Add parallel Print Page Options

Ang Katapusan nga Ginhambal ni David

23 Si David nga anak ni Jesse ginpabantog sang Labing Mataas nga Dios. Ginpili siya sang Dios ni Jacob nga mangin hari. Kag manugkumposo siya sang matahom nga mga ambahanon sang Israel. Amo ini ang katapusan niya nga ginhambal:

“Naghambal ang Espiritu sang Ginoo paagi sa akon;
ang iya mga pulong ara sa akon baba.
Nagsiling sa akon ang Dios, ang palalipdan nga bato sang Israel,
‘Ang tawo nga nagadumala sing matarong kag may kahadlok sa Dios,
pareho siya sang kasanag sang adlaw nga nagabutlak kon aga nga wala sing gal-om,
nga nagapasilak sa mga hilamon nga naulanan!’
Amo gid sina ang akon pamilya[a] sa panulok sang Dios,
kay naghimo siya sa akon sang kasugtanan nga wala sing katapusan.
Ini nga kasugtanan maayo ang pagkaplastar kag indi na mabayluhan.
Gani sigurado ako nga luwason ako permi sang Dios
kag ihatag niya sa akon ang tanan ko nga ginahandom.
6-7 Pero ang malaot nga mga tawo pareho sa tunukon nga mga tanom nga ginahaboy.
Indi sila makuha nga kamuton lang kundi kinahanglan nga gamitan pa sang gamit nga salsalon ukon kahoy,
kag pagasunugon sila sa lugar nga gintumpukan sa ila.”

Ang Maisog nga mga Tinawo ni David(A)

Amo ini ang maisog nga mga tinawo ni David:

Si Josheb Bashebet nga taga-Takemon, nga amo ang nagapanguna sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Sa isa lang ka inaway, nakapatay siya sang 800 ka tawo paagi sa iya bangkaw.

Ang sunod sa iya amo si Eleazar nga anak ni Dodai nga kaliwat ni Ahoa, nga isa man sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Isa siya sa mga kaupod ni David nga naghangkat sa mga Filistinhon nga nagtipon sa Pas Damim[b] sa pagpakig-away. Nagpalagyo ang mga Israelinhon, 10 pero siya iya nagpabilin kag ginpamatay niya ang mga Filistinhon hasta nga ginkapoy ang iya kamot kag naniskog ini nga daw indi na makabuya sa espada. Ginpadaog sila sang Ginoo sa sadto nga adlaw. Ang nagpalalagyo nga mga Israelinhon nagbalik didto kay Eleazar sa pagpanguha lang sang mga armas sang mga nagkalamatay.

11 Ang sunod pa gid amo si Shama nga anak ni Agee nga taga-Harar. Isa ka tion, nagtipon ang mga Filistinhon sa Lehi, kag ginsalakay nila ang mga Israelinhon sa may uma nga puno sang balatong. Nagpalalagyo ang mga Israelinhon, 12 pero si Shama iya nagpabilin sa tunga sang uma kag ginprotektaran niya ini. Ginpamatay niya ang mga Filistinhon kag ginpadaog sila sang Ginoo sadto nga adlaw.

13 Isa ka tion sang tig-alani, nagkadto kay David ang tatlo niya ka tinawo didto sa kuweba sang Adulam. Ini sila nga tatlo miyembro sang 30 ka maisog nga mga tinawo ni David. Nagakampo sadto ang mga Filistinhon sa Kapatagan sang Refaim 14 kag naagaw nila ang Betlehem. Samtang didto si David sa isa ka mabakod nga palanaguan, 15 gin-uhaw siya. Nagsiling siya, “Maayo kuntani kon may magkuha para sa akon sang tubig nga mainom didto sa bubon malapit sa puwertahan sang Betlehem.” 16 Gani nagsulod sing tago atong tatlo ka maisog nga mga tawo sa kampo sang mga Filistinhon kag nagkuha sila sang tubig sa bubon malapit sa puwertahan sang Betlehem kag gindala kay David. Pero indi mag-inom si David; sa baylo, gin-ula niya ini bilang halad sa Ginoo. 17 Nagsiling siya, “Ginoo, indi ko gid ini mainom tungod kay pareho ini kamahal sa dugo sang mga tawo nga nagtaya sang ila kabuhi sa pagkuha sini.” Gani indi gid mag-inom si David.

Amo ato ang mga ginhimo sang tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David.

18 Si Abishai nga utod ni Joab, nga anak ni Zeruya amo ang pangulo sang 30[c] ka maisog nga mga tinawo ni David. Nakapatay siya sang 300 ka Filistinhon paagi sa iya bangkaw. Gani nangin bantog siya pareho sadtong tatlo ka maisog nga mga tawo. 19 Kag tungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30,[d] siya ang nangin kumander nila, pero indi siya kaupod sadtong tatlo ka maisog.

20 May isa pa ka maisog nga tawo nga ang iya ngalan si Benaya. Taga-Kabzeel siya, kag ang iya amay amo si Jehoyada. Naghimo siya sang pinasahi nga mga buhat, lakip na ang pagpatay sa duha ka pinakamaayo nga soldado sang Moab. Sa isa man ka tion, ginlagas niya ang isa ka leon. Bisan nagasnow kag madanlog, nagpanaog siya sa buho kag ginpatay niya ang leon. 21 Sa isa pa gid ka tion, ginpatay niya ang isa ka Egiptohanon nga puwerte kadako. Ang armas sang Egiptohanon bangkaw, pero ang iya armas inuglampos lang. Gin-agaw niya ang bangkaw sa Egiptohanon kag amo ini ang ginpatay sa iya. 22 Amo ato ang mga ginhimo ni Benaya nga anak ni Jehoyada. Nangin bantog man siya pareho sa tatlo ka maisog nga mga tawo, 23 pero indi siya bahin nila. Kag tungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30, ginhimo siya ni David nga pangulo sang iya mga badigard.

24 Amo ini ang iban nga mga miyembro sang 30 ka maisog nga mga tawo:

si Asahel nga utod ni Joab;

si Elhanan nga anak ni Dodo nga taga-Betlehem;

25 si Shama kag si Elika nga mga taga-Harod;

26 si Helez nga taga-Palti;

si Ira nga anak ni Ikesh nga taga-Tekoa;

27 si Abiezer nga taga-Anatot;

si Mebunai[e] nga taga-Husha;

28 si Zalmon nga taga-Ahoa;

si Maharai nga taga-Netofa;

29 si Heleb[f] nga anak ni Baanah nga taga-Netofa;

si Itai nga anak ni Ribai nga taga-Gibea, nga sakop sang Benjamin;

30 si Benaya nga taga-Piraton;

si Hidai[g] nga nagaestar malapit sa mga ililigan sang tubig sang Gaash;

31 si Abi Albon nga taga-Araba;

si Azmavet nga taga-Bahurim;

32 si Eliaba nga taga-Shaalbon;

ang mga anak ni Jashen;

33 si Jonatan nga anak ni Shama[h] nga taga-Harar;

si Ahiam nga anak ni Sharar nga taga-Harar;

34 si Elifelet nga anak ni Ahasbai nga taga-Maaca;

si Eliam nga anak ni Ahitofel nga taga-Gilo;

35 si Hezro nga taga-Carmel;

si Paarai nga taga-Arba;

36 si Igal nga anak ni Natan nga taga-Zoba;

ang anak ni Hagadi;[i]

37 si Zelek nga taga-Ammon;

si Naharai nga taga-Beerot, nga manugdala sang armas ni Joab nga anak ni Zeruya;

38 si Ira kag si Gareb nga mga taga-Jatir;[j]

39 kag si Uria nga Hithanon.

37 sila tanan.

Footnotes

 1. 23:5 pamilya: ukon, pagdumala.
 2. 23:9 sa Pas Damim: sa Hebreo, didto. Tan-awa sa 1 Cro. 11:13.
 3. 23:18 30: Amo ini sa Syriac kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, tatlo.
 4. 23:19 30: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, tatlo.
 5. 23:27 Mebunai: ukon, Sibecai.
 6. 23:29 Heleb: ukon, Heled.
 7. 23:30 Hidai: ukon, Hurai.
 8. 23:33 si Jonatan nga anak ni Shama: ukon, si Jonatan, si Shama.
 9. 23:36 anak ni Hagadi: ukon, Bani nga taga-Gad.
 10. 23:38 taga-Jatir: ukon, kaliwat ni Itra.

David’s Last Words

23 These are the last words of David:

“The inspired utterance of David son of Jesse,
    the utterance of the man exalted(A) by the Most High,
the man anointed(B) by the God of Jacob,
    the hero of Israel’s songs:

“The Spirit(C) of the Lord spoke through me;
    his word was on my tongue.
The God of Israel spoke,
    the Rock(D) of Israel said to me:
‘When one rules over people in righteousness,(E)
    when he rules in the fear(F) of God,(G)
he is like the light(H) of morning(I) at sunrise(J)
    on a cloudless morning,
like the brightness after rain(K)
    that brings grass from the earth.’

“If my house were not right with God,
    surely he would not have made with me an everlasting covenant,(L)
    arranged and secured in every part;
surely he would not bring to fruition my salvation
    and grant me my every desire.
But evil men are all to be cast aside like thorns,(M)
    which are not gathered with the hand.
Whoever touches thorns
    uses a tool of iron or the shaft of a spear;
    they are burned up where they lie.”

David’s Mighty Warriors(N)

These are the names of David’s mighty warriors:(O)

Josheb-Basshebeth,[a](P) a Tahkemonite,[b] was chief of the Three; he raised his spear against eight hundred men, whom he killed[c] in one encounter.

Next to him was Eleazar son of Dodai(Q) the Ahohite.(R) As one of the three mighty warriors, he was with David when they taunted the Philistines gathered at Pas Dammim[d] for battle. Then the Israelites retreated, 10 but Eleazar stood his ground and struck down the Philistines till his hand grew tired and froze to the sword. The Lord brought about a great victory that day. The troops returned to Eleazar, but only to strip the dead.

