Add parallel Print Page Options

După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau(A) cele patru vânturi ale pământului, ca(B) să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu(C) vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea(D) pe fruntea(E) slujitorilor Dumnezeului nostru!” Şi(F) am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o(G) sută patruzeci şi patru de mii din toate seminţiile fiilor lui Israel. Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii; din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii; din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii; din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii au fost pecetluiţi. După aceea m-am uitat şi iată că era o mare(H) gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din(I) orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi(J) în haine albe, cu ramuri de finic în mâini 10 şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea(K) este a Dumnezeului nostru, care(L) şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” 11 Şi(M) toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie şi s-au închinat lui Dumnezeu 12 şi au zis(N): „Amin. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria în vecii vecilor! Amin.” 13 Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine(O) albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” 14 „Doamne”, i-am răspuns eu, „Tu ştii”. Şi el mi-a zis: „Aceştia(P) vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat(Q) hainele şi le-au albit în sângele Mielului. 15 Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie îşi va întinde(R) peste ei cortul Lui. 16 Nu(S) le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici(T) soarele, nici vreo altă arşiţă. 17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor(U), îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi(V) Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Când a rupt(W) Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Şi(X) am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; şi(Y) li s-au dat şapte trâmbiţe. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile(Z) tuturor sfinţilor, pe altarul(AA) de aur, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul(AB) de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor. Apoi, îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi s-au(AC) stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur(AD) de pământ. Şi cei şapte îngeri, care aveau cele şapte trâmbiţe, s-au pregătit să sune din ele. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi(AE) au venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe(AF) pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia parte din(AG) copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi(AH) ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; şi(AI) a treia parte din mare s-a(AJ) făcut sânge; şi(AK) a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit; şi a treia parte din corăbii au pierit. 10 Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi(AL) a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a(AM) căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor. 11 Steaua(AN) se chema „Pelin” şi(AO) a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. 12 Al(AP) patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare, şi a treia parte din lună, şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei şi noaptea, de asemenea. 13 M-am uitat şi am(AQ) auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: „Vai(AR), vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune!”

Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi(AS) am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii(AT) Adâncului şi a deschis fântâna Adâncului. Din fântână s-a(AU) ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieşit nişte lăcuste(AV) pe pământ. Şi li s-a dat o putere, ca(AW) puterea pe care o au scorpiile pământului. Li s-a zis să(AX) nu vatăme iarba(AY) pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea(AZ) lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci(BA) să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpiei, când înţeapă pe un om. În acele zile, oamenii vor căuta(BB) moartea şi n-o vor găsi; vor dori să moară şi moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau(BC) cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe(BD) capete aveau un fel de cununi, care păreau de aur. Feţele(BE) lor semănau cu nişte feţe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie şi dinţii(BF) lor erau ca dinţii de lei. Aveau nişte platoşe ca nişte platoşe de fier; şi vuietul pe care-l făceau aripile lor era ca(BG) vuietul unor care trase de mulţi cai, care se aruncă la luptă. 10 Aveau(BH) nişte cozi ca de scorpii, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. 11 Peste ele aveau ca împărat(BI) pe îngerul(BJ) Adâncului, care pe evreieşte se cheamă „Abadon”, iar pe greceşte, „Apolion”. 12 Cea dintâi(BK) nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. 13 Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu 14 şi zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri, care sunt legaţi la(BL) râul cel mare Eufrat!” 15 Şi cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni. 16 Oştirea(BM) lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi(BN); le-am(BO) auzit numărul. 17 Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele(BP) cailor erau ca nişte capete de lei şi din gurile lor ieşeau foc, fum şi pucioasă. 18 A treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa care ieşeau din gurile lor. 19 Căci puterea cailor stătea în gurile şi în cozile lor. Cozile(BQ) lor erau ca nişte şerpi cu capete şi cu ele vătămau. 20 Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu(BR) s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor(BS) şi idolilor(BT) de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. 21 Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile(BU) lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor.