Add parallel Print Page Options

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care(A) au să se întâmple(B) în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut trimiţând(C) prin îngerul Său la robul Său Ioan, care(D) a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot(E) ce a văzut. Ferice(F) de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea(G) este aproape! Ioan, către cele şapte Biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui(H) ce este, Celui ce era(I) şi Celui ce vine şi(J) din partea celor şapte duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie şi din partea lui Isus Hristos, Martorul(K) credincios, Cel(L) întâi născut din morţi, Domnul(M) împăraţilor pământului!

Ale Lui, care ne iubeşte(N), care ne-a(O) spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut(P) din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: ale Lui(Q) să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. Iată(R) că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei(S) ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. „Eu(T) sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce(U) este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş(V) cu voi la(W) necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina(X) Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos. 10 În Ziua(Y) Domnului eram în Duhul(Z). Şi am auzit înapoia mea un glas(AA) puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11 care zicea: „Eu(AB)sunt Alfa şi Omega, Cel(AC) dintâi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea”. 12 M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi când m-am întors, am(AD) văzut şapte sfeşnice de aur. 13 Şi(AE) în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe cineva care semăna cu Fiul(AF) omului, îmbrăcat(AG) cu o haină lungă până la picioare şi încins(AH) la piept cu un brâu de aur. 14 Capul şi părul(AI) Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii(AJ) Lui erau ca para focului, 15 picioarele(AK) Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor şi glasul(AL) Lui era ca vuietul unor ape mari. 16 În(AM) mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din(AN) gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri şi(AO) faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui. 17 Când L-am văzut(AP), am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus(AQ) mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu(AR) sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, 18 Cel(AS) viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu(AT) în vecii vecilor. Eu ţin(AU) cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor. 19 Scrie dar lucrurile(AV) pe care le-ai văzut, lucrurile(AW) care sunt şi cele care(AX) au să fie după ele. 20 Taina celor(AY) şapte stele, pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea, şi a celor(AZ) şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii(BA) celor şapte Biserici şi cele(BB) şapte sfeşnice sunt şapte Biserici.

Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel(BC) ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă(BD) prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: «Ştiu(BE) faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta şi că nu poţi suferi pe cei răi, că ai(BF) pus la încercare pe cei ce(BG) zic că sunt apostoli şi nu sunt şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai(BH) obosit. Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel(BI), voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele nicolaiţilor(BJ), pe care şi Eu le urăsc.» Cine(BK) are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul: «Celui ce va birui, îi voi da să(BL) mănânce din(BM) pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu».’ Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ‘Iată ce zice Cel(BN) dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat: «Ştiu(BO) necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat)(BP) şi batjocurile din partea celor(BQ) ce zic că sunt iudei şi nu sunt, ci(BR) sunt o sinagogă a Satanei. 10 Nu te teme nicidecum(BS) de ce ai să suferi. Iată că Diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii(BT)credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa(BU)vieţii».’ 11 Cine(BV)are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a(BW) doua moarte.’ 12 Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i:

‘Iată ce zice Cel(BX) ce are sabia ascuţită cu două tăişuri: 13 «Ştiu(BY)unde(BZ) locuieşti: – acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana. 14 Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam(CA), care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să(CB) mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi(CC) să se dedea la curvie. 15 Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor(CD), pe care Eu o urăsc. 16 Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine curând şi(CE)Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.»’ 17 Cine(CF) are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă, şi pe piatra aceasta este scris un nume(CG) nou, pe care nu-l ştie nimeni, decât acela care-l primeşte’. 18 Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i:

‘Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care(CH) are ochii ca para focului şi ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă: 19 «Ştiu(CI) faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. 20 Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Izabela(CJ), femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să(CK) se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. 21 I-am dat vreme să(CL) se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! 22 Iată că am s-o arunc bolnavă în pat şi, celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. 23 Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că «Eu(CM) sunt Cel ce cercetez rărunchii şi inima» şi voi(CN) răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. 24 Vouă, însă, tuturor celorlalţi din Tiatira care nu aveţi învăţătura aceasta şi n-aţi cunoscut «adâncimile Satanei», cum le numesc ei, vă zic: Nu(CO) pun peste voi altă greutate. 25 Numai ţineţi cu tărie ce(CP) aveţi până voi veni! 26 Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările(CQ) Mele, îi voi da(CR) stăpânire peste neamuri. 27 Le(CS)va cârmui cu un toiag de fier, şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. 28 Şi-i voi da luceafărul(CT) de dimineaţă.» 29 Cine(CU) are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.’

Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel ce(CV) are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele:

«Ştiu(CW) faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar(CX) eşti mort.

Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi(CY) aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te(CZ)! Dacă(DA)nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. Totuşi ai în Sardes câteva(DB) nume, care nu şi-au mânjit hainele(DC). Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în(DD)alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi(DE) îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge(DF) nicidecum numele din cartea(DG) vieţii şi voi(DH) mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.» Cine(DI) are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul.’ Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i:

‘Iată ce zice Cel(DJ) Sfânt, Cel(DK) Adevărat, Cel ce ţine cheia(DL) lui David, Cel ce(DM) deschide şi nimeni nu va închide, Cel ce închide(DN) şi nimeni nu va deschide: «Ştiu(DO) faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă(DP) deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu. Iată că îţi dau(DQ) din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi(DR) voi face să vină să se închine la picioarele tale şi să ştie că te-am iubit. 10 Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te(DS) voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă(DT), ca să încerce pe locuitorii pământului(DU). 11 Eu vin(DV) curând. Păstrează(DW)ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa(DX). 12 Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp(DY) în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi din el. Voi(DZ) scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim(EA), care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi(EB)Numele Meu cel nou.» 13 Cine(EC) are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul.’ 14 Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i:

‘Iată(ED) ce zice Cel ce este Amin, Martorul(EE) credincios şi adevărat, Începutul(EF) zidirii lui Dumnezeu: 15 «Ştiu(EG) faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16 Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 17 Pentru că zici: «Sunt bogat(EH), m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic», şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, 18 te sfătuiesc să(EI)cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti, şi haine(EJ)albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale, şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. 19 Eu mustru(EK)şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-te! 20 Iată Eu stau(EL) la uşă şi bat. Dacă(EM) aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi(EN) intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. 21 Celui ce va birui, îi(EO) voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.» 22 Cine(EP) are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul’.”