A A A A A
Bible Book List

5 Moseboken 28 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Lydnad leder till Guds välsignelse

28  Om du lyssnar till Herren din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag i dag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till Herren din Guds röst:

Välsignad ska du vara i staden,
    och välsignad ute på marken.
Välsignad ska ditt
    moderlivs frukt vara
        och din marks gröda,
    det din boskap föder,
        dina kors kalvar
            och dina tackors lamm.
Välsignad ska din korg vara
    och välsignat ditt baktråg.
Välsignad ska du vara
        när du kommer in,
    och välsignad ska du vara
        när du går ut.

När dina fiender reser sig mot dig, ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig.

Herren ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig, om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar. 10 Och jordens alla folk ska se att du är uppkallad efter Herrens namn och respektera dig. 11  Herren ska ge dig överflöd av allt gott – barn, avkomma från boskapen och gröda på marken – i det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. 12  Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du ska ge lån åt många hednafolk men själv ska du inte låna av någon. 13 Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska bara vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag i dag ger dig för att du ska hålla och följa dem. 14 Vik inte av, varken åt höger eller vänster, från något av alla de bud som jag i dag ger er, så att du följer andra gudar och tjänar dem.

Olydnad leder till Guds förbannelse

15  Men om du inte lyder Herren din Guds röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig, så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig:

16 Förbannad ska du vara i staden,
    och förbannad ute på marken.
17 Förbannad ska din korg vara
    och förbannat ditt baktråg.
18 Förbannad ska ditt
    moderlivs frukt vara
            och din marks gröda,
    dina kors kalvar
        och dina tackors lamm.
19 Förbannad ska du vara
        när du kommer in,
    och förbannad ska du vara
        när du går ut.

20 Herren ska sända över dig förbannelse, förvirring och straff i allt du gör och företar dig, tills du förgörs och snabbt förgås för dina onda gärningars skull, eftersom du har övergett mig. 21 Herren ska låta pesten drabba dig tills han har utrotat dig ur det land dit du nu kommer för att ta det i besittning. 22  Herren ska slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och svärd, med sot och rost[a]. Det ska förfölja dig tills du förgås. 23  Himlen över ditt huvud ska vara som koppar, och jorden under dig ska vara som järn[b]. 24 Damm och stoft ska vara det regn Herren ger åt ditt land. Från himlen ska det komma ner över dig tills att du förgörs.

25  Herren ska låta dig bli slagen inför dina fiender. På en väg ska du dra ut mot dem, men på sju vägar ska du fly för dem, och du ska bli ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. 26 Dina dödas kroppar ska bli mat åt alla himlens fåglar och åt markens djur, och ingen ska skrämma bort dem. 27  Herren ska slå dig med Egyptens utslag och bölder, med skabb och skorv, så att du inte kan botas. 28  Herren ska slå dig med vanvett, blindhet och sinnesförvirring.

29 Du ska famla mitt på ljusa dagen, så som en blind famlar i mörker, och du ska inte ha framgång på dina vägar. Du ska bli förtryckt och plundrad i alla dina dagar utan att någon räddar dig. 30  Du ska trolova dig med en kvinna, men en annan man ska ligga med henne. Du ska bygga ett hus, men inte få bo i det. Du ska plantera en vingård, men inte få skörda någon frukt från den. 31 Din oxe ska slaktas inför dina ögon, men du ska inte få äta av den. Din åsna ska rövas bort från dig i din åsyn och inte föras tillbaka till dig. Dina får ska ges till dina fiender utan att någon kommer till din hjälp. 32 Dina söner och döttrar ska ges till främmande folk, och dina ögon ska se det och ivrigt längta efter dem varje dag, men du ska stå maktlös. 33  Ett folk som du inte känner ska äta frukten av din mark och allt ditt arbete. Du ska i alla dina dagar bli förtryckt och utsatt för våld. 34 Du ska drivas till vanvett av det du kommer att se med dina ögon. 35 Herren ska slå dig med svåra bölder på knän och ben, från fotbladet ända till hjässan, så att du inte ska kunna botas.

