Add parallel Print Page Options

Berättelsen om Arons och Moses släkt

Det här är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid Herren samtalade med Mose på berget Sinai. Arons söner hette Nadav, som var den äldste, och Avihu, Elasar och Itamar.

Så hette alltså Arons söner, smorda till präster och avskilda för att tjäna som präster. Men Nadav och Avihu dog inför Herren i Sinai öken när de använde otillåten eld och eftersom de inte hade några barn, återstod bara Elasar och Itamar som präster under sin far Aron.

Då talade Herren till Mose: ”Sammankalla Levi stam och låt dem få bli assistenter till Aron. De ska utföra heliga tjänster åt honom och hela menigheten framför uppenbarelsetältet. De har ansvaret för alla tillbehör och för allt som ska utföras för israeliternas räkning i boningen. Ge alltså leviterna till Arons och hans söners tjänst som avskilda åt honom från de övriga israeliterna. 10 Men bara Aron och hans söner får sköta själva prästtjänsten och om någon annan försöker tränga sig in, ska han dödas.”

11 Herren talade också till Mose: 12 ”Jag har tagit leviterna i stället för alla förstfödda söner bland folket i Israel. Leviterna är mina. 13 Allt förstfött tillhör mig. Från den dag jag dödade egypternas alla förstfödda söner har jag helgat det förstfödda i Israel åt mig, både bland människor och djur. De är mina. Jag är Herren.”

Folkräkningen av Levis stam

14 Herren talade nu än en gång till Mose i Sinaiöknen och sa till honom: 15 ”Mönstra folket i Levi stam familj för familj och släkt för släkt. Räkna varje man och pojke från en månads ålder och uppåt.” 16 Mose mönstrade dem som Herren hade befallt.

17 Namnen på Levis söner var Gershon, Kehat och Merari.

18 Namnen på Gershons söner efter sina släkter var Livni och Shimi.

19 Kehats söner efter sina släkter var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

20 Meraris söner efter sina släkter var Machli och Mushi.

Dessa var leviternas släkter efter sina familjer.

Gershon

21 Från Gershon härstammade livniterna och shimiterna, de gershonitiska släkterna. 22 Det totala antalet mönstrade från en månads ålder och uppåt var 7 500. 23 Gershoniterna hade sitt läger bakom tältet på den västra sidan. 24 Eljasaf, Laels son, var överhuvud för gershoniternas familjer. 25 Gershoniterna hade ansvaret för uppenbarelsetältet, boningen med tält och dess överdrag, förhänget framför ingången till uppenbarelsetältet, 26 förgårdens omhängen, förhänget för ingången till förgården runt tältet och altaret, alla tältlinor och allt arbete i samband med detta.

Kehat

27 Från Kehat härstammade amramiterna, jishariterna, hebroniterna och ussieliterna, de kehatitiska släkterna. 28 Det totala antalet män och pojkar från en månads ålder och uppåt var 8 300. Deras uppgift var att sköta om de heliga föremålen. 29 Kehatiternas släkter hade sitt läger bredvid tältet på den södra sidan. 30 Elisafan, Ussiels son, var överhuvud för deras familjer. 31 Kehatiternas ansvar var arken, bordet, lampstället, altarna, de heliga föremålen som användes vid tjänsten, förhänget och arbetet i samband med dess användning. 32 Den högste ledaren för alla leviterna var Elasar, prästen Arons son. Han var alltså överhuvud för alla dem som hade ansvaret för helgedomen.

Merari

33 Från Merari härstammade de meraritiska släkterna machliterna och mushiterna. 34 Det totala antalet mönstrade män och pojkar från en månads ålder och uppåt var 6 200. 35 Suriel, Avichajils son, var överhuvud för de meraritiska släkternas familjer. Deras lägerplats var bredvid boningen på den norra sidan. 36 Merariterna fick till uppgift att sköta om brädorna till helgedomen, dess tvärbalkar, stolpar, socklar, alla tillbehör och arbetet med dem 37 samt stolparna runt förgården med sina socklar, pluggar och linor.

Mose och Aron

38 Mitt för boningen, öster om det, skulle Mose och Aron och hans söner ha sitt läger. Det var de som för Israels folks räkning hade det yttersta ansvaret för helgedomen. Varje utomstående som kom i närheten av den måste dödas.

39 Den mönstring som Mose och Aron gjorde på Herrens order bland leviterna efter deras släkter visade på sammanlagt 22 000 män och pojkar från en månads ålder.

Alla förstfödda söner räknas

40 Sedan sa Herren till Mose: ”Räkna hur många förstfödda söner det finns i Israel som är en månad gamla och äldre och skriv upp deras namn. 41 Leviterna ska du avskilja för att vara mina som ersättning för de förstfödda sönerna i Israel. Jag är Herren. Leviternas boskapsdjur ska också tillhöra mig som ersättning för det förstfödda bland israeliternas boskap.”

42 Mose företog alltså en folkräkning av de äldsta sönerna bland Israels folk som Herren hade befallt honom 43 och han fick det sammanlagda antalet förstfödda söner som var en månad och äldre till 22 273.

44 Då talade Herren till Mose: 45 ”Ta leviterna i stället för alla förstfödda bland Israels folk och leviternas boskapsdjur i stället för det förstfödda bland Israels folks boskap. Leviterna ska tillhöra mig. Jag är Herren. 46 Till lösen för de 273 söner, det antal som överstiger antalet leviter, 47 ska du för var och en betala fem siklar[a] i silver efter tempelvikt med sikeln räknad till 20 gera 48 till Aron och hans söner som lösen för de övertaliga.”

49 Mose tog alltså lösesumman för de 273 förstfödda söner i Israel som översteg antalet leviter och som inte var inlösta mot leviter. 50 Det silver som samlades in från de förstfödda israeliterna uppgick till 1 365 siklar efter tempelvikt. 51 Mose gav detta till Aron och hans söner så som Herren hade befallt.

Footnotes

  1. 3:47 1 sikel=12 gram.