A A A A A
Bible Book List

3 Mosebok 11 Svenska 1917 (SV1917)

11 Och HERREN talade till Mose och Aron och sade till dem:

Talen till Israels barn och sägen: Dessa äro de djur som I fån äta bland alla fyrfotadjur på jorden:

alla de fyrfotadjur som hava klövar och hava dem helkluvna, och som idissla, dem fån I äta.

Men dessa skolen I icke äta av de idisslande djuren och av dem som hava klövar: kamelen, ty han idisslar väl, men har icke klövar, han skall gälla för eder såsom oren; klippdassen, ty han idisslar väl

men har icke klövar, han skall gälla for eder såsom oren; haren, ty han idisslar väl,

men har icke klövar, han skall gälla för eder såsom oren; svinet,

ty det har väl klövar och har dem helkluvna, men det idisslar icke, det skall gälla för eder såsom orent.

Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar; de skola gälla för eder såsom orena.

Detta är vad I fån äta av allt det som lever i vattnet: allt det i vattnet, vare sig i sjöar eller i strömmar, som har fenor och fjäll, det fån I äta.

10 Men allt det i sjöar och strömmar, som icke har fenor och fjäll, bland allt det som rör sig i vattnet, bland alla levande varelser i vattnet, det skall vara en styggelse för eder.

11 Ja, de skola vara en styggelse för eder; av deras kött skolen I icke äta, och deras döda kroppar skolen I räkna såsom en styggelse.

12 Allt det i vattnet, som icke har fenor och fjäll, skall vara en styggelse för eder.

13 Och bland fåglarna skolen I räkna dessa såsom en styggelse, de skola icke ätas, de äro en styggelse: örnen, lammgamen, havsörnen,

14 gladan, falken med dess arter,

15 alla slags korpar efter deras arter,

16 strutsen, tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter,

17 ugglan, dykfågeln, uven,

18 tinsemetfågeln, pelikanen,

19 asgamen, hägern, regnpiparen med dess arter, härfågeln och flädermusen.

20 Alla de flygande smådjur som gå på fyra fötter skola vara en styggelse för eder.

21 Av alla flygande smådjur, som gå på fyra fötter fån I allenast äta dem som ovanför sina fötter hava två ben att hoppa med på jorden.

22 Dessa fån I äta bland gräshopporna: arbe med dess arter, soleam med dess arter, hargol med dess arter och hagab med dess arter.

23 Men alla andra flygande smådjur som hava fyra fötter skola vara en styggelse för eder.

24 Genom följande djur ådragen I eder orenhet; var och en som kommer vid deras döda kroppar skall vara oren ända till aftonen,

25 och var och en som har burit bort någon sådan död kropp skall två sina kläder och vara oren ända till aftonen:

26 alla de fyrfotadjur som hava klövar, men icke helkluvna, och som icke idissla, de skola gälla för eder såsom orena. Var och en som kommer vid dem bliver oren.

27 Och alla slags fyrfotade djur som gå på tassar skola gälla för eder såsom orena. Var och en som kommer vid deras döda kroppar skall vara oren ända till aftonen.

28 Och den som har burit bort en sådan död kropp, han skall två sina kläder och vara oren ända till aftonen; de skola gälla för eder såsom orena.

29 Och bland de smådjur som röra sig på jorden skola dessa gälla för eder såsom orena: vesslan, jordråttan, ödlan med dess arter,

30 anakan, koadjuret, letaan, hometdjuret och kameleonten.

31 Dessa äro de som skola gälla för eder såsom orena bland alla smådjur. Var och en som kommer vid dem, sedan de äro döda, skall vara oren ända till aftonen.

32 Och allt varpå något sådant djur faller, sedan det är dött, bliver orent, vare sig det är något slags träkärl, eller det är kläder, eller något av skinn, eller en säck, eller vilken annan sak det vara må, som användes till något behov. Man skall lägga det i vatten, och det skall vara orent ända till aftonen; så bliver det rent.

33 Och om något sådant faller i något slags lerkärl, så bliver allt som är i detta orent, och kärlet skolen I slå sönder.

34 Allt slags mat däri, allt som man äter tillrett med vatten, det bliver orent; och allt slags dryck i något slags kärl, allt som man dricker, det bliver orent därav.

35 Och allt varpå någon sådan död kropp faller bliver orent. Är det en ugn eller en härd, skall den förstöras, ty den bliver oren. Och den skall gälla för eder såsom oren.

36 Men en källa eller en brunn, en plats dit vatten samlar sig, skall förbliva ren; men kommer någon vid själva den döda kroppen, bliver han oren.

37 Och om en sådan död kropp faller på något slags utsädeskorn, något man sår, då förbliver detta rent.

38 Men om vatten har kommit på säden och någon sådan död kropp sedan faller därpå, så skall den gälla för eder såsom oren.

39 Och om något fyrfotadjur som får ätas av eder dör, så skall den som kommer vid dess döda kropp vara oren ända till aftonen.

40 Och den som äter kött av en sådan död kropp, han skall två sina kläder och vara oren ända till aftonen. Och den som har burit bort någon sådan död kropp, han skall två sina kläder och vara oren ända till aftonen.

41 Och alla slags smådjur som röra sig på jorden äro en styggelse; de skola icke ätas.

42 Varken av det som går på buken eller av det som går på fyra eller flera fötter, bland alla de smådjur som röra sig på jorden, skolen I äta något, ty de äro en styggelse.

43 Gören eder icke själva till en styggelse genom något sådant djur, och ådragen eder icke orenhet genom sådana, så att I bliven orenade genom dem.

44 Ty jag är HERREN, eder Gud; och I skolen hålla eder heliga och vara heliga, ty jag är helig. Och I skolen icke ådraga eder orenhet genom något av de smådjur som röra sig på jorden.

45 Ty jag är HERREN, som har fört eder upp ur Egyptens land, för att jag skall vara eder Gud. Så skolen I nu vara heliga, ty jag är helig.

46 Detta är lagen om fyrfotadjuren, och om fåglarna, och om alla slags levande varelser som röra sig i vattnet, och om alla slags smådjur på jorden,

47 för att man skall kunna skilja mellan orent och rent, mellan de djur som få ätas och de djur som icke få ätas.

3 Moseboken 11 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Renhetslagar

(11:1—15:33)

Rena och orena djur

(5 Mos 14:3-21)

11 Sedan talade Herren till Mose och Aron:

”Säg till israeliterna att de får äta följande djur bland landdjuren: de djur som har klövar som är delade i två delar och som idisslar får ni äta men inga andra. Dock ska ni inte äta följande, trots att de idisslar eller har kluvna klövar: kamelen som visserligen idisslar men inte har några klövar den ska vara oren för er, klippgrävlingen som idisslar men inte har några klövar, haren som idisslar men inte har klövar den ska vara oren för er. Svin är också orena, för även om de har klövar, så idisslar de inte. Ni ska inte äta kött från dessa djur eller ens röra vid deras döda kroppar. De är orena för er.

Av det som lever i vatten får ni bara äta det som har fenor och fjäll, vare sig de lever i floderna eller i havet, 10 men allt annat i haven och i floderna som inte har fenor och fjäll, såväl smådjur som andra vattenlevande djur, ska ni avsky. 11 De ska alltså vara avskyvärda för er. Ni får inte äta deras kött och ni ska avsky deras döda kroppar. 12 Alltså: allt som lever i vatten och inte har fenor och fjäll ska ni avsky.

13 Bland fåglarna[a] är det dessa ni ska avsky och inte äta utan avsky: örn, lammgam, grågam, 14 glada, falk av alla arter, 15 korp av alla arter, 16 berguv, jorduggla, hornuggla, hök av alla arter, 17 kattuggla, fiskuv, tornuggla 18 och minervauggla; vidare: pelikan, asgam, 19 häger, alla arter av pipare, härfågel och fladdermus.