36 Herren ska föra bort dig och den kung som du sätter över dig till ett folk[c] som varken du eller dina fäder har känt, och där ska du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. 37  Du ska bli till häpnad och ett ordspråk och en nidvisa bland alla de hednafolk som Herren ska föra dig till.

38  På åkern ska du föra ut mycket säd, men du ska skörda lite, för gräshoppor ska äta upp den. 39 Vingårdar ska du plantera och bruka, men inget vin ska du få att dricka och inget ska du få samla in, för maskar ska äta upp allt. 40 Olivlundar ska du ha överallt i ditt land, men du ska inte smörja din kropp med oljan, för oliverna ska falla av. 41 Söner och döttrar ska du föda, men du ska inte få behålla dem, för de måste gå i fångenskap. 42 Alla dina träd och all din marks frukt ska angripas av gräshoppor. 43 Främlingen som bor hos dig ska höja sig över dig allt högre och högre, men du ska sjunka ner allt djupare och djupare. 44 Han ska ge lån åt dig, men du ska inte ge lån åt honom. Han ska bli huvudet och du ska bli svansen.

45 Alla dessa förbannelser ska komma över dig och förfölja dig och träffa dig tills du går under, därför att du inte lyssnade till Herren din Guds röst och inte höll de bud och stadgar som han gav dig. 46 Som tecken och under ska de komma över dig och dina efterkommande till evig tid. 47 Eftersom du inte tjänade Herren din Gud med glädje och av hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt, 48 ska du komma att tjäna fiender som Herren ska sända mot dig, under hunger, törst och nakenhet och brist på allt. Och han ska lägga ett ok[d] av järn på din nacke tills han har utrotat dig.

49  Herren ska sända över dig ett folk från fjärran, från jordens ände, likt örnen[e] i sin flykt, ett folk vars språk du inte förstår, 50  ett folk med bister uppsyn, som inte tar hänsyn till de gamla och inte visar förbarmande med de unga. 51 Det folket ska äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark tills du utrotas, för de ska inte lämna kvar åt dig vare sig säd, vin eller olja, inte dina kors kalvar och dina tackors lamm, tills de gjort slut på dig. 52 De ska angripa dig i alla dina städer tills dina höga och befästa murar som du litar till faller i hela ditt land. Ja, de ska angripa dig i alla dina städer över hela ditt land, det land som Herren din Gud har gett dig.

53  I sådan nöd och sådant trångmål ska din fiende försätta dig att du ska äta din egen livsfrukt, köttet av dina söner och döttrar[f] som Herren din Gud har gett dig. 54 En känslig och mycket bortskämd man hos dig ska då se med så ont öga på sin bror och på hustrun som han tar i famn och på de barn han ännu har kvar, 55 att han inte vill dela med sig till någon av dem av sina barns kött, för han äter det själv, eftersom han inte har något annat kvar. I sådan nöd och sådant trångmål ska din fiende försätta dig i alla dina städer. 56 En känslig och bortskämd kvinna hos dig, så känslig och bortskämd att hon inte ens försökt sätta sin fot på marken, ska då se med så ont öga på mannen som hon tar i famn och på sin son och sin dotter, 57 att hon missunnar dem efterbörden som kommer ur hennes liv och barnen som hon föder. I brist på allt annat ska hon i hemlighet äta det. I sådan nöd och sådant trångmål ska din fiende försätta dig i dina städer.

58 Om du inte noggrant följer alla ord i denna lag som är skrivna i denna bok, så att du fruktar detta härliga och fruktade namn ”Herren din Gud”, 59 då ska Herren sända mycket svåra plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor, elakartade och långvariga sjukdomar. 60 Han ska låta Egyptens alla farsoter, som du är rädd för, komma tillbaka, och de ska drabba dig. 61 Också många andra sjukdomar och plågor, som inte är nerskrivna i denna lagbok, ska Herren låta komma över dig tills du går under. 62  Och av er ska det bli ett fåtal kvar, ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen, eftersom du inte lyssnade till Herren din Guds röst. 63  Och liksom Herren förut gladde sig över er när han fick göra er gott och föröka er, så ska Herren nu glädja sig över er också när han utrotar och förgör er. Ni ska ryckas bort ur det land som ni är på väg till för att ta i besittning.

64  Herren ska sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra, och där ska du tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har känt, gudar av trä och sten. 65 Bland de folken ska du inte få någon ro eller någon vila för din fot. Herren ska där ge dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en ångestfylld själ. 66 Du ska sväva i största livsfara, du ska darra både natt och dag och inte vara säker för ditt liv. 67 På morgonen kommer du att säga: ”Om det ändå vore kväll!”, och på kvällen kommer du att säga: ”Om det ändå vore morgon!” Detta på grund av den fruktan du ska känna i ditt hjärta och den syn dina ögon ska se. 68 Och Herren ska föra dig tillbaka till Egypten på skepp[g], på den väg om vilken jag sade till dig: ”Du ska inte se den mer.” Där ska ni bjuda ut er till salu som slavar och slavinnor åt era fiender. Men ingen ska vilja köpa.

Footnotes:

  1. 28:22 sot och rost   Sädessjukdomar som orsakades av ökenvindar och svampangrepp.
  2. 28:23 Himlen … som koppar och jorden … som järn   Syftar på svåra torrperioder (2 Kung 17-18, Amos 4:7f, Hagg 1:10f).
  3. 28:36 föra bort dig … till ett folk   Skedde vid nordrikets fall 722 f Kr (2 Kung 17) och vid den babyloniska fångenskapen 587 f Kr (2 Kung 24-25).
  4. 28:48 ok   Arbetssele av trä med järnbeslag, en vanlig bild för underordning (jfr 1 Kung 12:4, Jes 9:4).
  5. 28:49 örnen   Bibelns ”örn” (hebr. nésher) syftar troligen på den örnliknande gåsgamen (2,5 m bred).
  6. 28:53 äta … era söner och döttrar   Desperata svältande människor drevs till kannibalism vid t ex utdragna belägringar (2 Kung 6:28f, Jer 19:9, Klag 4:10).
  7. 28:68 till Egypten på skepp   Egyptier hemförde åtskilliga slavar från plundringståg i Kanaan.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

5 Moseboken 28 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Välsignelser på grund av lydnad

(3 Mos 26:1-13; 5 Mos 7:12-16)

28 Om du i allt lyder Herren, din Gud, och följer alla de befallningar som jag idag ger för dig, ska Herren, din Gud, upphöja dig över alla andra folk på jorden och alla dessa välsignelser ska nå dig och komma över dig, om du lyder Herren, din Gud:

Du ska vara välsignad i staden och välsignad på fälten.

Du ska bli välsignad med många barn, rika skördar och stora boskapshjordar.

Din korg och ditt baktråg ska vara välsignade.

Du ska vara välsignad när du går in och välsignad när du går ut.

Herren ska slå ner dina fiender åt dig när de anfaller dig. De ska dra ut i strid mot dig från ett håll men fly bort från dig åt sju olika håll. Herren ska välsigna dina lador och allt du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren, din Gud, vill ge dig.

Han kommer att göra dig till sitt heliga folk så som han har med ed lovat dig, om du lyder honom och vandrar på hans vägar. 10 Alla jordens folk ska se att du tillhör Herren[a] och de ska frukta dig.

11 Herren kommer att ge dig ett överflöd av allt som är gott så som han med ed lovade dina förfäder, många barn, rikligt med boskap och stora skördar. 12 Herren ska öppna sina förrådshus i himlen så att du får rikligt med regn i rätt tid. Han ska välsigna allt du gör och du ska kunna ge lån till andra folk men aldrig själv behöva låna. 13 Herren kommer att göra dig till huvud och inte till svans och du ska komma till överläge, inte underläge, om du lyder de Herrens, din Guds, befallningar som jag idag ger dig och följer dem noga. 14 Vik inte av åt något håll från något av de bud jag ger dig och börja inte följa och tjäna andra gudar.

Förbannelser på grund av olydnad

(3 Mos 26:14-39)

15 Om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte lyder de lagar som jag ger dig idag, då ska alla dessa förbannelser drabba dig:

16 Du ska vara förbannad i staden och förbannad på fälten.

17 Din korg och ditt baktråg ska vara förbannade.

18 Förbannelse ska komma över de barn du får och skörden du skördar och förbannelse över din boskaps kalvar och över dina lamm.

19 Du ska vara förbannad när du går in och förbannad när du går ut.

20 Herren ska sända förbannelse, förvirring och fruktan över dig i allt du gör tills du slutligen går under, eftersom du har gjort det onda och övergett mig. 21 Herren kommer att sända sjukdomar tills han har utrotat dig ur det land som du nu ska gå och ta i besittning. 22 Herren ska slå dig med kroppslig svaghet, feber och inflammationer, förödande hetta och torka, och med mjöldagg och mögel som härjar din säd. Detta ska förfölja dig tills du förgås.

23 Himlen ovanför dig kommer att vara som koppar och jorden under dig som järn. 24 Regnet ska Herren förvandla till dammoln som helt kommer att övertäcka dig tills du går under.

25 Herren ska låta dina fiender besegra dig. Om du drar ut i strid mot dem från ett håll, ska du få fly för dem åt sju olika håll. Du kommer att bli ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. 26 Dina döda ska bli mat åt himlens fåglar och åt vilddjuren och ingen ska finnas som kan jaga bort dem. 27 Herren ska låta Egyptens bölder, svulster, skabb och klåda komma över dig och det ska inte finnas någon bot för dig. 28 Han ska sända galenskap, blindhet och förvirring över dig. 29 Du ska famla omkring mitt på ljusa dagen som en blind i sitt mörker. Du ska inte lyckas i något du gör utan ständigt vara förtryckt och utsugen. Ingen ska kunna rädda dig.

30 Någon annan ska ta din fästmö och våldta henne. Du ska inte få bo i det hus du har byggt. Du ska inte få skörda frukten från vingården du har planterat. 31 Din oxe ska slaktas framför ögonen på dig, men du ska inte själv få äta av köttet. Din åsna ska tas ifrån dig med våld för att aldrig återlämnas. Dina får ska överlämnas till dina fiender och ingen ska kunna rädda dig. 32 Dina söner och döttrar ska inför dina ögon ges åt ett främmande folk. Du kommer att gråta dig trött av längtan efter dem, men du ska inte kunna göra något för att hjälpa dem. 33 Ett främmande folk som du inte känner ska äta upp den skörd som du har arbetat så hårt för. Du ska ständigt vara förtryckt och utsatt för våld. 34 Du kommer att förlora förståndet inför allt du ser omkring dig.

35 Herren ska låta smärtsamma och obotliga bölder slå upp på dina knän och ben, ja, bölderna ska täcka dig från fötterna ända upp till huvudet.

36 Herren kommer att driva bort både dig och den kung du valt till din härskare till ett folk som varken du eller dina förfäder kände till. Där kommer du att tillbe gudar av trä och sten. 37 Du ska bli ett avskräckande exempel, ett ordspråk och en nidvisa bland alla de folk dit Herren kommer att fördriva dig.

38 Du ska så mycket men skörda lite, för gräshopporna kommer att äta upp dina skördar. 39 Du ska plantera vingårdar och vårda dem väl, men du kommer inte att få äta deras druvor eller dricka deras vin, för maskar kommer att fördärva plantorna. 40 Olivträd ska växa överallt, men du får aldrig någon olja att använda, för träden ska tappa sin frukt. 41 De söner och döttrar du får kommer att bli bortförda i fångenskap. 42 Gräshopporna ska förstöra dina träd och det som växer på dina åkrar. 43 Utlänningen som bor hos dig kommer att höja sig över dig, medan du själv ska sjunka allt djupare. 44 Han ska låna ut pengar till dig, men du kommer inte att ha något att låna ut till honom. Han ska bli huvud och du ska bli svans.

