A A A A A
Bible Book List

A-mốt 7 New Vietnamese Bible (NVB)

Khải Tượng Thứ Nhất

CHÚA cho tôi thấy điều này. Ngài đang nắn nên những đàn châu chấu ngay khi hoa màu mới nẩy mầm. Đây là hoa màu gieo sau khi gặt xong phần thổ sản của nhà vua. Sau khi châu chấu đã ăn sạch các loài cây cỏ trên đất, tôi kêu lên: “Lạy CHÚA, xin CHÚA tha thứ. Làm thể nào Gia-cốp sống nổi? Nó nhỏ yếu quá!” CHÚA liền đổi ý. CHÚA phán: “Điều này sẽ không xảy ra.”

Khải Tượng Thứ Nhì

CHÚA cho tôi thấy điều này. CHÚA kêu gọi xét xử và đoán phạt bằng lửa. Lửa đốt cạn vực thẳm mênh mông và đang thiêu đốt đồng ruộng. Tôi kêu lên: “Lạy CHÚA, Chúa của con, xin Chúa dừng tay. Làm thể nào Gia-cốp sống nổi? Nó nhỏ yếu quá!” CHÚA liền đổi ý. CHÚA phán: “Điều này cũng sẽ không xảy ra nữa.”

Khải Tượng Thứ Ba

Ngài cho tôi thấy điều này. CHÚA đứng cạnh bức tường thẳng đứng, tay cầm dây doi. CHÚA hỏi tôi: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một dây dọi.” CHÚA tôi phán: “Này, Ta đặt một dây dọi giữa dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên. Ta không thể bỏ qua được nữa.

Các bàn thờ trên các nơi cao của Y-sác sẽ điêu tàn,
    Các miếu thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ hoang vu,
    Và Ta sẽ cầm gươm dấy lên nghịch lại nhà Giê-rô-bô-am.”

A-ma-xia Và A-mốt

10 Thầy tế lễ A-ma-xia ở Bê-tên sai người báo cáo lên Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên: “A-mốt âm mưu phản nghịch bệ hạ ngay giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên. Đất nước này không thể chứa nổi tất cả những lời ông ta nói. 11 A-mốt nói thế này:

Vua Giê-rô-bô-am sẽ chết vì lưỡi gươm,
    Dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị đày
    Xa khỏi quê hương.”

12 A-ma-xia nói với A-mốt: “Này nhà tiên kiến, hãy mau rời khỏi đây. Hãy trở về xứ Giu-đa, sinh sống tại đó, và nói tiên tri tại đó. 13 Đừng nói tiên tri tại Bê-tên nữa, vì đây là Nơi Thánh của vua, và cũng là đền thờ của vương quốc nữa.” 14 A-mốt đáp lời A-ma-xia: “Ta vốn không phải là tiên tri, cũng không phải là con trai của một tiên tri. Ta vốn là người nuôi bò, nuôi cừu và chăm sóc quả sung. 15 Nhưng CHÚA đã bắt ta ra khỏi việc chăn bầy, và bảo ta: ‘Hãy đi và nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên, là dân của Ta.’ 16 Và giờ đây, hãy nghe lời CHÚA.” Ngươi có bảo ta:

“Chớ nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên,
    Cũng đừng rao giảng nghịch lại nhà Y-sác.”

17 Cho nên, đây là lời CHÚA phán:

“Vợ ngươi sẽ trở thành gái điếm trong thành này,
    Các con trai con gái ngươi sẽ ngã dưới lưỡi gươm,
Người ta sẽ dùng dây đo chia đất ruộng ngươi,
    Còn ngươi, ngươi sẽ chết nơi đất khách quê người.
Và dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị đi đày
    Xa khỏi quê hương.”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

A-mốt 7 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy: Nầy, Ngài làm nên những cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại; ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua.

Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ! Gia-cốp há có thể đứng được sao? vì nó là nhỏ.

Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu.

Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy như sau nầy: Nầy, Chúa Giê-hô-va khiến lấy lửa mà chống trả. Lửa ấy thiêu nuốt vực lớn, đoạn hầu ăn nuốt đất.

Bấy giờ ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy thôi đi! Gia-cốp há có thể đứng được sao? vì nó là nhỏ.

Đức Giê-hô-va bèn ăn năn việc nầy. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Điều đó cũng sẽ không xảy đến.

Ngài bèn cho ta xem thấy như sau nầy: Nầy, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực.

Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một dây chuẩn mực. Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không còn đi qua nó nữa.

Các nơi cao của Y-sác sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy phá, và ta sẽ dấy lên dùng gươm đánh nhà Giê-rô-bô-am.

10 Bấy giờ, A-ma-xia, thầy tế lễ của Bê-tên, khiến nói cùng Giê-rô-bô-am là vua Y-sơ-ra-ên rằng: A-mốt tập lập nghịch cùng vua, ở giữa nhà Y-sơ-ra-ên; đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó.

11 Thật vậy, nầy, A-mốt nói rằng: Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình!

12 A-ma-xia nói cùng A-mốt rằng: Hỡi kẻ tiên kiến, khá đi khỏi đây. Hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên tri.

13 Nhưng chớ cứ nói tiên tri tại Bê-tên nữa; vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua.

14 A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri; nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng.

15 Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta.

16 Vả, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Ngươi nói rằng: Chớ nói tiên tri nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng nhà Y-sác.

17 Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành; con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm; đất ngươi sẽ bị chia bởi dây, còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes