Add parallel Print Page Options

Luaa nncˈom nnˈaⁿ ncuee na macanda̱

Catseiˈno̱ⁿˈ na ncuee na macanda̱ wiˈti nntjoom nnˈaⁿ. Ee quia ljoˈcheⁿ nncˈom nnˈaⁿ na cwilaˈneiiⁿˈndye cheⁿnquieena. Neiiⁿna sˈom. Cwilaˈtˈmaaⁿˈndye cheⁿnquieena. Cwilaˈsˈandyena, cwilaˈlcundyena. Cwitˈmo̱o̱ⁿna na ticueeˈ nˈomna nquii Tyˈo̱o̱tsˈom. Xolaˈcanda̱na ñˈoom na cwilue lotyena, londyeena. Lˈo̱na cweˈ na wiˈ nˈom naⁿˈñeeⁿ joona. Xocalaˈtˈmaaⁿˈndyena ñˈoom na cwilaˈyuˈ nnˈaⁿ ñequio Tyˈo̱o̱tsˈom. Tixocˈomna na wiˈ nˈomna ncˈiaana, lˈo̱na meiiⁿ wiˈ cwitjoom naⁿˈñeeⁿ. Cwilaˈtjomna cantu, tixoqueⁿndye cheⁿnquieena xjeⁿ cantyja ˈnaaⁿna. Jeeⁿ wiˈndyena ñequio nnˈaⁿ, macwiˈoona nacjooˈ chaˈtso na laˈxmaⁿ na ya. Cwilˈueena yuu na nlcoˈwiˈnaˈ ncˈiaana ncˈe cweˈ ljoljo na ya mˈaⁿna ñˈeⁿ naⁿˈñeeⁿ. Mˈaⁿna na tiˈmaaⁿˈ nˈomna. Cwitjeiiˈyandye cheⁿnquieena. Cwilˈueena yuu na tomti na nñequiaanaˈ na neiiⁿ nquieena nchii yuu na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom. Cwilˈana na ndooˈ jeeⁿ cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena sa̱a̱ cantyja na cwilˈana macwjiˈnaˈ na waa najndeii ñˈoom na cwilaˈjomndyena.

Tintseiquiiˈndyuˈ ñequio nnˈaⁿ na nmeiiⁿˈ cwilˈa. Naⁿˈñeeⁿ laxmaⁿna nnˈaⁿ na cwiquie lˈaa nnˈaⁿ, ndoˈ cwinquiooˈnnˈaⁿna yolcu na jeeⁿ cwilaˈtjo̱o̱ndye, na joona mˈaⁿna xjeⁿ ˈnaaⁿˈ na queeⁿ nˈomna, ñeˈquiiˈcheⁿ ñeˈcandye yolcuˈñeeⁿ meiⁿnquia ñˈoom na cwitˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ sa̱a̱ tileicalaˈno̱ⁿˈna cwaaⁿ ñˈoom na mayuuˈ. Ndoˈ chaˈxjeⁿ naⁿcaluaˈ Janes ñequio Jambres jlaˈwendyena nacjooˈ Moisés, mati naⁿmˈaⁿˈ cwilawendyena nacjooˈ ñˈoom na mayuuˈ, laˈxmaⁿna nnˈaⁿ na ntjeiⁿ nqueⁿ, ndoˈ joona cantyja na matseiyuˈya tsˈom tsˈaⁿ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, macwjiˈndyo̱naˈ joona. Sa̱a̱ nnˈaⁿ na nmeiiⁿˈ cwinquioˈnnˈaⁿ xocwiyo na luaaˈ cwilˈana ee chaˈxjeⁿ jlaˈno̱ⁿˈ nnˈaⁿ na joo we naⁿˈñeeⁿ na tyolaˈwendyena nacjooˈ Moisés tyomˈaⁿna na ntjeiⁿ nqueⁿna, mati chaˈtso nnˈaⁿ nncˈooliu na majoˈti laxmaⁿ naⁿmˈaⁿˈ.

Ñˈoom na macanda̱ na maqueⁿtyeⁿ Pablo nnom Timoteo

10 Sa̱a̱ mawajnaⁿˈyaˈ chiuu tseixmaⁿ ñˈoom na maˈmo̱o̱ⁿ, ntyjiˈ chiuu waa tsˈiaaⁿ na teijnoomya, ñequio na matseiyuˈya cwii tsˈo̱o̱ⁿya, ndoˈ na mˈaaⁿ nioomcheⁿ tsˈo̱o̱ⁿ, ntyjiˈ chiuu waa na jnda ntyjiiya Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ na wiˈtsˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ, ndoˈ mati na ticaˈndiincˈuaaˈndyo̱, 11 mantyjiˈ na tyontyjo̱ nnˈaⁿ ja ndoˈ nawiˈ na tyowino̱o̱ⁿ. Mantyjiˈ chiuu tjo̱ⁿ tsjoom Antioquía, Iconio ndoˈ Listra, taˈwiˈ nnˈaⁿ ja joˈ joˈ. Sa̱a̱ seicandyaañe Tyˈo̱o̱tsˈom ja cantyja ˈnaaⁿ chaˈtso nmeiⁿˈ. 12 Ee ñˈoom na mayuuˈ na chaˈtsondye nnˈaⁿ na ñeˈcˈomna na xcweeˈ nˈomna cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo Jesús, maxjeⁿ wiˈ ncwinomna. 13 Ee nnˈaⁿ na wiˈndye ndoˈ nnˈaⁿ na cwinquioˈnnˈaⁿ, yacheⁿ cwajndiiti nñequioˈnnˈaⁿndye ntyjeena.

14 Sa̱a̱ ˈu jeˈ cˈomˈtyeⁿˈ cantyja ˈnaaⁿˈ chaˈtso na jnda̱ seiˈnaⁿˈ ndoˈ na matseiˈno̱ⁿˈ na mayuuˈnaˈ, ee mawajnaⁿˈyaˈ ˈñeeⁿ joona na tˈmo̱o̱ⁿna juunaˈ njomˈ. 15 Ee xjeⁿ na cachjoondyuˈcheⁿ tajnaⁿˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeiinaˈ tandyo xuee. Juunaˈ matseijndo̱ˈnaˈ tsˈomˈ ndoˈ mañequiaanaˈ na nluiˈnˈmaaⁿndyuˈ ncˈe na matseiˈyuˈya tsˈomˈ ñequio Cristo Jesús. 16 Chaˈtso ljeii ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom teiljeiinaˈ jndye ñˈoomˈ nqueⁿ ndoˈ tsˈiaaⁿˈnaˈ na maˈmo̱ⁿnaˈ nnom tsˈaⁿ, ndoˈ na nntseitiaˈnaˈ tsˈaⁿ quia tixcwe wjaamˈaaⁿ, ndoˈ na nlcoˈxcwenaˈ tsˈaⁿ, mati na mˈmo̱ⁿnaˈ nnom tsˈaⁿ na cˈoom cantyja na matyˈiomyanaˈ, 17 cha tsˈaⁿ na cwiluiiñe cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom canda̱a̱ˈya mˈaaⁿ cˈeeñê na nntsˈaaⁿ cwii cwii nnom tsˈiaaⁿ na ya.