45 Alla dessa förbannelser ska drabba dig, förfölja dig och komma över dig tills du är krossad, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud, och inte följde de bud och befallningar som han gav dig. 46 Dessa förbannelser ska bli till tecken och varning mitt ibland dig och dina efterkommande för alltid. 47 Eftersom du inte tjänade Herren, din Gud, med glatt och villigt hjärta medan du hade överflöd på allt, 48 ska du istället tvingas gå hungrig, törstig, naken och fattig och bli slav under de fiender Herren sänder mot dig. Ett ok av järn ska placeras runt din hals tills du har utplånats.

49 Herren ska sända ett avlägset folk från jordens ände mot dig och det ska slå ner på dig som en örn. Det är ett folk vars språk du inte förstår, 50 ett folk med grymma män som inte har förbarmande vare sig med ung eller gammal. 51 De ska äta upp all din boskap och all din skörd tills det är slut med dig. De ska inte lämna kvar något av din säd, ditt vin, din olja, dina kalvar och dina lamm utan de ska ruinera dig. 52 De ska belägra dina städer tills alla de höga och befästa murar som du såg som ett så säkert skydd faller. De ska belägra dig överallt i alla dina städer i det land Herren, din Gud, har gett dig.

53 I den nöd som fienden vållar under belägringen ska du drivas till att äta dina egna söners och döttrars kött, dina barns, som Herren, din Gud, har gett dig. 54 En vek och bortskämd man bland er ska bli fullkomligt hänsynslös mot sin egen bror, mot sin älskade hustru och mot de barn som ännu lever. 55 Han ska vägra dem att smaka av det kött han själv äter – köttet av hans egna barn, det enda han har kvar att äta i den nöd som uppstår då fienden belägrar dina städer. 56 En vek och bortskämd kvinna som knappt behövt nudda marken med sin fot, kommer inte att vilja dela med sig åt sin älskade make, sin son eller dotter, 57 utan både moderkakan och det barn hon föder ska hon gömma för att ha till mat åt sig själv. Så fruktansvärd kommer nöden att vara under den belägring som dina fiender ska utsätta dina städer för.

58 Om du inte noga följer allt som står i denna lag som finns nedskriven i denna bok och inte fruktar detta stora och fruktansvärda namn Herren[b], din Gud, 59 ska Herren sända obotliga plågor och sjukdomar över dig och dina efterkommande, svåra sjukdomar som inte går över. 60 Han ska låta alla Egyptens sjukdomar som du var så rädd för komma över dig. 61 Men inte nog med det, Herren ska låta dig drabbas av andra sjukdomar och plågor som inte ens finns omnämnda i denna lagbok tills du blir utplånad. 62 Det ska inte finnas många kvar av er, fastän ni tidigare var talrika som stjärnorna på himlen, därför att du inte lyssnat till Herren, din Gud. 63 Precis som Herren gladde sig åt att ge er framgång och föröka er, ska han då glädjas över att få förgöra er. Ni kommer att försvinna ur det land som du nu ska lägga under dig.

64 Herren ska sprida ut dig bland alla folk från jordens ena ända till den andra. Där ska du tillbe andra gudar som varken du eller dina förfäder tidigare kände till gudar av trä och sten. 65 Du ska inte finna någon ro bland dessa folk och ingen vila för din fot. Herren ska låta dig leva i ängslan med sorgsen blick och missmod. 66 Ditt liv ska vara i ständig fara. Natt och dag ska du leva i rädsla och inte veta om du kommer att överleva. 67 På morgonen ska du säga: ”Om det ändå vore kväll!” Och på kvällen ska du säga: ”Om det ändå vore morgon!” Skräcken ska fylla dig inifrån och när du öppnar ögonen, ska du se den mitt framför dig. 68 Herren ska sända dig tillbaka till Egypten med skepp, en resa jag lovade att du aldrig skulle behöva göra. Där kommer ni att erbjuda er själva som slavar till era fiender, men ingen ska finnas som vill köpa er.

Footnotes:

  1. 28:10 tillhör Herren, ordagrant: Herrens namn har utropats över dig.
  2. 28:58 Se noter till 2 Mos 3:14,15.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes