A A A A A
Bible Book List

2.list Korintským 6 Bible 21 (B21)

Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece:

„V čas milosti jsem tě vyslyšel,
v den spásy jsem ti pomohl.“ [a]

Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď!

Srdce dokořán

Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích, nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, bděních a hladověních, v čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou i pohanou, se špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři, a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme, jako trestaní, smrti však unikající, 10 jako zarmoucení, stále se však radující, jako chudí, avšak mnohé obohacující, jako nic nemající, a přitom všechno vlastnící.

11 Mluvíme k vám otevřeně, drazí Korintští, naše srdce je dokořán! 12 Nebyli jste námi nijak utlačováni – jste to vy, kdo potlačuje své city k nám. 13 Řeknu vám to jako vlastním dětem: Na oplátku se teď otevřete vy.

Chrám živého Boha

14 Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? 15 Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? 16 Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh:

„Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi.
Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“ [b]

17 Proto:

„Vyjděte z jejich středu a oddělte se,
praví Hospodin.
Nesahejte po ničem nečistém,
a přijmu vás.“ [c]
18 „Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery,
praví Všemohoucí Pán.“ [d]

Footnotes:

  1. 2.list Korintským 6:2 Iza 49:8
  2. 2.list Korintským 6:16 Lev 26:12; Jer 32:38; Eze 37:27
  3. 2.list Korintským 6:17 Iza 52:11
  4. 2.list Korintským 6:18 2.Sam 7:14
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

2.list Korintským 6 Slovo na cestu (SNC)

Jakožto Boží spolupracovník vás snažně prosím: nepromarněte tu milost, které se vám od Boha dostalo! Bůh říká:

„V čas milosti jsem vyslyšel tvou modlitbu,
    v den záchrany jsem ti pomohl.“

Ten čas je tu právě teď – nezmeškejte ho! Den záchrany je dnes – nezaspěte ho!

Pavlova trpělivost v těžkostech

Nikomu nechci svým jednáním zavdat příčinu k urážce, aby nevznikly nějaké pochybnosti o mém poslání. 4-5 Z celého mého způsobu života má každý poznat, že stojím ve službách Božích. Proto si nestěžuji na starosti, nouzi nebo potíže, bezesné noci, dřinu a hlad, útoky nepřátel, bití a vězení. Jako Boží spolupracovník to všechno snáším bez reptání. Mou legitimací je bezúhonný život, trpělivost a přívětivost za všech okolností a pravdivé poznání. Všechny tyto schopnosti mi dává Duch Boží, k tomu upřímnou lásku a Boží sílu k hlásání pravdy. Mou zbraní pro útok i pro obranu je mi dobré svědomí před Bohem i před lidmi. 8-10 Stojím při Bohu věrně, ať mě za to oslavují nebo mi nadávají, ať mi věří nebo mě prohlašují za podvodníka. Pro jedny mé jméno nic neznamená, jiní nahlédli až na dno mého srdce. Denně se nade mnou vznáší smrt, ale nikdy jsem nežil plněji. Bili mě, div jsem ducha nevypustil, ale přece mě nezabili. Stále mi házejí klacky pod nohy, o radost mě tím však nepřipraví. Jsem chudý, a přece rozdávám poklady nesmírné ceny. Nemám nic – a přece mi patří celý svět!

Moji drazí přátelé, musel jsem vám to napsat tak, jak to cítím. 11 Nic neskrývám, ani nepřikrašluji. Nikdo vás přece nemá raději než já! 12 Jestli mezi námi ještě stojí nějaká překážka, není to nedostatek mé lásky k vám, ale vaše výhrady ke mně. 13 Říkám vám to jako svým vlastním dětem: opětujte moji lásku stejnou měrou!

Oddělte se od zla

14 Nespolčujte se s nevěrci, to pro vás není dobrá společnost. Co může mít společného světlo s tmou, spravedlnost s bezprávím? 15 Je snad možné nějaké dorozumění mezi Kristem a ďáblem? 16 Dovedete si představit pohanské bůžky v křesťanském chrámu? A co jiného jsme, ne-li chrám živého Boha? Bůh řekl:

„Budu žít uprostřed nich a mezi nimi bydlet,
    já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“

17 Proto také řekl:

„Oddělte se a odejděte od nich,
    pryč od všeho nečistého.
Jen tak vás přijmu za své,
18     abych byl vaším Otcem a vy mými syny a dcerami – praví všemocný Bůh.“

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

Viewing of
Cross references
Footnotes