A A A A A
Bible Book List

2 Timoteo 2 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Ang Maayo nga Soldado ni Cristo Jesus

Ikaw Timoteo, nga bilang akon anak, magpakabakod ka sa bulig sang Dios. Ini nga bulig mabaton mo tungod kay ikaw ara na kay Cristo Jesus. Ang nabatian mo sa akon nga mga pagpanudlo nga akon gintudlo sa kadam-an itudlo mo man sa mga tawo nga masaligan, nga makatudlo man sa iban.

Mag-ambit ka sa mga pag-antos bilang maayo nga soldado ni Cristo Jesus. Kag dapat pareho ka sa soldado nga sa serbisyo; wala siya nagaobra sang iban pa nga mga obra agod mapalipay niya ang iya opisyal.[a] Dapat pareho ka man sa manugdalagan; indi siya makakuha sang premyo kon wala siya nagasunod sa mga pagsulundan sa palumba.[b] Kag dapat pareho ka man sa mangunguma nga nagapangabudlay. Kay indi bala ang mangunguma ang una nga makaambit sang iya patubas?[c] Hunahunaa sing maayo ining akon mga ginasiling, kag buligan ka gid sang Ginoo agod mahangpan mo ini tanan.

Dumduma ang Maayong Balita nga akon ginatudlo parte kay Jesu-Cristo nga nabanhaw, nga kaliwat ni David. Tungod sa akon pagwali sang Maayong Balita nagaantos ako. Kag ginakadenahan pa ako pareho sang kriminal. Pero ang pulong sang Dios wala makadenahi. 10 Gani ginabatas ko ang tanan para sa mga pinili sang Dios, agod maluwas man sila paagi kay Cristo Jesus kag makaangkon sang maayo gid nga kabuhi nga wala sing katapusan. 11 Matuod gid ang ginasiling,

“Kon napatay kita kaupod ni Cristo sa iya kamatayon,
sigurado gid nga mabuhi man kita kaupod niya.
12 Kon nagabatas kita sa mga kabudlayan,
sigurado gid nga magahari man kita kaupod niya.
Pero kon ipanginwala naton siya,
ipanginwala man niya kita.
13 Kon indi kita masaligan,
siya masaligan pa gihapon,
kay indi mahimo nga indi niya pagtumanon ang iya ginahambal.”

Ang Maayo nga Alagad sang Dios

14 Sa atubangan sang Dios ipadumdom mo gid sa ila ining mga butang, kag paandaman mo sila nga likawan nila ang wala sing pulos nga mga pagdiskusyon. Wala sila sing may makuha sa sina nga mga butang kundi nagapaguba lang sang pagtuo sang mga nagapamati. 15 Himua ang imo masarangan agod malipay ang Dios sa imo, nga pareho sa manugpangabudlay nga wala nagakahuya sa iya mga ginahimo. Itudlo mo sang husto ang pulong sang Dios nga amo ang kamatuoran. 16 Likawi ang mga pagpanudlo nga wala sing pulos kag wala nagahalin sa Dios, tungod kay ina nagapapalayo lang sa mga tawo sa Dios. 17 Ang ila mga pagpanudlo pareho sang balatian nga kanser nga nagalapta kag nagaguba sang bug-os nga lawas. Kaupod sang mga tawo nga nagatudlo sina amo si Hymeneus kag si Filetus. 18 Nagpalayo sila sa kamatuoran kay nagasiling sila nga ang aton pagkabanhaw natabo na kag wala na sing pagkabanhaw sa palaabuton. Gani ginatublag nila ang pagtuo sang iban. 19 Pero bisan amo ina, mabakod gihapon ang pundasyon nga ginpatindog sang Dios, tungod kay may nakasulat nga nagasiling, “Nakilala sang Ginoo kon sin-o ang iya mga tawo.”[d] Kag “Ang kada tawo nga nagasiling nga siya iya sang Ginoo dapat gid magbiya sa bisan ano nga malaot.”

20 Sa mga balay nga dalagko may sari-sari nga mga galamiton. May mga ginhimo sa bulawan, pilak,[e] kahoy kag lunang. Ang mga galamiton nga ginhimo sa bulawan kag pilak ginagamit sa espesyal nga mga okasyon, pero ang mga galamiton nga ginhimo sa kahoy kag lunang ginagamit lang sa pang-adlaw-adlaw. 21 Ang bisan sin-o nga nagalikaw sa mga kalautan amo ang makabig nga mga galamiton nga malahalon nga ginpain para gamiton kag mapuslan sang Ginoo, kag sarang niya nga gamiton para sa kaayuhan sa bisan ano nga oras. 22 Gani likawi gid ang malain nga mga handom sang mga pamatan-on. Himulati nga mangin matarong ang imo kabuhi, masaligan, mahigugmaon, kag maayo ang imo relasyon sa iban, kaupod sang mga tawo nga nagadangop sa Ginoo nga may matinlo nga tagipusuon. 23 Likawi ang wala sing pulos kag binuang nga mga pagdiskusyon, tungod kay nahibaluan mo nga ang resulta sina amo ang pag-ilinaway. 24 Indi dapat magpangaway ang alagad sang Ginoo, kundi dapat mabuot siya sa tanan, maayo magtudlo, kag wala nagadumot. 25 Kinahanglan malulo siya sa pagtudlo sa mga nagakontra sa iya, kay basi pa lang sa sina nga paagi hatagan sila sang Dios sing kahigayunan nga maghinulsol agod mahibaluan nila ang kamatuoran. 26 Kag masanagan ang ila mga hunahuna kag makapalagyo sila sa siod ni Satanas nga nagbihag sa ila agod magsunod sa iya gusto.

Footnotes:

  1. 2:4 siguro ang buot silingon, Indi ka mag-intra ukon magpahigot sa mga buluhaton nga wala sing kahilabtanan sa imo pag-alagad sa Ginoo, agod mapalipay mo ang Ginoo.
  2. 2:5 siguro ang buot silingon, Tumanon mo gid ang mga sugo sang Ginoo agod mabaton mo ang premyo halin sa iya.
  3. 2:6 siguro ang buot silingon, Kon mapisan ka, makabaton ka sing balos halin sa Ginoo.
  4. 2:19 Num. 16:5.
  5. 2:20 pilak: sa English, silver.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

2 Timothy 2 New International Version (NIV)

The Appeal Renewed

You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor’s crown except by competing according to the rules. The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this.

Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God’s word is not chained. 10 Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory.

11 Here is a trustworthy saying:

If we died with him,
    we will also live with him;
12 if we endure,
    we will also reign with him.
If we disown him,
    he will also disown us;
13 if we are faithless,
    he remains faithful,
    for he cannot disown himself.

Dealing With False Teachers

14 Keep reminding God’s people of these things. Warn them before God against quarreling about words; it is of no value, and only ruins those who listen. 15 Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. 16 Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. 17 Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, 18 who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. 19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.”

20 In a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay; some are for special purposes and some for common use. 21 Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the Master and prepared to do any good work.

22 Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. 23 Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. 24 And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. 25 Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, 26 and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes