A A A A A
Bible Book List

4 Mosebok 3 Svenska Folkbibeln (SFB)

Det levitiska prästämbetet

Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då Herren talade med Mose på Sinai berg. Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar. Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till att vara präster. Men Nadab och Abihu dog inför Herrens ansikte, när de bar fram främmande eld inför Herren i Sinai öken, och de hade inga söner. Därför var Eleasar och Itamar präster under sin fader Aron.

Herren talade till Mose. Han sade: "Levi stam skall du föra hit och låta dem stå inför prästen Aron för att betjäna honom. De skall utföra vad som åligger honom och hela menigheten inför uppenbarelsetältet genom att göra tjänst vid tabernaklet. Och de skall ha vården om uppenbarelsetältets alla tillbehör och iaktta vad som åligger Israels barn genom att tjänstgöra vid tabernaklet. Du skall ge leviterna åt Aron och hans söner. De skall ges åt honom[a] som en gåva från Israels barn. 10 Men Aron och hans söner skall du ålägga ansvaret för prästtjänsten. Om någon annan inkräktar på den, skall han dödas."

11 Herren sade till Mose: 12 "Se, jag har själv bland Israels barn tagit ut leviterna i stället för alla förstfödda bland Israels barn, alla som öppnar moderlivet. Leviterna skall tillhöra mig, 13 ty alla förstfödda tillhör mig. På den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag åt mig allt förstfött i Israel, både bland människor och boskap. De tillhör mig. Jag är Herren."

14 Herren talade till Mose i Sinai öken. Han sade: 15 "Mönstra Levi barn efter deras familjer och släkter. Alla av manligt kön som är en månad eller äldre skall du räkna." 16 Mose inmönstrade dem enligt Herrens ord så som han hade blivit befalld. 17 Och detta är Levis söner, de hette: Gerson, Kehat och Merari. 18 Detta är namnen på Gersons söner efter sina släkter: Libni och Simei. 19 Kehats söner efter sina släkter var Amram och Jishar, Hebron och Ussiel. 20 Meraris söner efter sina släkter var Mahli och Musi. Dessa var leviternas släkter efter deras familjer.

21 Från Gerson härstammade libniternas släkt och simeiternas släkt. Dessa var gersoniternas släkter. 22 De av dem som inmönstrades, sedan man räknat in alla av manligt kön som var en månad eller äldre, utgjorde 7 500. 23 Gersoniternas släkter hade sitt läger bakom tabernaklet, västerut. 24 Furste för gersoniternas stamfamilj var Eljasaf, Laels son. 25 Gersons barn skulle vid uppenbarelsetältet ha vården om tabernaklet och tältet med dess överdrag, och om förhänget framför ingången till uppenbarelsetältet, 26 om förgårdens omhängen och förhänget framför ingången till förgården som omgav tabernaklet och altaret, vidare om alla tältlinor, ja, allt arbete som hörde till detta.

27 Från Kehat härstammade amramiternas släkt, jishariternas släkt, hebroniternas släkt och ussieliternas släkt. Dessa var kehatiternas släkter. 28 När man räknade alla av manligt kön som var en månad eller äldre utgjorde de 8 600. Dessa skulle ha vården om de heliga föremålen. 29 Kehatiternas släkter hade sitt läger vid södra sidan av tabernaklet. 30 Ledare för de kehatitiska släkternas stamfamilj var Elisafan, Ussiels son. 31 De skulle ha vården om arken, bordet, ljusstaken, altarna och de tillbehör till de heliga föremålen som användes vid tjänsten, likaså om förhänget och allt arbetet med det. 32 Men högste ledare för alla leviterna var Eleasar, prästen Arons son. Han hade tillsyn över dem som ansvarade för helgedomen och dess skötsel.

33 Från Merari härstammade mahliternas släkt och musiternas släkt. Dessa var merariternas släkter. 34 De av dem som inmönstrades, sedan man räknat in alla av manligt kön som var en månad eller äldre, utgjorde 6 200. 35 Ledare för de meraritiska släkternas stamfamilj var Suriel, Abihails son. De hade sitt läger vid norra sidan av tabernaklet. 36 Och Meraris barn fick till uppgift att ha vården om brädorna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör - allt arbete med dessa föremål, 37 likaså om stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, pluggar och linor.

38 Mitt för tabernaklet på framsidan, mitt för uppenbarelsetältet österut, hade Mose och Aron och hans söner sitt läger. På Israels barns vägnar var de ansvariga för vården av helgedomen. Men om någon främmande kom nära det heliga, skulle han dödas.

39 De inmönstrade leviterna, som Mose och Aron på Herrens befallning inmönstrade efter deras släkter, alla av manligt kön som var en månad eller äldre, utgjorde tillsammans 22 000.

40 Herren sade till Mose: "Mönstra alla förstfödda av manligt kön bland Israels barn, alla som är en månad eller äldre, och räkna antalet namn. 41 Och tag ut åt mig leviterna - ty jag är Herren - i stället för alla förstfödda bland Israels barn, och leviternas boskap i stället för allt förstfött bland Israels barns boskap."

42 Mose mönstrade alla förstfödda bland Israels barn, så som Herren hade befallt honom. 43 Och de förstfödda av manligt kön, varje namn räknat av de inmönstrade som var en månad eller äldre, utgjorde 22 273.

44 Och Herren sade till Mose: 45 "Tag ut leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn och leviternas boskap i stället för deras boskap. Leviterna skall tillhöra mig. Jag är Herren. 46 Men för att lösa de 273 personer av Israels barns förstfödda som överstiger leviternas antal, 47 skall du ta fem siklar silver för varje person. Du skall ta upp dem efter helgedomssikelns vikt, sikeln räknad till tjugo gera. 48 Dessa pengar skall du ge åt Aron och hans söner till lösen för de övertaliga bland dem."

