Add parallel Print Page Options

Khải Tượng Về Cào Cào, Lửa, và Dây Dọi

Chúa Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Ngài đang dựng nên cào cào trong khi cỏ bắt đầu mọc lại, sau khi cỏ đã được cắt để nộp cho vua. Khi nhìn thấy chúng ăn sạch các cỏ cây trong xứ, tôi thưa,

“Lạy Chúa Hằng Hữu, xin Ngài tha thứ, con van xin Ngài.
Làm sao Gia-cốp có thể đứng nổi?
Vì ông ấy quá nhỏ bé!”

Chúa đổi ý về việc ấy. Chúa phán, “Ðiều đó sẽ không xảy ra.”

Chúa Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Chúa Hằng Hữu gọi lửa đoán phạt từ trời giáng xuống. Lửa ấy làm khô biển cả và thiêu rụi đất liền. Thấy thế tôi thưa,

“Lạy Chúa Hằng Hữu, xin Ngài dừng lại, con van xin Ngài.
Làm sao Gia-cốp có thể đứng nổi?
Vì ông ấy quá nhỏ bé!”

Chúa đổi ý về việc ấy. Chúa Hằng Hữu phán, “Ðiều đó sẽ không xảy ra.”

Ngài đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Chúa đang đứng bên cạnh một bức tường đã được dùng dây dọi để làm chuẩn khi xây, lúc ấy trong tay Ngài đang cầm một dây dọi.

Chúa hỏi tôi, “A-mốt, ngươi thấy gì?”

Tôi đáp, “Thưa một dây dọi.”

Bấy giờ Chúa phán,

“Nầy, Ta sẽ treo một dây dọi để làm chuẩn ở giữa dân I-sơ-ra-ên của Ta;
Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa.
Các nơi cao để thờ tự của I-sác sẽ trở nên tiêu điều vắng vẻ;
Các nơi thánh của I-sơ-ra-ên sẽ bị bỏ cho hoang vu;
Ta sẽ đứng dậy và dùng gươm chống lại nhà của Giê-rô-bô-am.”

A-mốt Bị Tố Cáo Với Vua

10 Bấy giờ A-ma-xi-a tư tế ở Bê-tên gởi báo cáo đến Giê-rô-bô-am vua I-sơ-ra-ên và tố cáo rằng, “A-mốt đã âm mưu chống lại ngài ngay giữa nhà I-sơ-ra-ên. Ðất nước nầy không thể nào chịu nổi mọi lời ông ấy nói, 11 vì A-mốt đã nói rằng,

‘Giê-rô-bô-am sẽ bị giết bằng gươm,
Và I-sơ-ra-ên sẽ bị lưu đày biệt xứ.’”

12 Sau đó A-ma-xi-a nói với A-mốt, “Hỡi nhà tiên kiến, ông hãy đi mau, ông hãy chạy qua đất Giu-đa để giữ mạng. Hãy đến đó kiếm ăn, và hãy đến đó nói tiên tri, 13 chứ đừng nói tiên tri ở Bê-tên nữa, vì nơi đây là thánh địa của vua, nơi đây là trung tâm thờ phượng của vương quốc.”

14 Bấy giờ A-mốt đáp với A-ma-xi-a, “Tôi không phải là một nhà tiên tri. Tôi cũng không là đồ đệ[a] của một vị tiên tri nào, nhưng tôi chỉ là một người chăn bầy súc vật, một nông dân chăm sóc vườn sung, 15 nhưng Chúa đã bắt lấy tôi trong khi tôi theo canh giữ đàn súc vật, và Chúa đã phán với tôi, ‘Hãy đi, hãy nói tiên tri về dân I-sơ-ra-ên của Ta.’ 16 Vậy, bây giờ xin ông hãy nghe lời của Chúa:

Ông bảo, ‘Ðừng nói tiên tri nghịch lại I-sơ-ra-ên,
Ðừng rao giảng những sứ điệp chống lại nhà I-sác.’
17 Vì vậy Chúa phán thế nầy,
‘Vợ ngươi sẽ trở thành một gái điếm trong thành;
Các con trai và các con gái của ngươi sẽ bị giết bằng gươm;
Sản nghiệp của ngươi sẽ bị căng dây đo để chia cho những kẻ khác;
Còn bản thân ngươi, ngươi sẽ chết trong một xứ ô uế,
Và dân I-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị lưu đày biệt xứ.’”

Footnotes

  1. A-mốt 7:14 nt: con trai