Add parallel Print Page Options

Ang Pagpreparar sa Pagpatindog sang Templo(A)

Karon, nagmando si Solomon sa pagpatindog sang templo para sa kadungganan sang Ginoo kag sa pagpatindog sang palasyo para sa iya kaugalingon. Nagpatipon siya sang 70,000 ka manughakot, 80,000 ka manugbasbas sang mga bato sa kabukiran, kag 3,600 ka porman.

Nagpadala si Solomon sang sini nga mensahi kay Haring Hiram[a] sang Tyre: “Padal-i ako sang mga kahoy nga sedro pareho sadto sang ginhimo mo sa akon amay nga si David sang nagpatindog siya sang iya palasyo. Mapatindog ako sang templo para sa kadungganan sang Ginoo nga akon Dios. Mangin balaan ini nga lugar nga sulunugan sang mahamot nga mga insenso kag halaran permi sang balaan nga tinapay. Diri man magahalad sang mga halad nga ginasunog kada aga kag gab-i, kag sa mga Adlaw nga Inugpahuway, sa Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan kag sa iban pa nga mga piesta sa pagpadungog sa Ginoo nga amon Dios. Ini nga pagsulundan dapat tumanon sang mga Israelinhon hasta san-o.

“Dako gid nga templo ang patindugon ko, tungod kay gamhanan ang amon Dios sang sa iban nga mga dios. Pero sin-o gid bala ang makasarang sa pagpatindog sang templo para sa iya? Kay indi siya gani makaigo sa langit, bisan sa pinakamataas nga parte sang langit. Gani sin-o gid ako nga makapatindog sang templo para sa iya? Ang mapatindog ko lang amo ang lugar nga sulunugan sang mga halad sa iya presensya. Gani karon, padal-i ako sang tawo nga maayo mag-obra sa bulawan, pilak, saway, salsalon, kag maayo sa paghimo sang tela[b] nga granate,[c] pula kag asul, kag eksperiensyado sa pag-enggrabar. Magaobra siya upod sa akon maayo nga mga manug-obra nga taga-Juda kag taga-Jerusalem, nga ginpili sang akon amay nga si David. Padal-i man ako sang mga kahoy nga sedro, sipres, kag algum halin sa Lebanon, kay nahibaluan ko nga maayo ang imo mga tinawo sa pagpang-utod sang kahoy. Magabulig ang akon mga tinawo sa imo mga tinawo sa pagpreparar sang madamo gid nga mga kahoy, tungod kay dako kag matahom ang templo nga akon patindugon. 10 Bayaran ko ang imo mga manug-utod sang kahoy sing mga 60,000 ka sako nga trigo, 60,000 ka sako nga barley, 110,000 ka galon nga bino, kag 110,000 ka galon nga lana sang olibo.”

11 Amo ini ang sabat ni Haring Hiram sang Tyre kay Solomon sa sulat:

“Tungod ginahigugma sang Ginoo ang iya katawhan ginhimo niya ikaw nga ila hari. 12 Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel nga naghimo sang kalangitan kag kalibutan! Ginhatagan niya si Haring David sang maalamon nga anak, nga puno sang ihibalo kag paghangop, nga magapatindog sang templo para sa Ginoo kag sang palasyo para sa iya kaugalingon.

13 “Ipadala ko sa imo si Huram Abi, nga isa ka maayo gid nga manug-obra. 14 Ang iya iloy halin sa Dan kag ang iya amay halin sa Tyre. Hanas siya sa pag-obra sa bulawan, pilak, saway, salsalon, bato, kag kahoy, kag sa paghimo sang tela nga granate, asul kag pula, kag linen. Eksperiensyado siya sa bisan ano nga klase sang pag-enggrabar, kag makahimo siya sang bisan ano nga klase sang desinyo nga ipahimo mo sa iya. Magaobra siya upod sa imo mga manug-obra kag sa mga manug-obra nga ginpili sang talahuron nga si David, nga imo amay.

15 “Karon, talahuron nga Solomon, ipadala sa amon ang trigo, barley, bino, kag lana sang olibo nga imo ginpromisa 16 kag utdon namon ang bisan ano nga kahoy sa Lebanon nga imo kinahanglan. Dayon pangtabiron namon ini nga daw sa balsa kag palutawon sa dagat pakadto sa Jopa. Kag kamo na ang magdala sini sa Jerusalem.”

17 Ginsensos ni Solomon ang tanan nga indi Israelinhon sa Israel pareho sang ginhimo ni David nga iya amay, kag ang kadamuon 153,600. 18 Ginhimo niya ang 70,000 sa ila nga mga manughakot, ang 80,000 mga manugbasbas sang mga bato sa kabukiran, kag ang 3,600 mga porman sa pagdumala sa mga trabahador.

Footnotes

  1. 2:3 Hiram: ukon, Huram.
  2. 2:7 tela: ukon, hilo.
  3. 2:7 granate: sa English, purple.