A A A A A
Bible Book List

II Sa-mu-ên 7:1-7 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lòng của Vua Ða-vít Ðối Với Rương Giao Ước của Chúa

Lúc ấy vua đã được ổn định trong cung điện của ông. Chúa ban cho ông được an nghỉ, khỏi phải đối phó với mọi kẻ thù chung quanh. Vua nói với Tiên Tri Na-than, “Nầy, ông thấy đó, tôi ở trong cung điện làm bằng gỗ bá hương, nhưng Rương của Ðức Chúa Trời lại ở trong lều vải.”

Na-than nói với vua, “Xin ngài cứ thực hiện mọi điều lòng ngài ao ước, vì Chúa ở với ngài.” Nhưng đêm đó có lời của Chúa đến với Na-than, truyền rằng, “Hãy đi, bảo Ða-vít tôi tớ Ta, ‘Chúa phán thế nầy: Ngươi muốn xây cho Ta một ngôi nhà để Ta ở sao? Từ khi Ta đem dân I-sơ-ra-ên lên khỏi Ai-cập cho đến ngày nay, Ta không ở trong nhà nào, nhưng Ta ở rày đây mai đó, khi trong trại, khi trong Lều Tạm. Trong mọi nơi Ta đã đi với toàn dân I-sơ-ra-ên, có bao giờ Ta nói một lời nào với một người lãnh đạo nào của các chi tộc I-sơ-ra-ên, tức với những kẻ Ta đã truyền phải chăn dắt I-sơ-ra-ên dân Ta rằng, “Tại sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương” chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Sử Ký 17:1-6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Giao Ước của Ðức Chúa Trời với Ða-vít

17 Sau khi Ða-vít đã ổn định trong cung điện của ông, Ða-vít nói với Tiên Tri Na-than, “Tôi ở trong cung điện làm bằng gỗ bá hương, còn Rương Giao Ước của Chúa thì ở dưới cái lều.”

Na-than nói với Ða-vít, “Hãy làm tất cả những gì lòng ngài muốn, vì Ðức Chúa Trời đang ở với ngài.”

Tuy nhiên tối hôm đó, có lời của Chúa đến với Na-than, “Hãy đi và nói với Ða-vít tôi tớ Ta, Chúa phán thế nầy: Ngươi sẽ không xây cho Ta một ngôi nhà để Ta ở, vì từ ngày Ta đem dân I-sơ-ra-ên ra đi cho đến ngày nay, Ta không ở trong nhà nào, nhưng Ta ở từ lều nầy sang lều khác, và ở trong Ðền Tạm. Suốt thời gian Ta di chuyển từ nơi nầy đến nơi khác với toàn dân I-sơ-ra-ên, có bao giờ Ta nói một lời nào với một thủ lãnh nào của I-sơ-ra-ên mà Ta đã lập lên để chăn dắt dân Ta rằng: Sao ngươi không xây cho Ta một căn nhà bằng gỗ bá hương chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Sử Ký 22:8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nhưng lời Chúa đã đến với cha, bảo rằng, ‘Ngươi đã làm đổ máu quá nhiều, và ngươi đã tham chiến quá nhiều; vì thế ngươi sẽ không xây một ngôi nhà cho danh Ta, vì ngươi đã làm đổ máu quá nhiều trước mặt Ta trên đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Sử Ký 28:3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nhưng Ðức Chúa Trời đã phán với ta, ‘Ngươi sẽ không xây một ngôi nhà cho danh Ta, vì ngươi là người của chiến tranh, và ngươi đã làm đổ máu quá nhiều.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Sa-mu-ên 7:8-17 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vậy bây giờ, ngươi hãy nói với Ða-vít tôi tớ Ta, Chúa các đạo quân phán thế nầy: Ta đã bắt lấy ngươi từ trong đồng cỏ, từ nơi ngươi theo sau đàn chiên, để lập ngươi làm người lãnh đạo trên I-sơ-ra-ên dân Ta. Ta đã ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đến, Ta đã tiêu diệt mọi kẻ thù ghét ngươi trước mặt ngươi, và Ta đã làm nổi danh ngươi như danh của các vĩ nhân trên thế giới. 10 Ngoài ra Ta sẽ định một chỗ cho I-sơ-ra-ên dân Ta, và Ta sẽ trồng chúng xuống chỗ đó, để chúng có chỗ ở riêng cho mình mà khỏi phải di chuyển nữa, và những kẻ ác sẽ không áp bức chúng nữa như chúng đã từng bị trước kia. 11 Từ thuở đó Ta đã lập các thủ lãnh xét xử trên I-sơ-ra-ên dân Ta. Còn ngươi, Ta sẽ cho ngươi được an nghỉ khỏi mọi kẻ thù. Ngoài ra Chúa cũng hứa với ngươi rằng Ngài sẽ xây cho ngươi một nhà. 12 Khi đời ngươi mãn, ngươi sẽ nằm xuống an nghỉ với các tổ phụ ngươi, rồi Ta sẽ lập một kẻ kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ cho vương quốc nó được vững lập. 13 Nó sẽ xây cho Ta một ngôi nhà, và Ta sẽ lập ngôi vua của nó vững bền mãi mãi. 14 Ta sẽ làm cha nó, và nó sẽ làm con Ta. Nếu nó phạm tội, Ta sẽ dùng roi của phàm nhân và đòn vọt của loài người mà sửa phạt nó. 15 Nhưng lòng thương xót của Ta sẽ không lìa khỏi nó như Ta đã cất lòng thương xót ấy khỏi Sau-lơ, kẻ Ta đã dẹp bỏ trước mắt ngươi. 16 Nhà của ngươi và vương quốc của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta. Ngai vàng của ngươi sẽ được vững lập đời đời.’”

17 Vậy Na-than thuật lại cho Ða-vít tất cả những lời ấy, y như mọi điều ông đã nghe thấy trong khải tượng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Sử Ký 17:7-15 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vậy bây giờ ngươi hãy nói với Ða-vít tôi tớ Ta: Chúa các đạo quân phán thế nầy: Ta đã cất nhắc ngươi lên từ đồng cỏ, từ nơi ngươi đi sau đàn chiên, để trở thành người cai trị dân I-sơ-ra-ên của Ta. Ta đã ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi đến. Mọi kẻ thù của ngươi Ta đã tiêu diệt trước mắt ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi được nổi danh như danh của các vĩ nhân trên đất. Ta sẽ chọn một nơi cho dân I-sơ-ra-ên của Ta. Ta sẽ trồng chúng xuống để chúng sẽ có một chỗ ở riêng cho chúng. Chúng sẽ không bị ai quấy nhiễu nữa. Những kẻ gian ác sẽ không làm khổ chúng như thuở trước nữa, 10 tức thuở Ta lập các thủ lãnh cai trị dân I-sơ-ra-ên của Ta. Ta sẽ bắt tất cả kẻ thù của ngươi phải chịu khuất phục. Ngoài ra Ta tuyên bố cho ngươi biết: Chúa sẽ xây cho ngươi một nhà. 11 Khi những ngày của ngươi trên đất mãn, ngươi sẽ quy về với tổ tiên ngươi, rồi Ta sẽ dấy lên một người trong dòng dõi ngươi để kế vị ngươi; đó là một trong các con của ngươi. Ta sẽ làm cho vương quốc của nó được vững lập. 12 Nó sẽ xây một ngôi nhà cho Ta, và Ta sẽ làm cho ngai của nó được vững lập đời đời. 13 Ta sẽ làm cha nó, và nó sẽ làm con Ta. Ta sẽ không rút lại tình thương Ta dành cho nó, như Ta đã làm đối với kẻ tiền nhiệm của ngươi. 14 Nhưng Ta sẽ làm cho nó được vững lập trong nhà Ta và trong vương quốc của Ta đời đời.”

