A A A A A
Bible Book List

4 Mózes 26 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A második népszámlálás

26 Miután a csapás elmúlt, ezt mondta az Örökkévaló Mózesnek, és Eleázár főpapnak, Áron fiának: „Számoljátok össze Izráel egész közösségét házuk népe szerint! Vegyetek számba minden hadköteles férfit, vagyis akik már elmúltak 20 évesek!”

Ebben az időben Izráel a Jordán mellett, Moáb síkságán táborozott, Jerikóval átellenben. Tehát Mózes és Eleázár főpap kihirdette a népnek: „Népszámlálást kell tartanunk. Számba fogunk venni minden 20 évesnél idősebb férfit, ahogy[a] az Örökkévaló parancsolta Mózesnek és azoknak, akik kijöttek Egyiptomból”.

Rúben törzse

5-6 Rúben volt Izráel elsőszülöttje. Az ő leszármazottjai a következők: Hanók, Pallú, Hecrón és Karmi. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. Ezek Rúben törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 43 730 férfit vettek számba.

Pallú fia Eliáb, akinek fiai: Nemúél, Dátán és Abirám. A két utóbbi a közösség választott vezetője volt, és lázadást szítottak Mózes és Áron ellen Kórah csoportjával együtt. Valójában az Örökkévaló ellen lázadtak föl, 10 ezért a föld megnyílt a lábuk alatt, és elnyelte valamennyiüket. Ugyanakkor 250 férfit tűz emésztett meg. Mindez figyelmeztető jel lett Izráel számára.

11 De Kórah gyermekei nem haltak meg ebben a csapásban.

Simeon törzse

12-13 Simeon leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Nemuél, Jámin, Jákin, Zerah és Saul. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 14 Ezek Simeon törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 22 200 férfit vettek számba.

Gád törzse

15-17 Gád leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Cefón, Haggi, Súni, Ozni, Éri, Aród és Aréli. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 18 Ezek Gád törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 40 500 férfit vettek számba.

Júda törzse

19-20 Júda leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Sélá, Pérec és Zerah. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. (Júda két fia, Ér és Ónán még sok évvel korábban Kánaán földjén meghalt.)

21 Pérec fiai Hecrón és Hámul. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott.

22 Ezek Júda törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 76 500 férfit vettek számba.

Issakár törzse

23-24 Issakár leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Tólá, Púva, Jásúb és Simrón. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 25 Ezek Issakár törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 64 300 férfit vettek számba.

Zebulon törzse

26 Zebulon leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Szered, Élón és Jahleél. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 27 Ezek Zebulon törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 60 500 férfit vettek számba.

Manassé törzse

28 Józsefnek két fia volt: Manassé és Efraim. Mindkettőtől egy-egy törzs származott, a maga nemzetségeivel.

29 Manassé leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Mákír, és a fia Gileád. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott.

30 Gileád fiai: Íezer, Hélek, 31 Aszriél, Sikem, 32 Semidá és Héfer. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott.

33 Célofhád Héfer fia volt, de neki csak leányai voltak: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá.

34 Ezek Manassé törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 52 700 férfit vettek számba.

Efraim törzse

35 Efraim leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Sútelah, Beker és Tahan. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 36 Sútelah leszármazottja Érán, akitől egy nemzetség származott. 37 Ezek Efraim törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 32 500 férfit vettek számba.

Ezek József leszármazottjai, nemzetségeik szerint.

Benjámin törzse

38-39 Benjámin leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Bela, Asbél, Ahirám, Súfám, és Húfám. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 40 Bela leszármazottjai: Ard és Naámán. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 41 Ezek Benjámin törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 45 600 férfit vettek számba.

Dán törzse

42 Dán leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Súhám, és a tőle származó nemzetség. Ez Dán törzsének egyetlen nemzetsége, 43 amelyből azonban igen sok család származott. Ezekben összesen 64 400 férfit vettek számba.

Ásér törzse

44 Ásér leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Jimná, Jisvi és Berija. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 45 Berija leszármazottjai: Héber és Malkiél, akiktől egy-egy nemzetség származott. 46 Ásér leányát Szerahnak hívták. 47 Ezek Ásér törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 53 400 férfit vettek számba.

Naftáli törzse

48 Naftáli leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Jahceél, Gúni, 49 Jécer és Sillém. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 50 Ezek Naftáli törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 45 400 férfit vettek számba.

A népszámlálás eredménye

51 Izráel népéből tehát összesen 601 730 férfit vettek számba.

52 Ezután az Örökkévaló szólt Mózesnek: 53 „A földet az összeírás névjegyzéke szerint osszátok szét azok között, akiket most számba vettetek. 54 Minden törzs kapjon annyi földet, amennyi a hozzájuk tartozók számára szükséges. A nagyobb létszámú törzsnek arányosan nagyobb földterület, a kisebbnek arányosan kisebb jusson. 55 Azonban, hogy melyik terület melyik törzsé legyen, azt szent sorsolással állapítsátok meg. Az egyes családok pedig a saját törzsük területén belül kapjanak örökséget. 56 Mind a népesebb törzsek, mind a kisebbek szent sorsvetéssel kapják meg az örökségüket, vagyis a saját törzsi területüket”.

Lévi törzse

57 Lévi leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Gérsón, Kehát és Merári. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 58 Rajtuk kívül a Libni, Hebroni, Mahli, Músi és a Kórah nemzetségek is Lévi törzsébe tartoztak.

Amrám Kórah fia. 59 Amrám felesége Jókebed, aki Egyiptomban született, és szintén Lévi törzsébe tartozott. Amrám és Jókebed gyermekei: Áron, Mózes és a nővérük, Mirjám. 60 Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Ítámár. 61 Nádáb és Abihú meghaltak, mert nem az Örökkévaló rendelése szerinti áldozatot mutattak be az Örökkévalónak. 62 Lévi törzsében a megszámolt egy hónaposnál idősebb fiúk és férfiak száma összesen 23 000 volt. Őket nem számolták a többi Izráeli férfi közé, mert nem kaptak állandó családi földbirtokot, mint a többiek.

63 Ez tehát annak a népszámlálásnak az eredménye, amelyet Mózes és Eleázár főpap tartottak Moáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. 64-65 Sok évvel korábban, a Sínai-pusztában Mózes és Áron főpap már egyszer tartott hasonló népszámlálást. De akiket az első alkalommal számba vettek, azok közül már csak Káleb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia volt életben, mire a második népszámlálásra sor került. A többiek mind meghaltak a két népszámlálás között, mert az Örökkévaló előre megmondta, hogy a pusztában fognak meghalni, a vándorlás ideje alatt.

Footnotes:

  1. 4 Mózes 26:4 ahogy Vagyis: „az első népszámláláshoz hasonlóan”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

4 Mózes 26 Hungarian Károli (KAR)

26  És lõn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:

Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, az õ atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben.

Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezõségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván:

[Vegyétek] [számba] [a népet,] húsz esztendõstõl fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földébõl.

Rúben elsõszülötte Izráelnek. Rúben fiai [ezek:] Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége.

Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége.

Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lõn az õ számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz.

És a Pallu fiai [valának:] Eliáb.

Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet elõljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen.

10 És megnyitá a föld az õ száját, és elnyelé õket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tûz kétszáz és ötven férfiút, a kik intõpéldául lõnek.

11 Kóré fiai pedig nem halának meg.

12 Simeon fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Nemuéltõl a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége.

13 Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége.

14 Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz.

15 Gád fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége.

16 Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritõl az Ériták nemzetsége.

17 Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitõl az Aréliták nemzetsége.

18 Ezek Gád fiainak nemzetségei; az õ számok szerint negyven ezer és ötszáz.

19 Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén.

20 Júda fiai pedig az õ nemzetségeik szerint [ezek] valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérecztõl a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége.

21 Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége.

22 Ezek Júda nemzetségei az õ számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz.

23 Izsakhár fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége;

24 Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége.

25 Ezek Izsakhár nemzetségei az õ számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz.

26 Zebulon fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Szeredtõl a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltõl a Jahleéliták nemzetsége.

27 Ezek a Zebuloniták nemzetségei az õ számok szerint: hatvan ezer ötszáz.

28 József fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Manasse és Efraim.

29 Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége.

30 Ezek Gileád fiai: Jezertõl a Jezeriták nemzetsége, Hélektõl a Hélekiták nemzetsége.

31 És Aszriéltõl az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtõl a Sekemiták nemzetsége.

32 És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertõl a Héferiták nemzetsége.

33 Czélofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza.

34 Ezek Manasse nemzetségei, és az õ számok ötvenkét ezer és hétszáz.

35 Ezek Efraim fiai az õ nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertõl a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége.

36 Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége.

37 Ezek Efraim fiainak nemzetségei az õ számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az õ nemzetségeik szerint.

38 Benjámin fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltõl az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége.

39 Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége.

40 Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége; Naamántól a Naamániták nemzetsége.

41 Ezek Benjámin fiai az õ nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz.

42 Ezek Dán fiai az õ nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az õ nemzetségeik szerint.

43 A Suhamiták minden nemzetsége az õ számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz.

44 Áser fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitõl a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége.

45 A Béria fiaitól: Khébertõl a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltõl a Malkiéliták nemzetsége.

46 Áser leányának pedig neve vala Sérah.

47 Ezek Áser fiainak nemzetségei az õ számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz.

48 Nafthali fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Jakhczeéltõl a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége.

49 Jéczertõl a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtõl a Sillémiták nemzetsége.

50 Ezek Nafthali nemzetségei az õ nemzetségeik szerint: az õ számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz.

51 Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harmincz.

52 Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

53 Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az õ neveiknek száma szerint.

54 A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az õ örökségét; mindeniknek az õ száma szerint adattassék az õ öröksége.

55 De sorssal osztassék el a föld; az õ atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek.

56 A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között.

57 Ezek pedig Lévi megszámláltjai az õ nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége.

58 Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot.

59 Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és õ szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az õ leánytestvéröket.

60 És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.

61 És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tûzzel áldozának az Úr elõtt.

62 És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között.

63 Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezõségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett.

64 Ezek között pedig nem volt senki a Mózestõl és Áron paptól megszámláltattak közûl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában.

65 Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.

Viewing of
Cross references
Footnotes