Folkets självsäkerhet och brist på gudsfruktan

Ve de trygga på Sion, de självsäkra på Samarias berg,
de förnämsta bland förstlingsfolket,
    dem som Israels hus brukar vända sig till!
Drag bort till Kalne och se efter,
    gå därifrån till Stora Hamat
och far sedan ner till filisteernas Gat.
    Är de bättre än rikena här,
eller är deras område större än ert område?
Ni skjuter den onda dagen bort ifrån er,
men låter våldet härska hos er.
Ni vilar på soffor av elfenben
    och sträcker lättjefullt ut er på era bäddar.
Ni äter lamm ur hjorden
    och kalvar från gödstallet.
Ni skrålar era visor till harpans ljud
och tänker ut nya musikinstrument som David.
Ni dricker vin ur stora skålar
    och smörjer er med salvor av finaste olja,
men bekymrar er inte om Josefs skada.
Därför skall nu dessa
    som de första föras bort i fångenskap.
Det blir slut med skrålet
    från dem som lättjefullt sträcker ut sig.

Herren, Herren har svurit vid sig själv,
säger Herren, härskarornas Gud:
    Jag avskyr Jakobs stolthet
och hatar hans palats.
    Jag skall utlämna staden
med allt som finns i den.

Och det skall ske att om tio män lämnas kvar i samma hus, skall de alla dö. 10 När en släkting med likbrännarens hjälp vill föra benen ut ur huset och ropar till den som är inne i huset: "Finns det någon mer än du här?", och denne svarar: "Ingen", så skall han säga: "Tyst! Herrens namn får inte nämnas."

11 Ty se, på Herrens befallning
    skall det stora huset slås i stycken
och det lilla huset i spillror.
12 Springer hästar på klippor
    eller plöjer man där med oxar?
Men ni har förvandlat rätten till gift
och rättfärdighetens frukt till malört.
13 Ni gläder er över Lo-Debar[a] och säger:
"Har vi inte genom vår egen styrka
    intagit Karnajim?"[b]

14 Ty se, jag skall uppväcka ett folk mot er, ni av Israels hus, säger Herren, härskarornas Gud. Och de skall ansätta er från infartsvägen mot Hamat ända till Arabasänkan.

Footnotes

  1. Amos 6:13 Lo-Debar betyder "det som ingenting är".
  2. Amos 6:13 Karnajim betyder "horn", som står för styrka.