15 Na-than thuật lại mọi lời ấy và tất cả khải tượng ấy cho Ða-vít y như ông đã nhận.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 89:35-37 Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 Một khi Ta đã lấy đức thánh khiết của Ta mà thề,
Dĩ nhiên Ta sẽ không dối gạt Ða-vít.
36 Dòng dõi nó sẽ tồn tại đến đời đời;
Ngai của nó sẽ bền vững như mặt trời hằng ở trước mặt Ta.
37 Nó sẽ được vững lập mãi mãi như mặt trăng,
Một chứng tích muôn đời bền vững trên không gian.” (Sê-la)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-sai 9:6-7 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vì sẽ có một Con Trẻ sinh cho chúng ta,
Một Con Trai ban cho chúng ta;
Quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài.
Ngài sẽ được xưng là
Ðấng Mưu Luận Lạ Lùng,
Ðức Chúa Trời Quyền Năng,
Cha Ðời Ðời,
Chúa Bình An.
Quyền trị vì của Ngài sẽ thêm mãi không ngừng,
Và hòa bình sẽ kéo dài vô tận
trên ngai của Ða-vít và trong vương quốc của Ngài.
Ngài sẽ thiết lập và duy trì quyền trị vì của Ngài bằng công lý và công chính,
Từ nay cho đến đời đời.
Nguyện lòng nhiệt thành của Chúa các đạo quân sẽ thực hiện điều ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ma-thi-ơ 1:1-16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

GIA PHẢ VÀ SỰ GIÁNG SINH CỦA ÐỨC CHÚA JESUS

(1:1 – 2:23)

Gia Phả của Ðức Chúa Jesus

Ðây là gia phả của Ðức Chúa Jesus Christ, con cháu[a] Ða-vít, con cháu Áp-ra-ham.

Áp-ra-ham sinh I-sác; I-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em ông ấy. Giu-đa bởi Ta-ma sinh Pa-rê và Xê-ra. Pa-rê sinh Hê-rôn; Hê-rôn sinh A-ram; A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Nát-sôn; Nát-sôn sinh Sanh-môn. Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-a. Bô-a bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Giê-se; Giê-se sinh Vua Ða-vít.

Ða-vít bởi vợ của U-ri-gia sinh Sa-lô-môn. Sa-lô-môn sinh Rê-hô-bô-am; Rê-hô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa. A-sa sinh Giê-hô-sa-phát; Giê-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh U-xi-a. U-xi-a sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-kha; A-kha sinh Ê-xê-chia. 10 Ê-xê-chia sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-a. 11 Giô-si-a sinh Giê-khô-ni-a và các anh em ông ấy vào thời bị lưu đày qua Ba-by-lôn.

12 Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn, Giê-khô-ni-a sinh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sinh Xê-ru-ba-bên; 13 Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô. 14 A-xô sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khim; A-khim sinh Ê-li-út; 15 Ê-li-út sinh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp; 16 Gia-cốp sinh Giô-sép chồng của Ma-ry; Ma-ry là người đã sinh Ðức Chúa Jesus cũng gọi là Ðấng Christ.[b]

Footnotes:

  1. Ma-thi-ơ 1:1 nt: con
  2. Ma-thi-ơ 1:16 nt: Christ
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Sa-mu-ên 7:18-24 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ða-vít Cảm Tạ Chúa

18 Bấy giờ Ða-vít đi vào, ngồi trước mặt Chúa, và thưa, “Lạy Chúa Hằng Hữu,[a] con là ai? Gia đình con là gì mà Ngài đã cho con ngày nay được như thế nầy? 19 Lạy Chúa Hằng Hữu, đây nào phải là một việc nhỏ trước mặt Ngài sao, mà Ngài hứa ban phước cho nhà tôi tớ Ngài lâu dài về sau như vậy? Lạy Chúa Hằng Hữu, đây có phải là cách người phàm đối xử với nhau chăng? 20 Ða-vít nầy còn biết nói gì với Ngài đây? Vì lạy Chúa Hằng Hữu, chính Ngài đã biết rõ đầy tớ Ngài. 21 Vì cớ lời Ngài đã phán, theo lòng Ngài đã định, mà Ngài làm mọi điều lớn lao ấy, và còn cho tôi tớ Ngài biết trước nữa. 22 Vì vậy lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài thật vĩ đại thay! Không ai giống như Ngài, cũng không có Thần[b] nào khác ngoài ra Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã nghe bấy lâu nay. 23 Còn trên đất nầy có dân nào được như dân I-sơ-ra-ên của Ngài, một dân được Ðức Chúa Trời cứu chuộc, để trở thành một dân thuộc riêng về Ngài, hầu tạo một danh cho Ngài chăng? Chính Ngài đã làm những việc lớn lao và khủng khiếp cho đất nước của Ngài. Ngài đã cứu chuộc dân Ngài ra khỏi Ai-cập và đánh đuổi các dân và các thần của chúng trước mặt dân Ngài. 24 Thật vậy Ngài đã làm cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài trở thành một dân thuộc riêng về Ngài đời đời, và Chúa ôi, Ngài đã trở thành Thần[c] của họ.

Footnotes:

  1. II Sa-mu-ên 7:18 nt: Adonai Yahweh
  2. II Sa-mu-ên 7:22 nt: Elohim
  3. II Sa-mu-ên 7:24 nt: Elohim
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Sử Ký 17:16-22 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lời Cầu Nguyện của Ða-vít

16 Bấy giờ Vua Ða-vít đi vào và ngồi trước thánh nhan Chúa, ông nói, “Lạy Chúa Ðức Chúa Trời, con là ai? Và gia đình con là gì mà Ngài đã cho con được như thế nầy? 17 Ðức Chúa Trời ôi, đã thế mà Ngài còn coi đó là việc nhỏ trước mặt Ngài, nên Ngài đã phán trước về tương lai nhiều năm về sau của nhà đầy tớ Ngài. Ngài xem con như một người cao trọng, lạy Chúa Ðức Chúa Trời. 18 Ngài đã quá tôn trọng đầy tớ Ngài; Ða-vít còn biết nói gì với Ngài bây giờ? Ngài quả đã biết rõ đầy tớ Ngài. 19 Chúa ôi, vì cớ đầy tớ Ngài và theo lòng tốt của Ngài, Ngài đã làm mọi việc lớn lao nầy, và lại còn bày tỏ mọi điều lớn lao ấy ra. 20 Chúa ôi, không ai giống như Ngài, và không có Ðức Chúa Trời nào khác ngoài ra Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã nghe. 21 Nào ai được như dân I-sơ-ra-ên của Ngài, một dân trên đất đã được Ðức Chúa Trời đến cứu chuộc, để trở thành một dân riêng của Ngài, khiến cho danh Ngài trở nên lẫy lừng qua các việc lớn lao và khủng khiếp Ngài đã làm khi Ngài đuổi các dân trước mặt dân Ngài, những kẻ Ngài đã cứu chuộc ra khỏi Ai-cập. 22 Nhưng Ngài đã làm cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài thành một dân thuộc riêng về Ngài đời đời; còn Ngài, Chúa ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Sa-mu-ên 7:25-29 Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Bây giờ lạy Chúa Ðức Chúa Trời,[a] nguyện những lời Ngài phán về tôi tớ Ngài và về nhà nó được vững lập đời đời, và xin Ngài thực hiện những gì Ngài đã phán. 26 Nguyện danh Ngài hằng vĩ đại mãi mãi. Nguyện thiên hạ sẽ chúc tụng rằng, ‘Chúa các đạo quân là Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.’ Nguyện nhà của Ða-vít tôi tớ Ngài được vững lập trước mặt Ngài mãi mãi. 27 Vì lạy Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, chính Ngài đã bày tỏ điều ấy cho tôi tớ Ngài rằng, ‘Ta sẽ xây cho ngươi một nhà.’ Vì vậy lòng tôi tớ Ngài thật cảm động, nên xin kính dâng lên Ngài lời cầu nguyện nầy.

28 Bây giờ lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài là Ðức Chúa Trời, lời Ngài là chân lý, và Ngài đã hứa điều tốt đẹp ấy cho tôi tớ Ngài. 29 Vậy bây giờ xin Ngài ban phước cho nhà tôi tớ Ngài, để nó cứ còn mãi trước mặt Ngài, vì lạy Chúa Hằng Hữu, chính Ngài đã phán điều ấy, và nhờ phước hạnh của Ngài mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được phước mãi mãi.”