49 Mose tog lösensumman från de övertaliga, när man räknade dem som var lösta genom leviterna. 50 Av Israels barns förstfödda tog han emot pengarna, 1 365 siklar efter helgedomssikelns vikt. 51 Och Mose gav lösensumman åt Aron och hans söner, efter Herrens ord och befallning till Mose.

Footnotes:

  1. 4 Mosebok 3:9 honom Andra handskrifter: "mig".
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

4 Mosebok 3 Nya Levande Bibeln (SVL)

Leviternas roll

Vid den tid Herren samtalade med Mose på berget Sinai,

hade Aron sönerna Nadab, som var den äldste, och Abihu, Eleasar och Itamar.

De var alla smorda till präster och avskilda för att tjäna i tabernaklet.

Men Nadab och Abihu dog inför Herren i Sinai öken när de använde eld som inte var helgad, och eftersom de inte hade några barn återstod bara Eleasar och Itamar som medhjälpare till sin far Aron.

Då sa Herren till Mose:

Sammankalla Levi stam och låt dem få bli assistenter till Aron.

7-9 De ska följa hans instruktioner och utföra de heliga tjänsterna i tabernaklet å hela Israels vägnar, och de har ansvaret för alla tillbehör och för allt som ska utföras i tabernaklet.

10 Men bara Aron och hans söner får sköta själva prästtjänsten, och om någon annan försöker utöva detta ämbete ska han dödas.

11-12 Herren sa också till Mose: Jag har accepterat leviterna som ersättning för alla förstfödda söner bland folket i Israel. Leviterna är mina

13 i utbyte mot de äldsta sönerna. Från den dag jag dödade egyptiernas alla förstfödda söner har jag tagit undan det förstfödda i Israel för min egen räkning, både bland djur och människor. De är mina. Jag är Herren.

Folkräkningen av Levis stam

14-15 Herren talade nu än en gång till Mose i Sinais öken och sa till honom: Räkna folket i Levi stam familj för familj. Räkna varje man och pojke ner till en månads ålder.

16-24 Mose gjorde som Herren hade sagt.Levi hade tre söner, Gerson, Kehat och Merari.Gersons söner hette Libni och Simei. Bland deras efterkommande fanns det sammanlagt 7.500 män och deras söner. Ledare var Eljasef, Laels son, och de hade sin plats i lägret på västra sidan av tabernaklet.

25-30 De hade ansvaret för tabernaklet, dess täckelse, draperiet vid ingången, förgårdens omhängen, förhänget vid ingången till förgården som omgav tabernaklet, altaret och alla rep som användes för att hålla samman tabernaklet.Levis son Kehats söner hette Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. Bland deras efterkommande fanns det sammanlagt 8.600 män och deras söner. Ledare var Elisafan, Ussiels son, och de hade sin plats i lägret på södra sidan av tabernaklet.

31-35 Deras särskilda uppgift var att ansvara för arken, bordet, ljusstaken, altarena, de olika tillbehören i tabernaklet och förhänget. De skulle också utföra de reparationer som blev nödvändiga på dessa föremål. Eleasar, Arons son, förde befälet över ledarna i Levis stam med särskild uppgift att se till helgedomen.Levis son Meraris sönner hette Maheli och Musi. Bland deras efterkommande fanns det sammanlagt 6.200 män och deras söner. Ledare var Suriel, Abihails son, och de hade sin plats i lägret på norra sidan om tabernaklet.

36-37 Deras uppdrag var att ansvara för stommen till tabernakelbyggnaden, stolparna, socklarna till stolparna och allt som hörde till dem, stolparna runt förgården och deras socklar, pluggar och rep.

38 Området öster om tabernaklet, vid dess ingång, var reserverat för de tält som tillhörde Mose och Aron och hans söner. Det var de som för Israels folks räkning hade det yttersta ansvaret för tabernaklet. Den som inte var präst eller levit och kom in i tabernaklet måste dödas.

39 Den mönstring som Mose och Aron gjorde på Herrens order bland leviterna visade på sammanlagt 22.000 män och deras söner från en månads ålder.

Alla förstfödda söner räknas

40 Sedan sa Herren till Mose: Räkna hur många förstfödda söner det finns i Israel som är en månad gamla och äldre och skriv upp deras namn.

41 Leviterna ska vara mina som ersättning för de förstfödda sönerna i Israel. Jag är Herren! Leviternas boskapsdjur ska också tillhöra mig som ersättning för det förstfödda hos hela folket.

42 Mose företog alltså en folkräkning av de äldsta sönerna bland Israels folk, som Herren hade befallt,

43 och han fick antalet förstfödda söner som var en månad och äldre till 22.273.

44 Då sa Herren till Mose:

45 Ge mig leviterna i stället för de äldsta sönerna av Israels folk, och ge mig leviternas boskapsdjur i stället för det förstfödda bland Israels folks boskap. Ja, leviterna ska tillhöra mig.

46 Till lösen för de 273 söner, det antal som överstiger antalet leviter,

47-48 ska du för var och en betala fem shekel i silver till Aron och hans söner.

49 Mose fick alltså en lösesumma för de 273 förstfödda söner i Israel som översteg antalet leviter. Alla de andra var inlösta, eftersom leviterna hade överlämnats åt Herren i deras ställe.

50 Det silver som samlades in uppgick till 1.365 shekel.

51 Mose gav detta till Aron och hans söner, precis som Herren hade befallt.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes