ. Jo̱ i̱ ángel la caˈñúiñˈˋ i̱ jóˈˋ guiéˉ mogui˜ do i̱ lɨ́ɨngˊ jóˈˋ ˈlɨngˈˆ i̱ nɨngóoˊ seengˋ, jo̱ íbˋ i̱ lɨ́ɨngˊ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás, jo̱ caˈñúngˈˋneiñˈ do có̱o̱ˈ˜ ñíˆ cadena lajeeˇ mil ji̱i̱ˋ. Jo̱ fɨˊ dob cabíingˉneiñˈ do e fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ tooˋ nʉʉˋ sǿˈˋ do, jo̱ fɨˊ jo̱b cajnɨiñˈˉ do lajeeˇ co̱o̱ˋ mil ji̱i̱ˋ, jo̱ caté̱e̱rˋ co̱o̱ˋ sello fɨˊ dseˈˋ jnɨ́ˆ e laco̱ˈ joˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nijmɨgǿøngˋguɨiñˈ do dseaˋ jmɨgüíˋ cartɨˊ ningɨ́ngˉ e co̱o̱ˋ mil ji̱i̱ˋ do. Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨbaˈ e nɨcuǿøngˋ nileáiñˈˋ do cateáˋ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, camóˉguɨ́ɨ é̱e̱ˆ lɨ˜ guaˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcangɨ́ɨngˋ fɨˊ e quidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ dob camóˉo cajo̱ ni˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ i̱ nɨcajúngˉ e caquiʉˈˊ dseaˋ moguir˜ uíiˈ˜ e teáaiñˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ e caséeˊ Jesús jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e féˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ cajmiféiñˈˊ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do o̱ˈguɨ cajmɨˈgórˋ i̱ diée˜ guóoˈ˜ quiáiñˈˉ do cajo̱ o̱ˈguɨ cacuǿøngˋ yaaiñ˜ faˈ e catáiñˉ lají̱i̱ˈ˜ e li˜ quiáˈˉ i̱ ˈlɨngˈˆ do fɨˊ guiaquíirˊ o̱si fɨˊ guóorˋ é. Jo̱ camóˉo e cají̱bˈˊtu̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱ røøbˋ caquiʉˈrˊ ta˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ lajeeˇ co̱o̱ˋ mil ji̱i̱ˋ. Jo̱ dsʉˈ e naguɨb e laˈuii˜ e jí̱ˈˊtu̱ dseaˋ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜. Co̱ˈ jaléngˈˋguɨ i̱ ˈlɨɨ˜ i̱ caguiaangˉguɨ do jaˋ cají̱ˈˊtu̱r cartɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ e co̱o̱ˋ mil ji̱i̱ˋ do. ¡Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nitɨ́ngˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijí̱ˈˊtu̱ dseaˋ laˈuii˜ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íbˋ dseángˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ nɨlɨ́ɨiñˊ! Jo̱ jaˋ eeˋ bíˋ seaˋ quiáˈˉ e ˈmóˉ e catɨ́ˋ tú̱ˉ ya̱ˈˊ faˈ e nitɨ́ngˉguɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ, co̱ˈ jaléngˈˋ íˋ niˈuíiñˉ jmidseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ co̱lɨɨm˜ niquiʉ́ˈrˉ ta˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do lajeeˇ co̱o̱ˋ mil ji̱i̱ˋ.

Mɨ˜ cacá̱ˉ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ dseángˈˉ conguiaˊ

Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ casúungˉ e co̱o̱ˋ mil ji̱i̱ˋ do, jo̱b mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e nileángˋ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do fɨˊ lɨ˜ sɨjnɨ́ɨiñˇ. Jo̱ jo̱b mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ ningɨ́rˉ e nijmɨgǿøiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ jaléngˈˋ íbˋ i̱ siiˋ Gog có̱o̱ˈ˜guɨ Magog, jo̱ lajɨɨmˋ íˋ niseáiñˈˊ ie˜ jo̱ e quiáˈˉ nisérˉ ˈniiˋ. Jo̱ dseaˋ ˈleáamˉbingˈ niseángˈˊ e jmɨɨ˜ jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ tíiˊ tóoˈ˜ e néeˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ.

Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ laˈúmˉ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ niniñˈˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱, jo̱guɨ cajo̱ lacúngˈˊ lajíingˋ lɨ˜ neáangˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ lacúngˈˊ lajíingˋ e fɨɨˋ e lɨ˜ iing˜ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ lajeeˇ jo̱b canaangˋ jiʉ́ˈˋ jɨˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ íˋ cacáaiñˉ ie˜ jo̱ dseángˈˉ conguiaˊ. 10 Jo̱guɨ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ cajmɨgǿøngˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, fɨˊ dob cabíiñˉ fɨˊ é̱ˈˋ guiéeˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e téeˈ˜ azufre e joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niyʉˈˊ, jo̱guɨ fɨˊ jo̱b cajo̱ lɨ˜ cabíingˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ jóˈˋ dséeˉ catɨ́ˋ tú̱ˉ do i̱ cajmɨcaang˜ e caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ nicá̱ˋ jaléngˈˋ íˋ iihuɨ́ɨˊ e uǿøˋ jmɨ́ɨˋ dseángˈˉ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜.

Jial mɨ˜ niˈíngˈˋ iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ røøngˋ dseeˉ

11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ —jíngˈˉ Juan— camóˉo co̱o̱ˋ é̱e̱ˆ e jloˈˆ teeˋ, jo̱ fɨˊ jo̱ guiing˜ i̱ dseaˋ i̱ quidsiˊ íˈˋ. Jo̱ fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ íˋ camóˉo e dseángˈˉ conguiabˊ caˈíngˉ guóoˈ˜ uǿˉ có̱o̱ˈ˜guɨ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ joˋ jiéˈˋ lɨ˜ cajnéngˉguɨ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. 12 Jo̱guɨ camánˉn lajɨɨngˋ ˈlɨɨ˜ e teáaiñˉ fɨˊ quiniˇ e é̱e̱ˆ do, na i̱ niingˉ jo̱guɨ na i̱ jaˋ niingˉ; jo̱guɨ canabˊ jaléˈˋ jiˋ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jiéˈˋguɨ co̱o̱ˋ jiˋ canaˊ cajo̱, jo̱ e jiˋ jo̱b e lɨ˜ nɨtáangˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ jo̱guɨb mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catɨdsiˊ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨɨ˜ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e cajméerˋ ie˜ lamɨ˜ seeiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ la féˈˋ e fɨˊ ni˜ jaléˈˋ e jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do. 13 Jo̱ camóˉo e cajangˈˊ jmɨñíˈˆ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ i̱ catɨ́ɨngˉ, jo̱guɨ i̱ fii˜ e lɨ˜ teáangˈ˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ cajamˈˊbre lají̱i̱ˈ˜ i̱ ˈlɨɨ˜ i̱ catɨ́ɨiñˉ cajo̱. Jo̱ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ íˋ catɨdsiˊ íˈˋ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e cajméerˋ ie˜ lamɨ˜ seeiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. 14 Jo̱guɨb e ˈmóˉ có̱o̱ˈ˜guɨ e fɨˊ lɨ˜ teáangˈ˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ do, fɨˊ dob cabíiñˉ e fɨˊ é̱ˈˋ guiéeˊ fɨˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e téeˈ˜ azufre e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niyʉˈˊ. Jo̱ e guiéeˊ do, e jo̱b e guǿngˈˋ ˈmóˉ e catɨ́ˋ tú̱ˉ do. 15 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ sɨjnéengˉ e fɨˊ ni˜ jiˋ lɨ˜ taang˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, fɨˊ dob bíiñˉ cajo̱ e fɨˊ é̱ˈˋ guiéeˊ e fɨˊ lɨ˜ iʉ˜ jɨˋ e quiéengˋ azufre e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niyʉˈˊ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes