A A A A A
Bible Book List

Công Vụ Các Sứ đồ 1 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lời Tựa

Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ,[a] trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Ðức Chúa Jesus đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Ðức Thánh Linh truyền mệnh lệnh cho các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu khổ hình, Ngài đã dùng nhiều cách để chứng tỏ với họ rằng Ngài đang sống. Ngài hiện ra với họ trong bốn mươi ngày và dạy họ những điều về vương quốc Ðức Chúa Trời.

Trong khi họp với họ Ngài truyền cho họ, “Ðừng rời Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ điều Cha đã hứa, đó là điều các ngươi đã nghe Ta nói, vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.”

Chúa Thăng Thiên

Vậy khi họ đến với nhau, họ hỏi Ngài rằng, “Lạy Chúa, phải chăng đây là thời kỳ Chúa tái lập vương quốc I-sơ-ra-ên?”

Ngài phán với họ, “Thời kỳ và thời điểm mà Cha đã tự quyền định lấy là điều các ngươi không thể biết; nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng và làm những nhân chứng của Ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê, miền Sa-ma-ri, cho đến tận cùng trái đất.”

Sau khi Ngài nói những điều ấy, Ngài được cất lên trời trong khi họ nhìn theo, và một đám mây tiếp Ngài khuất khỏi mắt họ.

10 Ðang khi Ngài ngự lên và họ chăm chú nhìn theo lên trời, nầy, hai người mặc y phục trắng đứng bên họ. 11 Hai vị đó nói với họ, “Hỡi những người Ga-li-lê, tại sao các ngươi đứng nhìn lên trời như thế? Ðức Chúa Jesus nầy, Ðấng vừa được cất lên trời khỏi các ngươi, sẽ trở lại y như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

Các Môn Ðồ Cầu Nguyện

12 Bấy giờ những người ấy từ núi tên là Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem, cách thành khoảng một đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát.[b] 13 Khi đã vào thành, họ lên một phòng cao kia và ở tại đó. Những người đó là Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lô-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của Anh-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ. 14 Tất cả những người ấy đồng lòng hiệp ý liên tục cầu nguyện với các bà, với Ma-ry mẹ của Ðức Chúa Jesus, và với các em trai Ngài.

Ma-thia Ðược Chọn Làm Sứ Ðồ

15 Trong những ngày ấy Phi-rơ đứng dậy giữa các anh chị em[c] đang họp nhau tại đó, khoảng một trăm hai mươi người, và nói:

16 “Thưa anh chị em,[d] lời Kinh Thánh do Ðức Thánh Linh cậy miệng Vua Ða-vít nói trước về tên Giu-đa, kẻ dẫn đường người ta đến bắt Ðức Chúa Jesus, phải được ứng nghiệm, 17 vì hắn vốn là người trong nhóm chúng tôi và đã được dự phần trong chức vụ nầy. 18 Tên ấy đã dùng tiền thưởng bất nghĩa mua một miếng đất, rồi bị ngã chúi đầu xuống đó, vỡ bụng, và đổ ruột ra chết. 19 Ðiều ấy mọi người ở Giê-ru-sa-lem đều biết cả; vì thế miếng đất đó đã bị họ gọi theo tiếng địa phương là ‘Hắc-ên-đa-ma,’ (có nghĩa là ‘Ðất Máu’[e]) 20 vì trong Thánh Thi có chép rằng,

‘Nguyện chỗ ở của chúng sẽ bị bỏ hoang,
Nguyện sẽ chẳng có ai ở trong đó.’[f]

‘Nguyện một người khác chiếm lấy chức vụ của nó.’[g]

21 Vậy cần phải có một người đã cùng đi với chúng tôi trong suốt thời gian Ðức Chúa Jesus đi lại giữa chúng ta, 22 tức là từ lúc Giăng làm báp-têm cho Ngài cho đến ngày Ngài được cất lên trời khỏi chúng ta, để người ấy làm một nhân chứng về sự sống lại của Ngài với chúng tôi.”

23 Vậy họ tiến cử hai người: Giô-sép được gọi là Ba-sa-ba, cũng có tên khác là Giúc-tu, và Ma-thia. 24 Kế đó họ cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, Ngài biết rõ lòng mọi người. Xin cho chúng con biết Ngài chọn ai trong hai người nầy, 25 để thế vào chức vụ nầy, tức chức sứ đồ mà Giu-đa đã lìa bỏ để đi đến chỗ của nó.”

26 Ðoạn họ bắt thăm chọn giữa hai người, và thăm trúng nhằm Ma-thia; nên ông được bổ sung vào nhóm mười một sứ đồ.

Footnotes:

  1. Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 Thê-ô-phi-lơ có nghĩa là người yêu mến Ðức Chúa Trời
  2. Công Vụ Các Sứ đồ 1:12 Khoảng một cây số
  3. Công Vụ Các Sứ đồ 1:15 nt: anh em (tương tự cho cả sách)
  4. Công Vụ Các Sứ đồ 1:16 nt: Hỡi các người, hỡi anh em
  5. Công Vụ Các Sứ đồ 1:19 nt: ‘Akeldama, (tiếng A-ram)
  6. Công Vụ Các Sứ đồ 1:20 Thi 69:25
  7. Công Vụ Các Sứ đồ 1:20 Thi 109:8
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes