Add parallel Print Page Options

Cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ jâ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom

ˈO nnˈaⁿya, ñˈoom na macanda̱, calaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿyâ na tyuaaˈ ntˈom ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ Ta Jesús chaˈtso joo, ndoˈ nntsˈaanaˈ na jnda nquiu nnˈaⁿ juunaˈ chaˈxjeⁿ na tuii ñˈeⁿndyoˈ ˈo. Ndoˈ mati cataⁿˈyoˈ na nndyaandyô̱ ljoˈ na ñeˈcalˈa nnˈaⁿ na tia nnˈaⁿndye ñˈeⁿndyô̱ na quieˈ nˈomna ee tichaˈtso nnˈaⁿ cwilayuˈya nˈomna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ cwiluiiñê na mayomˈm ndoˈ nñequiaaⁿ na nntsaanajnda̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ ndoˈ na nncwañoomˈm ˈo ljoˈ ñeˈcatsˈaa nquii tsaⁿjndii ˈo. Jâ cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿyâ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ ee ˈo cwilaˈcanda̱ˈyoˈ ñˈoom na ñetˈmo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ. Ndoˈ nquiuuyâ na ntsalˈaˈtiˈyoˈ chaˈxjeⁿ na cwitsa̱ˈntjo̱o̱ⁿyâ ˈo. Nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom, cateijneiⁿ ˈo na nncˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ nnˈaⁿ chaˈxjeⁿ mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom joona, ndoˈ na nncˈom nioomcheⁿ nˈomˈyoˈ nawiˈ na cwiwinomˈyoˈ chaˈxjeⁿ tyomˈaaⁿ jom quia na teinoom nawiˈ tˈmaⁿ.

Queⁿndyo̱ na calˈaaya tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿya

ˈO nnˈaaⁿya, ñequio xueeˈ Ta Jesucristo cwitsa̱ˈntjo̱o̱ⁿyâ na catjeiˈndyoˈ ñequio tsˈaⁿ na matseiyuˈ na tiñeˈcatsˈaa tsˈiaaⁿ meiⁿ tiñeˈtseijomñe ñequio ñˈoom na ñetˈmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ. Sa̱a̱ ˈo manquiuˈyoˈ na matsonaˈ na calˈaˈyoˈ chaˈna ñelˈaayâ. Ee quia na ñetˈo̱o̱ⁿyâ quiiˈntaaⁿˈyoˈ, meiⁿjom ndiiˈ tîcantyˈiaˈyoˈ na tîcalˈaayâ tsˈiaaⁿ. Ee jâ tîcatoˈño̱o̱ⁿyâ naya lueeˈyoˈ na cweˈyu. Ñetqueⁿndyô̱ na ñelˈaayâ tsˈiaaⁿ, ñetantjo̱o̱ⁿyâ ˈnaⁿ na ñetcaⁿnaˈ jâ. Naxuee natsjom ñejlaˈjnda̱a̱yâ cha ticatua̱a̱ˈâ xuu nacjooˈ meiⁿcwiindyoˈ ˈo na nnteixˈee jâ. Meiiⁿ na matyˈiomnaˈ na cataaⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ ljoˈ na ñetcaⁿnaˈ jâ sa̱a̱ tîcalˈaayâ na ljoˈ. Ee ntyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿyâ na calˈo̱o̱ndyoˈ chaˈxjeⁿ na cwilˈaayâ. 10 Ee quia ñetˈo̱o̱ⁿyâ quiiˈntaaⁿˈyoˈ tquia̱ⁿtya̱a̱ⁿyâ ñˈoom nda̱a̱ˈyoˈ juu tsˈaⁿ na tiñeˈcatsˈaa tsˈiaaⁿ, meiⁿ ticatsonaˈ na nlcwaaⁿˈaⁿ. 11 Sa̱a̱ cwindya̱a̱yâ na ñˈeeⁿˈ ntˈomndyoˈ ˈo na tiquilˈaˈyoˈ tsˈiaaⁿ, cweˈ cwiqueⁿndyoˈ na cwitiiˈndyoˈ ljoˈ machˈeenaˈ ntˈomcheⁿ ntyjeeˈyoˈ. 12 Nda̱a̱ nnˈaⁿ na nmeiiⁿˈ mˈaⁿ, ncˈe najndeii na matseixmaⁿ Ta Jesucristo, cwitsa̱ˈntjo̱o̱ⁿyâ ndoˈ cwijñoomˈ ntyua̱a̱yâ ˈo na calˈaˈyoˈ tsˈiaaⁿ na nntantjomˈyoˈ ˈnaⁿ na macaⁿnaˈ ˈo.

13 Ndoˈ ˈo, nnˈaaⁿya, ticwintqueⁿˈyoˈ na cwilˈaˈyoˈ yuu na matyˈiomyanaˈ. 14 Queⁿˈyoˈ cwenta ˈñeeⁿ juu tsˈaⁿ na tiñeˈcatseicanda̱ ñˈoom na cwilˈuuyâ nda̱a̱ˈyoˈ nacjooˈ cartawaañe. Ticalaˈquiiˈndyoˈ ñˈeⁿ tsaⁿˈñeeⁿ cha nlcoˈtianaˈ ntyjeeⁿ. 15 Sa̱a̱ tincˈom ndiaaˈndyoˈ ñˈeⁿñê, ˈo calaˈjndo̱ˈyoˈ tsˈoom chaˈxjeⁿ cwii tsˈaⁿ na matseiyuˈ.

Ñˈoom na macanda̱

16 Nqueⁿ na matsa̱ˈntjoom na tseixmaaⁿ na tjaa ñomtiuu cˈoom tsˈaⁿ jo nnoom quiaaⁿ na ˈo tjaa ñomtiuu cˈomˈyoˈ na chaˈwaa xjeⁿ ñequio chaˈtso na cwiwinomˈyoˈ.

17 Ja Pablo, nnco̱ matseiljeiya xueya nacjooˈ cartawaañe chaˈxjeⁿ quitsˈaa chaˈtso carta ˈnaⁿya. 18 Juu naya na matseixmaⁿ Jesucristo, cˈoomnaˈ ñequio chaˈtsondyoˈ. Amén.

Bible Gateway Sponsors