Add parallel Print Page Options

Pavel, Silvan şi(A) Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în(B) Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Hristos: Har(C) şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! Trebuie(D) să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult. De aceea ne(E) lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru(F) statornicia şi credinţa voastră în(G) toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi. Aceasta este o(H) dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru(I) care şi suferiţi. Fiindcă(J) Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează şi să vă dea odihnă(K) atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului(L) Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o(M) flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce(N) nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu(O) ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei(P) vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la(Q) slava puterii Lui 10 când(R) va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi(S) privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. 11 De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să(T) vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate(U) şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, 12 pentru ca(V) Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi şi voi, în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.

Cât(W) priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi(X) strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, (Y) nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să(Z) nu vă amăgească în vreun chip, căci nu(AA) va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul(AB) fărădelegii[a], fiul(AC) pierzării, potrivnicul care se(AD) înalţă mai(AE) presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina(AF) fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe(AG) care Domnul Isus îl va nimici cu(AH) suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea(AI) venirii Sale. Arătarea lui se va face prin(AJ) puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne(AK) şi puteri mincinoase 10 şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării(AL), pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. 11 Din această(AM) pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să(AN) creadă o minciună: 12 pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au(AO) găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. 13 Noi(AP) însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început(AQ) Dumnezeu(AR) v-a ales pentru mântuire, în(AS) sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. 14 Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi(AT) slava Domnului nostru Isus Hristos. 15 Aşadar, fraţilor, rămâneţi(AU) tari şi ţineţi învăţăturile(AV) pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. 16 Şi Însuşi(AW) Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care(AX) ne-a iubit şi ne-a dat prin harul Său o mângâiere veşnică şi o bună nădejde(AY), 17 să vă mângâie inimile şi să(AZ) vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă(BA) pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi, şi să(BB) fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi, căci nu toţi au credinţa(BC). Credincios(BD) este Domnul: El vă va întări şi vă va(BE) păzi de cel rău. Cu privire la voi, avem(BF) încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim. Domnul(BG) să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos! În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să(BH) vă depărtaţi de(BI) orice frate care trăieşte în(BJ) neorânduială, şi nu după învăţăturile(BK) pe care le-aţi primit de la noi. Voi înşivă ştiţi ce(BL) trebuie să faceţi ca să ne urmaţi, căci noi(BM) n-am trăit în neorânduială, între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne(BN), am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu(BO) că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în(BP) noi înşine o pildă vrednică de urmat. 10 Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine(BQ) nu vrea să lucreze nici să nu mănânce”. 11 Auzim însă că unii dintre voi trăiesc(BR) în neorânduială, nu lucrează nimic(BS), ci se ţin de nimicuri. 12 Îndemnăm(BT) pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi(BU) mănânce pâinea lucrând în linişte. 13 Voi, fraţilor, să(BV) nu osteniţi în facerea binelui. 14 Şi dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să(BW) n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine. 15 (BX) nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci(BY) să-l mustraţi ca pe un frate. 16 Însuşi Domnul(BZ) păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi! 17 Urarea de sănătate(CA) este scrisă cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă; aşa scriu eu. 18 Harul(CB) Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Footnotes

  1. 2 Tesaloniceni 2:3 Sau: omul păcatului.