Add parallel Print Page Options

Dávid győzelmes hadjáratai

Ezután Dávid hadakozott a filiszteusokkal, legyőzte őket, és elvette tőlük Meteg-Ammát.[a] Győzelmet aratott a moábiak fölött is. Megparancsolta, hogy a moábi foglyok sorban feküdjenek le a földre, majd minden harmadik sorból szabadon engedte a foglyokat, a többieket pedig kivégeztette. Az életben hagyott moábiak Dávid alattvalói lettek, és ajándékokat hoztak neki.

Dávid elment az Eufrátesz folyó melletti területre, és ott egy emlékoszlopot állított.[b] Ekkor győzte le Hadadezert, Rehób fiát, Cóbá királyát, és igen sok zsákmányt és hadifoglyot ejtett: 1 000 harci szekeret, 7 000 lovat[c] és 20 000 gyalogost. A lovak közül száz harci szekérbe valót meghagyott magának, de a többit megbénította.

Amikor a damaszkuszi arámok sereget küldtek Hadadezer, Cóbá királya segítségére, Dávid őket is legyőzte, és a harcban 22 000 katonát levágott közülük. Ezután Dávid helyőrséget helyezett Damaszkuszba, s annak a királyságnak a lakói is Dávid alattvalói lettek, és rendszeresen ajándékokat vittek neki.

Mindezekben a hadjáratokban az Örökkévaló győzelmeket adott Dávidnak, akármerre is járt.

Dávid zsákmányul ejtette és Jeruzsálembe vitte azokat az aranypajzsokat is, amelyeket Hadadezer szolgái viseltek. Ezen kívül nagyon sok bronztárgyat zsákmányolt Betahból[d] és Bérótajból, Hadadezer városaiból.

9-10 Hadadezer sokat hadakozott Tói, Hamát királya ellen. Ezért amikor Tói meghallotta, hogy Dávid legyőzte Hadadezer seregét, elküldte fiát, Jórámot, hogy köszöntse és áldja meg Dávidot, amiért közös ellenségüket legyőzte. Jórám sok aranyból, ezüstből és bronzból készült ajándékot is vitt Dávidnak, 11 aki ezeket mind az Örökkévalónak szentelte. Ugyanígy tett Dávid azokkal az arany- és ezüsttárgyakkal is, amelyeket a többi legyőzött néptől zsákmányolt: 12 az arámoktól, moábiaktól, ammoniaktól, filiszteusoktól, amálekiektől és Hadadezertől, Rehób fiától, Cóbá királyától.

13 Dávid nagy hírnevet szerzett, amikor az edomiak[e] 18 000 fős seregét is legyőzte a Sós-völgyben. 14 Ezután Edom egész területén helyőrségeket állított fel, és az edomiak mind Dávid alattvalói lettek.

Mindezekben a hadjáratokban az Örökkévaló győzelmeket adott Dávidnak, akármerre is járt.

Dávid királyságának tisztségviselői

15 Dávid király egész Izráel népe felett uralkodott, helyes ítéleteket hozott, és igazságot szolgáltatott mindenkinek. 16 Hadseregét a fővezére, Jóáb, Cerúja fia vezette. Jósafát, Ahilúd fia volt Dávid krónikása. 17 A papi szolgálatot ketten látták el: Cádók, Ahitúb fia és Ahimelek, Ebjátár fia. Szerájá királyi íródeák, 18 Benája, Jójádá fia pedig a kerétiek és pelétiek[f] parancsnoka volt. Dávid fiai magas rangú vezetők[g] lettek.

Footnotes

  1. 2 Sámuel 8:1 Meteg-Ammát Vagy: „a Gát városa körüli területet”, vagy: „a város körüli falvakat”. Lásd 1Krón 18:1.
  2. 2 Sámuel 8:3 Dávid… állított Vagy: „Dávid elment, hogy az Eufrátesz folyó melletti területre is kiterjessze uralmát.”
  3. 2 Sámuel 8:4 1 000 harci… lovat Ez található az ókori görög fordításban (LXX) és az egyik qumráni tekercsben. A masszoréta héber szövegben ez áll: „1 700 lovat”.
  4. 2 Sámuel 8:8 Betah Az ókori görög fordítás (LXX) egyes kéziratai szerint: „Tebah”. Lásd 1Krón 18:8.
  5. 2 Sámuel 8:13 edomiak Az ókori görög fordítás (LXX) és a Szíriai kézirat szerint. A masszoréta héber szövegben: „arámiak”.
  6. 2 Sámuel 8:18 kerétiek és pelétiek Valószínűleg nem izráeli származású hivatásos katonák voltak, akik a királyi testőrcsapatot alkották.
  7. 2 Sámuel 8:18 magas… vezetők Ez szerepel a párhuzamos helyen (1Krón 18:17) és az ókori görög fordításban (LXX). A masszoréta héber szövegben: „papok” olvasható.