Lagens stenar på berget Ebal

27 Mose och de äldste i Israel gav folket denna befallning: ”Håll alla de bud som jag i dag ger er. Den dag ni kommer över Jordan och in i det land som Herren din Gud ger dig, ska du resa stora stenar åt dig och bestryka dem med kalk. När du har gått över ska du på dem skriva alla ord i denna lag, för att du ska komma in i det land som Herren din Gud ger dig, ett land som flödar av mjölk och honung så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig. När ni har gått över Jordan, ska ni på berget Ebal[a] resa dessa stenar som jag i dag ger er befallning om, och du ska bestryka dem med kalk. (A) Och du ska där bygga ett altare åt Herren din Gud ett altare av stenar, som du inte ska bearbeta med något järn. Av ohuggna stenar[b] ska du bygga Herren din Guds altare, och på det ska du offra brännoffer åt Herren din Gud. Där ska du också offra gemenskapsoffer och du ska äta och glädja dig inför Herren din Guds ansikte. På stenarna ska du klart och tydligt skriva alla ord i denna lag.”

Förbannelser

(B) Mose och de levitiska prästerna sade till hela Israel: ”Var stilla och hör, Israel! I dag har du blivit Herren din Guds folk. 10 Du ska lyda Herren din Guds röst och hålla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig.”

11 På den dagen gav Mose folket denna befallning: 12 (C) När ni har gått över Jordan ska dessa stammar stå på berget Gerissim och välsigna folket: Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin. 13 Och dessa ska stå och uttala förbannelsen på berget Ebal:[c] Ruben, Gad, Asher, Sebulon, Dan och Naftali. 14 Leviterna ska sedan ta till orda och med hög röst säga till alla i Israel:

15 (D) Förbannad är den som gör en snidad eller gjuten avgud, avskyvärd för Herren, ett verk av en konstarbetares händer, och som i hemlighet sätter upp den. Och allt folket ska svara och säga: ”Amen.”

16 (E) Förbannad är den som föraktar sin far eller sin mor. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

17 (F) Förbannad är den som flyttar sin nästas gränssten. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

18 (G) Förbannad är den som leder en blind vilse på vägen. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

19 (H) Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

20 (I) Förbannad är den som ligger med sin fars hustru, för han vanärar sin fars bädd. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

21 (J) Förbannad är den som ligger med något djur. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

22 (K) Förbannad är den som ligger med sin syster, sin fars dotter eller sin mors dotter. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

23 (L) Förbannad är den som ligger med sin svärmor. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

24 (M) Förbannad är den som i hemlighet slår ihjäl sin nästa. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

25 (N) Förbannad är den som tar mutor för att slå ihjäl en oskyldig och spilla hans blod. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

26 (O) Förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem. Och allt folket ska säga: ”Amen.”[d]

Footnotes

  1. 27:4 på berget Ebal   Josua uppfyller budet i Jos 8:30f. Ett altare från denna tid har hittats på berget.
  2. 27:6 ohuggna stenar   Kanske för att markera att altaret var temporärt (12:5). Jfr 2 Mos 20:25.
  3. 27:12f Gerissim … Ebal   Bergen bildar en naturlig amfiteater med 0,5-1,5 kms mellanrum.
  4. 27:26 Citeras av Paulus i Gal 3:10, där lagen förknippas med förbannelse (vers 5, 13).