A A A A A
Bible Book List

2 TIMOTEO 3 Cakchiquel Occidental (CKW)

Ri xquebanalox cuma ri winek chupan ri ruqˈuisbel tak kˈij chare re ruwachˈulef

Nicˈatzin cˈa chi ma tamestaj ta, chi chupan ri ruqˈuisbel tak kˈij chare re ruwachˈulef xtipe qˈuiy rucˈayewal. Ruma chupan ri ruqˈuisbel tak kˈij riˈ ye qˈuiy chique ri winek ri xaxu (xaxe) wi riyeˈ xticajoˈ ka quiˈ y ma xqueˈoka ta chiquicˈuˈx ri nicˈaj chic. Can xtibe cánima chrij ri puek. Sibilaj xtiquinimirisaj quiˈ. Xtiquiben chi cˈo quikˈij. Can xqueyokˈon. Ma xtiquinimaj ta quitzij ri quiteˈ quitataˈ. Ma xtiquimatioxij ta ri utzil ri niban chique. Qˈuiy etzelal ri xticˈojeˈ ri pa tak quicˈaslen. Riyeˈ ma xtiquijoyowaj ta quiwech ri nicˈaj chic winek, ni ma xquecuyun ta. Xa xtiquikˈabaj tzij chiquij ri nicˈaj chic. Ma niquikˈil ta quiˈ chubanic ri mac, nikˈax ruwiˈ ri etzelal xtiquiben chique xabachique winek. Can xtiquetzelaj wi ri utz. Riyeˈ xquequitzujuj (xquequisujuj) ri cachibil. Ma xtiquichˈob ta jubaˈ achique ri niquiben. Sibilaj nimaˈk niquinaˈ ka quiˈ. Más xticajoˈ ri quicoten riche (rixin) re ruwachˈulef, que chuwech chi xticajoˈ ta ri Dios. Riyeˈ xtiquiben achiˈel chi quiniman chic ri Dios; pero xa ma que ta riˈ, ruma ma quiyaˈon ta kˈij chare ri Dios chi rujalon ta ri quicˈaslen. Man cˈa tayuj ta awiˈ quiqˈui ri winek ri yebano queriˈ. Ruma chiquicojol cˈa riyeˈ yepe wi ri yeˈapon pa tak jay y niquitzijoj chˈabel ri xa ma ye kitzij ta. Y ya ri ixokiˈ ye nacanek ri yeka pa quikˈaˈ, ixokiˈ ri can quijachon quiˈ chupan ri mac y ye ucˈuan ruma ri itzel tak quiraybel. Ri ixokiˈ riˈ can ma yetaneˈ ta chiretamaxic cˈacˈacˈ tak naˈoj, pero ri kas kitzij xa majun bey xtiquetamaj ta. Y can achiˈel xquiben ri Janes y ri Jambres ri ojer ca, chi xquetzelaj ri xubij ri Moisés, can que wi chukaˈ riˈ niquiben ri achiˈaˈ riˈ, niquetzelaj ri kas kitzij. Yojtajnek ri quinaˈoj ruma ri etzelal. Can kˈalaj chi ma cukul ta quicˈuˈx riqˈui ri Dios. Pero chukaˈ ma can ta xquenimex, ruma chanin xtibekˈalajin pe chiquiwech quinojel, chi riyeˈ xa ye nacanek riqˈui ri quichˈobonic, can achiˈel xbanatej quiqˈui ri Janes y ri Jambres ri ojer ca, chi xkˈalajin pe chi riyeˈ xa ye nacanek.

10 Yacˈa riyit Timoteo, animan ri utzilaj chˈabel ri ncˈut riyin. Awetaman chukaˈ chi xincˈuaj jun utzilaj cˈaslen y can nwajoˈ nben ronojel ri chilaben chuwe ruma ri Dios. Awetaman chi can nucukuban wi nucˈuˈx riqˈui ri Dios, yicochˈon, y yenwajoˈ quinojel. 11 Nkˈaxan pe tijoj pokonal pa quikˈaˈ ri winek, y cˈa yitajin na chukˈaxaxic cˈa wacami. Y chukaˈ riyit awetaman ronojel ri xban chuwe chupan ri oxiˈ tinamit, ri Antioquía, ri Iconio y ri Listra. Ronojel cˈa riˈ ncochˈon pe. Y chupan ronojel riˈ ri Ajaf can yin rucolon wi pe. 12 Y kas kitzij na wi, quinojel cˈa ri yeˈajowan niquicˈuaj jun utzilaj cˈaslen ri nika chuwech ri Cristo Jesús, can xtiquikˈaxaj qˈuiy tijoj pokonal pa quikˈaˈ ri winek. 13 Yacˈa ri winek ri quicˈuan jun itzel cˈaslen, xa ma ya ta ri kas kitzij ri niquitzijoj, y xa más cˈa yeˈoc itzel tak winek. Riyeˈ yequikˈol ri winek y xa queriˈ chukaˈ niban chique riyeˈ.

14 Yacˈa riyit Timoteo, ma tayaˈ ta ca ronojel ri utz ri awetaman y acukuban acˈuˈx riqˈui. Ruma riyit jabel awetaman ri achoj riqˈui xawetamaj wi reˈ. 15 Y awetaman chukaˈ chi can cˈa yit coˈol na tek xawetamaj pe ri tzˈibatal ca chupan ri lokˈolaj ruchˈabel ri Dios. Y ri chˈabel riˈ xucˈut chawech chi cˈo chi xanimaj ri Cristo Jesús riche (rixin) chi xacolotej chupan ri amac. 16 Ronojel cˈa ri tzˈibatal ca chupan ri ruchˈabel ri Dios, can ya wi cˈa ri Dios ri xucusan quiche (quixin) ri winek chutzˈibaxic. Y rumariˈ nicˈatzin riche (rixin) chi yetijox ri quiniman chic y ri ma jane quiniman ta ri Dios. Nicˈatzin nucusex riche (rixin) chi yekˈil ri winek chi ma tiquiben ta ri xa ma utz ta. Nicˈatzin riche (rixin) chi nibix chique ri winek achique rubanic niquichojmirisaj ri quicˈaslen, y utz chukaˈ nucusex riche (rixin) chi nicˈut achique rucˈuaxic jun cˈaslen choj chuwech ri Dios. 17 Rumariˈ ri tzˈibatal ca nicˈatzin chi netamex cuma quinojel ri ye rusamajel ri Dios riche (rixin) chi queriˈ nicˈojeˈ jun naˈoj tzˈaket quiqˈui riche (rixin) chi yecowin niquiben ronojel ruwech utzil.

Cakchiquel Occidental (CKW)

Copyright 1996 Wycliffe. This translation may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to and inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for more than 25 percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. by Wycliffe Bible Translators International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes