A A A A A
Bible Book List

2 Timoteo 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jo̱guɨ fɨˊ quiniˇ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nijáaˊtu̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ niquidsirˊ íˈˋ røøˋ jo̱ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ, jaˋ e lɨ́ɨˊ su seengˋguɨr o̱si nɨjúmˉbre é, jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ carˋ ngocángˋ dsiiˉ e niguiáˆbɨˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ; jo̱ dseángˈˉ jmɨˈúungˋ e jmeˈˆ lajo̱ mɨ˜ li˜ seaˋ fɨˊ o̱si mɨ˜ jaˋ seaˋ é. Jo̱guɨ ˈnéˉ jmɨtáˆbaˈ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ ˈgooˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ ɨ́ɨˆbaˈ ˈgooˋ mɨ˜ jmóorˋ doñiˊ eeˋ e jaˋ dseengˋ, jo̱guɨ ˈnéˉ cuǿˈˉbɨr bíˋ e laco̱ˈ nilɨtíiˈ˜ dsíirˊ, jo̱ ˈnéˉ éˈˆre lajo̱ dseángˈˉ e féngˈˊ óoˊbaˈ. Dsʉco̱ˈ co̱o̱bˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e joˋ téˈˋ dseaˋ e núurˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ niguoˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ; dsʉco̱ˈ ie˜ jo̱ lɨ́ˈˆ iiñ˜ e nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈrˊ yaam˜bre, jo̱guɨ nijmérˉ quijí̱ˉ cabøø˜ tɨfaˈˊ i̱ niˈéˉ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jaléˈˋ e iiñ˜ ninúrˉ. Jo̱guɨ joˋ iiñ˜ faˈ e ninúrˉ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ niguoˈˆ do, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ cuento quiáˈˉ dseaˋ áamˊbaˈ iiñ˜ e ninúrˉ. Dsʉˈ e labaˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, jangˈˉ íiˋ oˈˊ røøˋ mɨ˜ eeˋgo̱ nijmeˈˆ, jo̱guɨ jmeeˉ téˈˋbɨˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e dsingɨ́ɨnˈˉ, jo̱guɨ cuǿøˈ˜bɨ bíˋ uøˈˊ e quiáˈˉ niguiáˆguɨˈ júuˆ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱guɨ jmiti˜ røøˋ jaléˈˋ ta˜ e nɨcangɨ́ɨngˋ.

Jo̱ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́bˉ íˈˋ e nijngángˈˉ dseaˋ jnea˜, co̱ˈ nɨjaquiéemˊ oor˜ quiéˉe e tɨˊ lɨ˜ nijúunˉn. Jo̱ teábˋ eáangˊ nɨcasínˈˉn fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ lana nɨcatɨ́bˋ íˈˋ e nɨcadsínˉn có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiéˉe, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ cateáˋ jaˋ calɨtúngˉ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ lana nɨsɨjeengˇ jnea˜ e niˈíinˈ˜n lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨnˉn.Jo̱ Fidiéeˇ, i̱ dseaˋ i̱ quidsiˊ íˈˋ røøˋ, íbˋ i̱ nicuǿˈˉ jnea˜ e jo̱ uíiˈ˜ e nɨcaˈíñˈˋ jnea˜ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Jo̱ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jnea˜ niˈíinˈ˜n e jo̱, co̱ˈ lajo̱b niˈíngˈˋ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nigüɨjeengˇ e iáangˋ dsíirˊ e nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Júuˆ e cajíngˈˉguɨ Paaˉ casɨ́ˈrˉ Timoteo