11 Next to him was Shammah son of Agee the Hararite. When the Philistines banded together at a place where there was a field full of lentils, Israel’s troops fled from them. 12 But Shammah took his stand in the middle of the field. He defended it and struck the Philistines down, and the Lord brought about a great victory.

13 During harvest time, three of the thirty chief warriors came down to David at the cave of Adullam,(S) while a band of Philistines was encamped in the Valley of Rephaim.(T) 14 At that time David was in the stronghold,(U) and the Philistine garrison was at Bethlehem.(V) 15 David longed for water and said, “Oh, that someone would get me a drink of water from the well near the gate of Bethlehem!” 16 So the three mighty warriors broke through the Philistine lines, drew water from the well near the gate of Bethlehem and carried it back to David. But he refused to drink it; instead, he poured(W) it out before the Lord. 17 “Far be it from me, Lord, to do this!” he said. “Is it not the blood(X) of men who went at the risk of their lives?” And David would not drink it.

Such were the exploits of the three mighty warriors.

18 Abishai(Y) the brother of Joab son of Zeruiah was chief of the Three.[e] He raised his spear against three hundred men, whom he killed, and so he became as famous as the Three. 19 Was he not held in greater honor than the Three? He became their commander, even though he was not included among them.

20 Benaiah(Z) son of Jehoiada, a valiant fighter from Kabzeel,(AA) performed great exploits. He struck down Moab’s two mightiest warriors. He also went down into a pit on a snowy day and killed a lion. 21 And he struck down a huge Egyptian. Although the Egyptian had a spear in his hand, Benaiah went against him with a club. He snatched the spear from the Egyptian’s hand and killed him with his own spear. 22 Such were the exploits of Benaiah son of Jehoiada; he too was as famous as the three mighty warriors. 23 He was held in greater honor than any of the Thirty, but he was not included among the Three. And David put him in charge of his bodyguard.

24 Among the Thirty were:

Asahel(AB) the brother of Joab,

Elhanan son of Dodo from Bethlehem,

25 Shammah the Harodite,(AC)

Elika the Harodite,

26 Helez(AD) the Paltite,

Ira(AE) son of Ikkesh from Tekoa,

27 Abiezer(AF) from Anathoth,(AG)

Sibbekai[f] the Hushathite,

28 Zalmon the Ahohite,

Maharai(AH) the Netophathite,(AI)

29 Heled[g](AJ) son of Baanah the Netophathite,

Ithai son of Ribai from Gibeah(AK) in Benjamin,

30 Benaiah the Pirathonite,(AL)

Hiddai[h] from the ravines of Gaash,(AM)

31 Abi-Albon the Arbathite,

Azmaveth the Barhumite,(AN)

32 Eliahba the Shaalbonite,

the sons of Jashen,

Jonathan 33 son of[i] Shammah the Hararite,

Ahiam son of Sharar[j] the Hararite,

34 Eliphelet son of Ahasbai the Maakathite,(AO)

Eliam(AP) son of Ahithophel(AQ) the Gilonite,

35 Hezro the Carmelite,(AR)

Paarai the Arbite,

36 Igal son of Nathan from Zobah,(AS)

the son of Hagri,[k]

37 Zelek the Ammonite,

Naharai the Beerothite,(AT) the armor-bearer of Joab son of Zeruiah,

38 Ira the Ithrite,(AU)

Gareb the Ithrite

39 and Uriah(AV) the Hittite.

There were thirty-seven in all.

Footnotes

 1. 2 Samuel 23:8 Hebrew; some Septuagint manuscripts suggest Ish-Bosheth, that is, Esh-Baal (see also 1 Chron. 11:11 Jashobeam).
 2. 2 Samuel 23:8 Probably a variant of Hakmonite (see 1 Chron. 11:11)
 3. 2 Samuel 23:8 Some Septuagint manuscripts (see also 1 Chron. 11:11); Hebrew and other Septuagint manuscripts Three; it was Adino the Eznite who killed eight hundred men
 4. 2 Samuel 23:9 See 1 Chron. 11:13; Hebrew gathered there.
 5. 2 Samuel 23:18 Most Hebrew manuscripts (see also 1 Chron. 11:20); two Hebrew manuscripts and Syriac Thirty
 6. 2 Samuel 23:27 Some Septuagint manuscripts (see also 21:18; 1 Chron. 11:29); Hebrew Mebunnai
 7. 2 Samuel 23:29 Some Hebrew manuscripts and Vulgate (see also 1 Chron. 11:30); most Hebrew manuscripts Heleb
 8. 2 Samuel 23:30 Hebrew; some Septuagint manuscripts (see also 1 Chron. 11:32) Hurai
 9. 2 Samuel 23:33 Some Septuagint manuscripts (see also 1 Chron. 11:34); Hebrew does not have son of.
 10. 2 Samuel 23:33 Hebrew; some Septuagint manuscripts (see also 1 Chron. 11:35) Sakar
 11. 2 Samuel 23:36 Some Septuagint manuscripts (see also 1 Chron. 11:38); Hebrew Haggadi