20 Alla flygande smådjur som går på sina ben[b] ska vara avskyvärda för er. 21 Dock får ni äta de bevingade insekter som utöver de övriga benen har hoppben: 22 gräshoppor av alla slag får ni äta, både den vanliga gräshoppan och syrsan. 23 Alla andra insekter med ben ska ni avsky.

24 Av dessa blir ni orena. Den som rör vid deras döda kroppar ska vara oren till kvällen 25 och den som tagit upp en sådan död kropp måste tvätta sina kläder. Han ska vara oren ända till kvällen.

26 Alla djur som bara har delvis kluvna hovar eller djur som inte idisslar ska vara orena för er. Den som rör vid dem blir oren.

27 Fyrfotadjur som går på tassar ska också vara orena för er. Den som rör vid ett sådant djurs döda kropp ska vara oren till kvällen, och 28 den som bär bort den döda kroppen ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen, för de är orena för er.

29 Av de smådjur[c] som rör sig eller krälar på marken är dessa orena för er: vessla, råtta, alla sorters ödlor, 30 den stora ödlan, geckoödla, den lilla ödlan, snigel och kameleont.

31 Av alla smådjur ska dessa vara orena för er. Den som rör deras döda kroppar ska vara oren ända till kvällen, 32 och om den döda kroppen faller ner på något, så ska det också vara orent, vare sig det är av trä eller tyg, skinn eller säck. Det som djuret kommer i beröring med måste läggas i vatten och är orent till kvällen, men sedan är det rent igen. 33 Om djuret faller i ett lerkärl blir det som finns i kärlet orent, och kärlet måste slås sönder. 34 Om någon mat, som annars kunde ha ätits, kommer i beröring med vattnet, så blir den oren. Drycker, som annars kunde ha druckits, blir också orena i orena kärl.

35 Allt som en sådan död kropp faller på blir orent. Om det är en lerugn eller en härd, blir den orenad och måste slås sönder. Den är oren för er. 36 En källa eller behållare, där det finns vatten förblir däremot ren, men den som tar upp den döda kroppen blir oren. 37 Och om den döda kroppen kommer i beröring med utsäde som ska sås på åkern, blir inte detta orenat, 38 men om säden är våt och den döda kroppen faller på den, blir säden oren för er.

39 Om ett djur som man får äta dör, ska den som rör vid kroppen vara oren till kvällen. 40 Den som äter dess kött eller bär bort den döda kroppen ska också tvätta sina kläder och vara oren till kvällen.

41 Djur som krälar på marken ska ni avsky och får inte ätas. 42 Detta gäller både dem som tar sig fram på buken och dem som har fyra eller fler ben. Inga sådana får ätas, för de är orena. 43 Orena inte er själva genom dem, utan akta er för deras orenhet så att ni inte själva blir orena.

44 Jag är Herren, er Gud. Avskilj er och håll er heliga, för jag är helig. Orena er inte genom något av de djur som rör sig på marken. 45 Jag är Herren som ledde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Håll er därför heliga, för jag är helig.

46 Detta är lagen beträffande landdjuren, fåglarna och allt som lever i vattnet eller krälar på jorden. 47 Ni måste kunna skilja på orent och rent, vilka djur som kan ätas och vilka som inte får ätas.”

Footnotes:

  1. 11:13 Bland fåglar räknades ofta även andra arter som flyger (som fladdermöss). Flera av fåglarna i denna förteckning är svåra att identifiera och vissa av deras benämningar förekommer endast här. Översättningen är därför osäker.
  2. 11:20 Ordagrant: fyra ben tycks syfta mer på deras sätt att gå än det exakta antalet ben.
  3. 11:29 Översättningen av djurnamnen är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes