De Eltesta aun daen leefsta Gajus, daem ekj enne Woarheit leef ha.

Leefsta Frint, ekj baed daut die daut enn aulem mucht Goot gone, en daut du Jesunt best, en dautet met diene Seel uk Goot es.

Ekj freid mie seeha aus walkje Breeda kjeeme en Zeichnes jeewe fonn die en dee Woarheit dee enn die es, en daut du enn Woarheit waundle deist.

Ekj ha kjeene jratre Freid aus wan ekj hea daut miene Kjinje enne Woarheit waundle.

Leefsta Frint, du best Tru enn wautemma fa Oabeit du fa dee Breeda en Framde deist,

dee enn Leew Zeichnes jejaeft ha fere Jemeent. En du deist uk Goot wan du daen oppem Wajch halpst, soo aus Gott daut jefelt..

Dan see jinje rut omm Gott sien Nome haulwe, en neeme nusscht fonn dee Heide.

Doaromm sull wie soone oppnaeme, soo daut wie kjenne Metoabeide senne enne Woarheit.

Ekj schreef waut no dee Jemeent, oba Diotrefes dee jearen wel daut Easchte senne, nemt onns nich opp.

10 Doaromm, wan ekj kom, woa ekj siene Woakje behoole dee hee jedone haft, en dee beese Wead dee hee jaeajen onns jeraet haft. En nich daut hee doamet tofraed es, hee nemt selfst dee Breeda nich opp, en daen dee daut muchte, lat hee nich, en stat daen ut de Jemeent erut.

11 Leefsta Brooda, doo daut Schlajchtet nich metmoake, leewa daut Goodet. Waeaemma Goodet deit, es fonn Gott, en waeaemma Schlajchtet deit, haft Gott nich jeseene.

12 Aule jaewe goodet Zeichnes fonn Demeetrius, en uk dee Woarheit selfst. En wie jaewe uk Zeichnes, en du weetst daut onns Zeichness Woa es.

13 Ekj ha fael die to schriewe, oba ekj wel daut nich met Tint en Fada doone.

14 Ekj hop die em Korte to seene, en dan woa wie onns aunkjikje en toop raede.

15 Jnod met die! Jrees diene Frind. Jrees de Frind bie Nome