Add parallel Print Page Options

După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul(A) cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te(B) aici şi-ţi(C) voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” Numaidecât am(D) fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun(E) de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva. Cel ce şedea pe el avea înfăţişarea unei pietre de iaspis şi de sardiu şi scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu(F) ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul(G) scaunului de domnie stăteau douăzeci şi patru de scaune de domnie; şi pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru de bătrâni, îmbrăcaţi(H) în haine albe şi(I) pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieşeau fulgere(J), glasuri şi tunete.

Înaintea scaunului de domnie ardeau(K) şapte lămpi de foc, care sunt cele(L) şapte Duhuri ale lui Dumnezeu. În faţa scaunului de domnie, mai este un fel de mare(M) de sticlă, asemenea cu cristalul. În(N) mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte şi(O) pe dinapoi. Cea(P) dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă, cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om; şi a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase(Q) aripi şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru(R). Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt(S), Sfânt, Sfânt este Domnul(T) Dumnezeu, Cel(U) Atotputernic, care era, care este, care vine!” Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi care(V) este viu în vecii vecilor, 10 cei(W) douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi(X) se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi(Y) aruncau cununile înaintea scaunului de domnie şi ziceau: 11 „Vrednic(Z) eşti Doamne şi Dumnezeul nostru să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci(AA) Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”

Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o(AB) carte, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită(AC) cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?” Şi nu se găsea nimeni nici în cer(AD), nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Şi am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea. Şi unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul(AE) din seminţia lui Iuda, Rădăcina(AF) lui David, a biruit ca să deschidă cartea şi(AG) cele şapte peceţi ale ei. Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un(AH) Miel. Părea înjunghiat şi avea şapte coarne şi şapte(AI) ochi, care sunt cele(AJ) şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce(AK) şedea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei(AL) douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută(AM) şi potire de aur, pline cu tămâie, care(AN) sunt rugăciunile sfinţilor. Şi cântau(AO) o cântare nouă şi ziceau: Vrednic(AP) eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile, căci(AQ) ai fost înjunghiat şi ai(AR) răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din(AS) orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. 10 Ai(AT) făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe pământ!” 11 M-am uitat şi, împrejurul(AU) scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii(AV) de ori zece mii şi mii de mii. 12 Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic(AW) este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” 13 Şi pe toate(AX) făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „Ale Celui ce(AY) şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda(AZ), cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” 14 Şi(BA) cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!”

Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ şi s-au închinat Celui ce(BB) este viu în vecii vecilor!

Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte peceţi, m-am(BC) uitat şi am auzit pe una(BD) din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată că s-a arătat un(BE) cal alb. Cel ce(BF) sta pe el avea un arc; i(BG) s-a dat o cunună şi a pornit biruitor şi ca să biruiască. Când a rupt Mielul a doua pecete, am(BH) auzit pe a doua făptură vie zicând: „Vino şi vezi!” Şi(BI) s-a arătat un alt cal, un cal roşu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare. Când a rupt Mielul pecetea a treia, am(BJ) auzit pe a treia făptură vie zicând: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată că s-a arătat un(BK) cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Şi, în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un dinar. Trei măsuri de orz pentru un dinar! Dar să nu vatămi untdelemnul(BL) şi vinul!” Când a rupt Mielul pecetea a patra, am(BM) auzit glasul făpturii a patra zicând: „Vino şi vezi!” M-am uitat(BN) şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să(BO) ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi(BP) cu fiarele pământului. Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar(BQ) sufletele(BR) celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina(BS) Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii(BT) pe care o ţinuseră. 10 Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până(BU) când, Stăpâne, Tu, care(BV) eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să(BW) judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” 11 Fiecăruia din ei i s-a dat o haină(BX) albă şi i s-a spus să(BY) se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei. 12 Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat şi iată(BZ) că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele(CA) s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele 13 şi(CB) stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. 14 Cerul(CC) s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi(CD) munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. 15 Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au(CE) ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. 16 Şi(CF) ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului, 17 căci(CG) a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi(CH) cine poate sta în picioare?”