A A A A A
Bible Book List

3 Книга на Царете 6 Библия, ревизирано издание (BPB)

Строеж на храма

В четиристотин и осемдесетата година от излизането на израилтяните от Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израил, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон започна да строи Господния дом.

Дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа, беше шестдесет лакътя, широчината му двадесет, а височината му тридесет лакътя.

А преддверието, откъм лицето на храма на дома, беше двадесет лакътя дълго според широчината на дома, а десет лакътя широко пред дома.

Той направи за дома неподвижни прозорци с решетки.

И построи стаи около дома, както около стените на храма, така и на светилището[a]; така направи странични стаи наоколо.

На по-долния етаж широчината беше пет лакътя, на средния широчината беше шест лакътя, а на третия широчината беше седем лакътя; защото върху външната страна на стената на дома той направи стеснения наоколо, за да не влизат гредите в стените на дома.

Когато се строеше, домът бе иззидан с камъни, приготвени на кариерата; така че нито чук, нито брадва, нито каквото и да е желязно сечиво не се чу в дома, докато се строеше.

Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на дома; и чрез вита стълба се изкачваха в средния етаж, а от средния в третия.

Така построи дома и го свърши. И покри дома с кедрови греди и дъски.

10 Пристрои етажите по пет лакътя високи по целия дом; и те се държаха за дома чрез кедрови греди.

11 Тогава Господнето слово дойде до Соломон и каза:

12 Относно този дом, който строиш, ти казвам: Ако ходиш в наредбите Ми, изпълняваш законите Ми и пазиш всичките Ми заповеди, Аз ще утвърдя с тебе думата, която говорих на баща ти Давид;

13 и ще обитавам сред израилтяните и няма да изоставя народа Си Израил.

14 Така Соломон построи дома и го свърши.

15 И обиколи стените на дома отвътре с кедрови дъски; облече стените с дърво отвътре от пода на дома до покрива, а пода на дома покри с елхови дъски.

16 Също в по-вътрешната част на дома покри едно място от двадесет лакътя с кедрови дъски от пода до върха на стените; облече го отвътре за светилището – най-святото място.

17 А домът, т. е. предната част на храма, беше четиридесет лакътя дълъг.

18 По кедровите дървета вътре в дома бяха издълбани пъпки и цъфнали цветове. Всичко беше от кедър. Камък не се виждаше.

19 Той приготви светилище в по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на Господния завет.

20 Отвътре светилището беше двадесет лакътя дълго, двадесет лакътя широко и двадесет лакътя високо. И го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар.

21 Така Соломон обкова дома отвътре с чисто злато; и прокара завесата на златни верижки пред светилището, като я покри със злато.

22 Обковаваше със злато и целия дом, докато го завърши. Обкова със злато и целия олтар, който беше при светилището.

23 В светилището направи два херувима от маслиново дърво по десет лакътя високи.

24 Едното крило на единия херувим беше пет лакътя дълго и другото крило – също пет лакътя. От края на едното му крило до края на другото имаше десет лакътя.

25 Така и другият херувим имаше десет лакътя между краищата на крилата си; защото двата херувима имаха една мярка и една направа.

26 Височината на единия херувим беше десет лакътя, както и на другия херувим.

27 Соломон положи херувимите в средата на вътрешния дом. И крилата на херувимите бяха разперени, така че крилото на единия допираше едната стена и крилото на другия херувим допираше другата стена. А крилата се допираха едно до друго в средата на дома.

28 И обковаха херувимите със злато.

29 А по всички стени на дома наоколо издълба образи на херувими, палми и цъфнали цветове отвътре и отвън.

30 Също и пода на дома обкова със злато отвътре и отвън.

31 За входа на светилището направи врата от маслиново дърво. Горният праг със стълбовете на вратата бяха една пета от дължината на стената.

32 Двете крила на вратата бяха от маслиново дърво. И по тях Соломон издълба херувими, палми и цъфнали цветове. И ги обкова със злато, като разстла златото върху херувимите и палмите.

33 Така и за храмовата врата направи стълбове от маслиново дърво, ограждайки отвор, широк една четвърт от дължината на стената.

34 И две врати бяха от елхово дърво – двете крила на едната врата се сгъваха, както и двете крила на другата врата.

35 И издълбаха върху тях херувими, палми и цъфнали цветове; и ги покриха със злато, разстлано върху изображенията.

36 Соломон съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди.

37 През четвъртата година в месец Зив бяха положени основите на Господния дом,

38 а през единадесетата година в месец Вул, който е осмият месец, домът беше завършен във всичките си части и съвършено според плана си. Така Соломон го построи за седем години.

Footnotes:

  1. 6:5 Или: Светая Светих.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Трето Царе 6 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

В четиристотин и осемдесетата година от изхода на израилтяните из Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израиля, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон почна да строи Господния дом.

И дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа, беше шестдесет лакътя, широчината му двадесет, а височината му тридесет лакътя.

А предхрамието, откъм лицето на храма на дома, беше двадесет лакътя дълго, според широчината на дома, а десет лакътя широко пред дома.

И направи за дома неподвижни прозорци с решетки.

И пристрои етажи изоколо до стената на дома, изоколо до стените на дома, както на храма, така и на светилището {Или: Прорицалището.}; така направи странични стаи изоколо.

На по-долния етаж широчината бе пет лакътя, на средния широчината бе шест лакътя, а на третия широчината бе седем лакътя; защото на външната страна <на стената> на дома той направи стеснения изоколо, за да не влизат <гредите> в стените на дома.

И като се строеше домът иззида се с камъни приготвени на кариерата; така щото нито чук, нито топор, нито какво да е желязно сечиво не се чу в дома, като се строеше.

Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на дома; и чрез витлообразна стълба се възкачваха в средния <етаж>, и от средния в третия.

Така построи дома и го свърши; и покри дома с кедрови греди и дъски.

10 Пристрои етажите, по пет лакътя високи по целия дом; и те се държаха за дома чрез кедрови греди.

11 Тогава Господното слово дойде до Соломона, и рече:

12 Относно тоя дом, който строиш, <казвам ти>: Ако ходиш в повеленията Ми, изпълняваш съдбите Ми, и пазиш всичките Ми заповеди да ходиш в тях, тогава Аз ще утвърдя с тебе думата, която говорих на баща ти Давида;

13 И ще обитавам всред израилтяните, и няма да оставя людете Си Израиля.

14 Така Соломон построи дома и го свърши.

15 И облече стените на дома извътре с кедрови дъски; облече стените с дърво извътре от пода на дома до покрива, а пода на дома покри с елхови дъски.

16 Още в по-вътрешната част на дома облече <едно място от> двадесет лакътя с кедрови дъски от пода до <върха на> стените; облече го извътре за светилището - най-светото място.

17 А домът, то ест, предхрамието, бе четиридесет лакътя <дълъг>.

18 И по кедровите дървета, извътре дома, бяха изрязани пъпки и цъфнали цветове; всичко бе кедрово; камък не се виждаше.

19 Той приготви светилище в по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на Господния завет.

20 Отвътре светилището беше двадесет лакътя дълго, двадесет лакътя широко и двадесет лакътя високо; и го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар.

21 Така Соломон обкова дома извътре с чисто злато; и прокара <завесата> на златни верижки пред светилището, и покри я със злато.

22 Обковаваше със злато и целия дом, докато свърши целия дом; обкова със злато и целия олтар, който бе при светилището.

23 И в светилището направи два херувима от маслинено дърво, по десет лакътя високи.

24 Едното крило на единия херувим беше пет лакътя <дълго>, и другото крило на единия херувим пет лакътя; от края на едното му крило, до края на другото му крило, имаше десет лакътя.

25 Така и другият херувим имаше десет лакътя <между краищата на крилата си; защото> двата херувима имаха една мярка и една направа.

26 Височината на единия херувим беше десет лакътя, така и на другия херувим.

27 И той положи херувимите в средата на вътрешния дом; и крилата на херувимите бяха разперени, така щото крилото на единия достигаше едната стена, и крилото на другия херувим достигаше другата стена; и крилата им се допираха едно с друго в средата на дома.

28 И обкова херувимите със злато.

29 А по всичките стени на дома изоколо изряза образи на херувими и палми и цъфнали цветове, извътре и извън.

30 Също и пода на дома обкова със злато извътре и извън.

31 За входа на светилището направи врата от маслинено дърво; и горният праг със стълбовете на вратата бяха една пета <от дължината на стената>.

32 И двете <крила> на вратата бяха от маслинено дърво; и по тях <Соломон> изряза херувими и палми и цъфнали цветове, и обкова ги със злато, като разстла златото върху херувимите и върху палмите.

33 Така и за храмовата врата направи вратни стълбове от маслинено дърво, <ограждайки отверстие широко> една четвърт <от дължината на стената>.

34 И две врати от елхово дърво; двете крила на едната врата се сгъваха и двете крила на другата врата се сгъваха.

35 И изряза на тях херувими и палми и цъфнали цветове; и покри ги със злато натъкмено върху изрязаното,

36 Съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди.

37 През четвъртата година, в месец Зив, се положиха основите на Господния дом;

38 И през единадесетата година, в месец Вул, който е осмият месец, домът се свърши във всичките си части и съвършено по плана си. Така, за седем години той го построи.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes