Ekj femon die earenstlich fer Gott en Christus Jesus, dee de Laewendje en Doodes rechte woat derch sien kome en sien Rikj,

Praedj daut Wuat, sie reed, auf to rajchte Tiet oda onnrajchte Tiet, wies an wua see schuldijch sent, strof wua needich, femon met aulet Jedult en Unjarechtinj.

Dan doa woat ne Tiet kome wan see nich woare wele jesunde Lea aunnaeme; oba no area eajne Losst woare see sikj Leara toop rope dee aeare Uare kjittle woare;

Aun eene Haunt woare see aeare Uare fonne Woarheit wajch dreihe, aune aundre Haunt woare see sikj wakjch dreihe no Foble.

Sie du oba Nichte enn aule Ommstend, hool ut em liede, doo diene Oabeit aus en Ewanjelist, doo dien Deenst foadich moake.

Dan ekj woa aul utjegote aus en Opfa, en dee Tiet es hia daut ekj felote mott.

Ekj ha daen gooda Kaumpf jekjampft, ekj ha miene Oabeit foadich jemoakt, ekj ha daen Gloowe jehoole.

Fa daut aewrije, doa es ne jerachtijchkjeits Kroon reed jemoakt fa mie, dee de Herr, dee jerajchte Rechta mie jaewe woat aun jan Dach; oba nich bloos to mie, oba uk to aul daen dee sien Kome ha leef jehaut.

Kom no mie soo boolt aus maeajlich.

10 Dan Deemas haft mie felote wiel hee dise jaeajenwoatje Welt leef haft, en es no Tessaloonich jegone, Kresens no Galatsean, en Tietus no Dalmatsean.

11 Bloos Lukas es bie mie. Brinj Markus met, dan hee es bruckboa enn mien Deenst.

12 Tiechikus schekjt ekj no Efeesus.

13 Wan du kjemst, brinj daen Mauntel met daen ekj enn Trooas bie Karpus leet, uk dee Beakja, besondasch bee Pargemente.

14 Auleksaunda dee Koppaschmet haft mie fael Beeset bewaese, mucht de Herr am beloone no siene Woakje;

15 Heed die uk fa am, dan hee wea onnse Lea seeha jaeajenaun.

16 Aus ekj daut easchte Mol em Ferhea wea, stunnt mie kjeena bie, aule feleete mie; mucht an daut nich toojeraeakjent woare.

17 Oba de Herr stunnt mie bie en jeef mie Krauft, daut derch mie dee Praedijcht kunn em folle bekaunt woare, daut aule Natsjoone heare kunne, en ekj kunn ut daem Leiwe sien Mul jerat woare.

18 En de Herr woat mie fonn jiedet beeset Woakj rade, en woat mie bewoare fa sien himlischet Rikj; daem saul enn aule Eewijchkjeit Ea senne. Amen.

19 Jrees Priska en Akwila en daen Onesiforus sien Hus.

20 Erastus bleef enn Korint, oba Trofiemus leet ekj krank en Miletus.

21 Proow dien bastet fer Winta to kome. Eebulus, Pudens, Lienus, Klaudia, en aul dee Breeda jreese die.

22 Mucht de Herr met dien Jeist senne! Jnod met die.