Add parallel Print Page Options

2 Tesalonicenses

Mañequiaa Pablo na xmaⁿndyena

Ñˈeⁿ Silvano ndoˈ ñˈeⁿ Timoteo, ja Pablo matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya juunaˈ na mˈaⁿˈ ˈo tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ tsjoom Tesalónica, na cwilaˈxmaⁿˈyoˈ cwentaaˈ Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio Jesucristo, quiana na canda̱a̱ˈya ntoˈñoomˈyoˈ naya na laˈxmaⁿna ñequio na meiⁿcwii ñomtiuu tincˈomˈyoˈ jo nda̱a̱na.

Quia na nndyonndaˈ Cristo nntuˈxeⁿndye nnˈaⁿ

ˈO nnˈaⁿya, ñequiiˈcheⁿ macaⁿnaˈ na nñequiaayâ na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, ndoˈ matyˈiomyanaˈ na cwilˈaayâ na ljoˈ ee wjaawixcweti na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê ndoˈ ncˈe cwii ndoˈ cwiindyoˈ wiˈti nˈomˈyoˈ ntyjeeˈyoˈ. Hasta quiiˈntaaⁿ ntmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ cwilana̱a̱ⁿyâ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. Cwitjeiˈsˈaayâ ˈo na mˈaⁿˈ nioomˈcheⁿ nˈomˈyoˈ meiiⁿ na jndye nnom nawiˈ na cwiwinomˈyoˈ ndoˈ na cwintyjo̱ nnˈaⁿ ˈo sa̱a̱ cwitˈmo̱ⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ncˈe na luaaˈ cwilˈaˈyoˈ, maˈmo̱ⁿnaˈ na jeeⁿ xcwe macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwenta cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. Ee matsa̱a̱ⁿˈa̱ⁿ ˈo na laˈxmaⁿˈyoˈ na nntsaquieeˈndyoˈ yuu na matsa̱ˈntjoom. Ncˈe na ljoˈ, jeˈ cwiwinomˈyoˈ nawiˈ.

Tyˈo̱o̱tsˈom machˈeeⁿ na matyˈiomyanaˈ na joo nnˈaⁿ na cwitaˈwiˈ ˈo jeˈ, nlcoˈweeⁿˈeⁿ joona. Ndoˈ mati ˈo na wiˈ na cwitjomˈyoˈ nñequiaaⁿ na nntaˈjndya̱a̱yâ ñˈeⁿndyoˈ majuu xuee quia na nleitquiooˈñenndaˈ Ta Jesús. Ee matsˈia joˈ na nnaaⁿ cañoomˈluee nndyocueeⁿ. Nleitquiooˈñê naquiiˈ ntsaachom ñequio ángeles cwentaaⁿˈaⁿ na jeeⁿ jnda̱. Nñoom na nntˈueeⁿ nnˈaⁿ na ticalaˈxmaⁿna cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom meiⁿ ticalˈañˈoomndyena ñˈoom na tseixmaⁿ Ta Jesús na macwjiˈnˈmaaⁿñê añmaaⁿ nnˈaⁿ. Naⁿˈñeeⁿ tixocantycwii na nntˈuiityeⁿnaˈ joona. Ndoˈ tquia nncwjiˈndyo̱naˈ joona ñequio yuu na nncˈoom Jesucristo na nluiitˈmaⁿñê ndoˈ ñequio najndeii na matseixmaaⁿ. 10 Nluii na ljoˈ juu xuee quia na nñoom na nlaˈtˈmaaˈndye nnˈaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ jom, na chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈna ñˈeⁿñê nncjaaweeˈ nˈomna, mati ñˈeⁿˈ ˈo na jnda̱ macwilaˈyuˈyoˈ ñˈoom na tyoñequiaayâ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ.

11 Joˈ chii ñequiiˈcheⁿ cwilana̱a̱ⁿyâ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. Cwitaaⁿyâ nnom nqueⁿ na jnda̱ tqueeⁿ ˈo na calaˈxmaⁿˈyoˈ cwentaaⁿˈaⁿ na ñequiiˈcheⁿ nncjaaweeˈ tsˈoom ñˈeⁿndyoˈ. Mati cwitaaⁿyâ na nñequiaaⁿ cantyja najneiⁿ naquiiˈ nˈomˈyoˈ cha nnda̱a̱ nlaˈcanda̱ˈndyoˈ chaˈtso ñˈoom na ya na cwiqueⁿ nˈomˈyoˈ, ndoˈ na nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ chaˈtso tsˈiaaⁿ na ya na cwilˈaˈyoˈ ncˈe na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê. 12 Ncˈe na luaaˈ, nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ xueeˈ Ta Jesús cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, ndoˈ mati nntseitˈmaaⁿˈñê ˈo ncˈe naya na matseixmaⁿ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Ta Jesucristo.

Bible Gateway Sponsors