Footnotes:

  1. II Sa-mu-ên 7:25 nt: Yahweh Elohim
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I Sử Ký 17:23-27 Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Bây giờ Chúa ôi, nguyện sứ điệp mà Ngài đã phán về đầy tớ Ngài và về nhà của nó sẽ được vững lập đời đời, và cầu xin Ngài thực hiện lời Ngài đã phán, 24 để danh Ngài được vững lập và được tán dương đời đời. Nguyện người ta sẽ nói rằng, ‘Lạy Chúa của các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ngài chính là Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.’ Nguyện nhà của Ða-vít đầy tớ Ngài sẽ được vững lập trước thánh nhan Ngài. 25 Vì Ngài, Ðức Chúa Trời của con, đã bày tỏ cho đầy tớ Ngài rằng Ngài sẽ xây một nhà cho nó. Do đó đầy tớ Ngài mới dám cầu nguyện trước thánh nhan Ngài. 26 Bây giờ Chúa ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời, và Ngài đã hứa ban phước hạnh ấy cho đầy tớ Ngài. 27 Vậy nếu đẹp lòng Ngài, xin Ngài ban phước cho nhà đầy tớ Ngài, để nó được tồn tại đời đời trước thánh nhan Ngài, vì Ngài, Chúa ôi, đã ban phước cho nó, và nó sẽ được ban phước đến đời đời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 89:19-37 Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Có lần Ngài đã phán với người thánh của Ngài qua khải tượng,
“Ta đã ban ơn giúp đỡ cho một người dũng lược;
Ta đã lập lên một kẻ Ta chọn từ giữa con dân Ta.
20 Ta đã tìm được một đầy tớ cho Ta là Ða-vít;
Với dầu thánh của Ta, Ta đã xức dầu cho nó.
21 Ðó là người tay Ta sẽ lập;
Ấy là người cánh tay Ta sẽ làm cho mạnh mẽ.
22 Không kẻ thù nào có thể bắt nó phải triều cống vật chi;
Con cái của những kẻ gian ác sẽ không thể làm hại nó.
23 Ta sẽ chà nát những kẻ chống nghịch nó trước mặt nó;
Ta sẽ đánh phạt những kẻ nào ghét nó.
24 Ðức thành tín của Ta và lòng thương xót của Ta sẽ ở với nó luôn luôn;
Nhờ danh Ta sừng nó sẽ cứ ngước cao lên.
25 Ta sẽ đặt tay nó trên biển cả,
Và tay phải nó trên các sông.
26 Nó sẽ gọi Ta rằng, ‘Ngài là Cha của con,
Ðức Chúa Trời của con, và Vầng Ðá cứu rỗi của con.’
27 Ta cũng sẽ làm cho nó thành đứa con đầu lòng của Ta,
Là vua cao trọng nhất trong các vua chúa thế gian.
28 Ta sẽ giữ lòng thương xót của Ta đối với nó đời đời;
Giao ước của Ta sẽ được thiết lập vững vàng với nó.
29 Ta sẽ lập giao ước với con cháu nó mãi mãi;
Rồi ngai của nó sẽ bền lâu như tuổi thọ của thiên đàng.
30 Nếu các con cháu nó lìa bỏ luật pháp Ta,
Và không đi theo các mạng lịnh Ta,
31 Nếu chúng vi phạm các luật lệ Ta và không giữ các điều răn Ta,
32 Ta sẽ dùng roi sửa dạy chúng vì các vi phạm của chúng,
Dùng đòn vọt sửa phạt chúng vì các tội lỗi của chúng.
33 Nhưng Ta sẽ không dời lòng thương xót của Ta khỏi nó,
Hoặc bỏ lòng thành tín của Ta đối với nó.
34 Ta sẽ không vi phạm giao ước của Ta;
Ta cũng không thay đổi lời môi Ta đã phán.
35 Một khi Ta đã lấy đức thánh khiết của Ta mà thề,
Dĩ nhiên Ta sẽ không dối gạt Ða-vít.
36 Dòng dõi nó sẽ tồn tại đến đời đời;
Ngai của nó sẽ bền vững như mặt trời hằng ở trước mặt Ta.
37 Nó sẽ được vững lập mãi mãi như mặt trăng,
Một chứng tích muôn đời bền vững trên không gian.” (Sê-la)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes