A A A A A
Bible Book List

2 Petrusbrevet 2 Nya Levande Bibeln (SVL)

Faror i samband med tillväxt

Men det fanns falska profeter bland Israels folk också på den tiden, precis som det kommer att uppstå falska profeter bland er. De kommer att ljuga om Gud och till och med vända sig mot sin Mästare och Herre som har köpt dem fria, men de kommer snabbt att möta sin undergång.

Många kommer att följa dem, lurade av deras förkunnelse att det inte är fel att leva i utsvävningar. För deras skull kommer Kristus och hans frälsningsväg att bli vanärade.

I sin girighet och maktlystnad kommer de att göra vad som helst för att få grepp om er. