Add parallel Print Page Options

Lägret på Moabs slätter

Israels väg till löfteslandet

33 Här är de sträckor Israels folk vandrade från den stund då Mose och Aron ledde dem ut ur Egypten i ordnade härskaror. Herrens befallning skrev Mose ner varje uppbrott från en lägerplats till en annan, så som de vandrade sträcka för sträcka:

De startade från Ramses i den första månaden, dagen efter påskhögtiden. De drog frimodigt iväg och helt öppet inför egypterna, medan dessa höll på att begrava sina förstfödda som Herren hade dödat. Då dömde Herren alla deras gudar.

Sedan de lämnat Ramses slog de läger i Suckot.

Nästa lägerplats efter uppbrottet från Suckot var Etam där öknen började.

De lämnade Etam och vände tillbaka till Pi Hachirot öster om Baal Sefon där de slog läger nära Migdol.

Därifrån fortsatte de genom Sävhavet och vidare tre dagar ut i Etams öken och slog läger i Mara.

De lämnade Mara och kom till Elim där det fanns tolv källor med vatten och sjuttio palmer och slog läger där.

10 När de bröt upp från Elim, drog de vidare för att så småningom slå läger vid Sävhavet.

11 Nästa lägerplats efter Sävhavet blev i öknen Sin.

12 Därefter slog de läger i Dofka 13 och fortsatte sedan från Dofka till Alush och slog läger där.

14 Från Alush drog de vidare till Refidim och slog läger, men där fanns det inte något vatten för folket att dricka.

15 Från Refidim gick färden till Sinais öken som var nästa lägerplats 16 och sedan drog de vidare till nästa i Kivrot Hattaava.

17 Från Kivrot Hattaava färdades de till Haserot och slog läger där, sedan till lägerplatser enligt följande:

18 från Haserot till Ritma,

19 från Ritma till Rimmon Peres,

20 från Rimmon Peres till Livna,

21 från Livna till Rissa,

22 från Rissa till Kehelata,

23 från Kehelata till berget Shefer,

24 från berget Shefer till Harada,

25 från Harada till Makhelot,

26 från Makhelot till Tachat,

27 från Tachat till Terach,

28 från Terach till Mitka,

29 från Mitka till Hashmona,

30 från Hashmona till Moserot,

31 från Moserot till Bene Jaakan,

32 från Bene Jaakan till Hor Haggidgad,

33 från Hor Haggidgad till Jotvata,

34 från Jotvata till Avrona,

35 från Avrona till Esjon-Gever, 36 därifrån till Sinöknen där de slog läger vid Kadesh och

37 från Kadesh till berget Hor, på gränsen till Edoms land, där de också slog läger som de gjort på de tidigare ställena.

38 Vid berget Hor gick prästen Aron på Herrens befallning upp på berget och däruppe dog han. Detta skedde under det fyrtionde året efter det att Israels folk hade lämnat Egypten, den första dagen i den femte månaden. 39 Aron var 123 år gammal när han dog på berget Hor. 40 Det var då som den kanaaneiske kungen i Arad som bodde i Negev i Kanaans land, fick höra att Israels folk närmade sig.

41 De bröt upp från berget Hor och slog läger vid Salmona, 42 sedan i Punon 43 och därefter i Ovot 44 och i Ije Haavarim vid Moabs gräns.

45 Därifrån gick de till Divon Gad, 46 vidare till Almon Divlatajma 47 och därifrån till Avarimbergen framför Nebo och slog läger på alla dessa platser.

48 Efter att ha brutit upp från Avarimbergen, slog de läger på Moabs hedar vid floden Jordan mitt emot Jeriko.

49 Deras läger sträckte sig från Bet Hajshimot ända till Avel Hashittim på Moabs hedar.

50 Herren talade till Mose på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko:

51 ”Tala till israeliterna: ’När ni går över floden Jordan in i Kanaans land 52 ska ni fördriva alla folk som bor där, förstöra deras avgudar och gjutna beläten och ödelägga deras offerplatser. 53 Ta landet i besittning och bosätt er där, för det har jag gett er. 54 Dela landområdena genom lottkastning i förhållande till stammarnas storlek. Ge de större områdena av landet till de större stammarna och de mindre områdena till de mindre stammarna. Det som lotten ger ska bli vars och ens del. Gör fördelningen efter era fädernestammar. 55 Men om ni inte fördriver folket som bor där, kommer de att bli som törne i era ögon och taggar i era kroppar. De ska tränga er i landet där ni bor. 56 Och då kommer jag att göra med er så som jag har planerat att göra med dem.’ ”