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, e jmeeˉ úungˋ e niñíiˊbaˈ lajmɨnábˉ e niñiˈeeˈ˜ jnea˜; 10 dsʉˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Demas do eáangˊguɨ catɨˊ dsíirˊ e nijmérˉ jaléˈˋ e jmóoˋ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ nɨcatiúuiñˉ jnea˜, jo̱guɨ lana nɨcangórˉ fɨˊ Tesalónica fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Crescente nɨcangórˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galacia, jo̱guɨ i̱ siiˋ Tito nɨcangórˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Dalmacia. 11 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ Lucasbingˈ i̱ táangˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ la lana. Jo̱guɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e nigüɨ́ˈnémˈˊbaˈ Marcos jo̱ nijǿømˆbaˈr fɨˊ la mɨ˜ niñiˈˊ, dsʉco̱ˈ lɨɨm˜ eeˋ ta˜ nilɨˈíiñˆ quiéˉe có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jmóoˋo fɨˊ la. 12 Jo̱guɨ nɨcasɨ́ɨnˉn i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Tíquico do fɨˊ na fɨˊ Éfeso. 13 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, Timoteo, e mɨ˜ niñíiˊtu̱ˈ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ la, jo̱ cá̱ˆgo̱ˈ e ˈmɨjñʉ́ˋ iʉ˜ luuˉ do quiéˉe e casee˜e fɨˊ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Carpo i̱ seengˋ fɨˊ Troas; jo̱guɨ cá̱ˆbɨˈ cajo̱ jaléˈˋ jiˋ quiéˉe, jo̱ dsʉˈ e laniingˉguɨ eáangˊ e ˈnéˉ cá̱ˈˆ e majíˋ e sɨbéengˋ e lɨ˜ to̱o̱˜ júuˆ quiéˉe do.

14 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ uii˜ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ tɨñíˆ i̱ siiˋ Jaangˉ e eáamˊ gaˋ nɨcaˈéerˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜; dsʉˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ niquɨ́ˈˆ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e nɨcajméerˋ do. 15 Jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e jmeáangˈ˜ íˆ uøˈˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ do, dsʉco̱ˈ eáamˊ gaˋ ˈníˈˋ níiñˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e guiaˋnaaˈ.

16 Jo̱guɨ laˈuii˜ néeˈ˜ mɨ˜ cangóˉo fɨˊ quiniˇ dseata˜ i̱ quidsiˊ íˈˋ e laco̱ˈ nijmɨˈǿngˈˆ ˈñiáˈˋa, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ i̱ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ ie˜ jo̱, co̱ˈ lajɨɨmˋ dseaˋ catiúuiñˉ jnea˜. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e jaˋ güɨjmeˈrˉ cuente có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cajméeiñˈˋ do. 17 Dsʉˈ eáamˊ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jnea˜, jo̱guɨ cacuøˈrˊ jnea˜ jaléˈˋ bíˋ quiáˈrˉ e laco̱ˈ cateáˉ dsiiˉ e caguiaaˉ júuˆ quiáˈrˉ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ; jo̱ lajo̱baˈ canúuˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel jaléˈˋ e júuˆ jo̱. Jo̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ caleáangˋ jnea˜ ie˜ jo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiéˉe faˈ laco̱ˈ mɨ˜ laangˋ jaangˋ dseaˋ e jaˋ cuˈˋ ieˈˋ quiáˈrˉ; 18 jo̱guɨ dseaˋ íˋbɨ cajo̱ i̱ nileángˉ jnea˜ jee˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ, jo̱guɨ dseaˋ íˋbɨ cajo̱ i̱ nito̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ jnea˜ cartɨˊ mɨ˜ nitǿørˋ jnea˜ fɨˊ lɨ˜ quiʉˈrˊ ta˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ. ¡Jo̱guɨ majmifémˈˊbaaˈ dseaˋ do carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜! Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ líˋ.

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ Paaˉ lɨ˜ cadséngˉ

19 Jo̱ lɨ˜ jaˋ quiéengˊ niguéngˋ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, e guicó̱o̱bˈˇ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Prisca có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Aquila, jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Onesíforo. 20 Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Erasto do, dob caje̱rˊ fɨˊ Corinto, jo̱guɨ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Trófimo, dob caseaan˜nre e dséeˈr˜ fɨˊ Mileto. 21 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e nijmɨˈúungˋ quíiˈˉ e niñiˈˊ fɨˊ la nʉ́ˈˉguɨ e nitɨ́ˉ ji̱i̱ˋ güíiˉ. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Eubulo jo̱guɨ Pudente jo̱guɨ Lino có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Claudia, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguiaangˉguɨ i̱ seengˋ fɨˊ la, guiéiñˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˈˉ.

22 Jo̱ güɨlɨseemˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ contøøngˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ. Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ seengˋnaˈ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ catɨ́ˋ tú̱ˉ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ Timoteo.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes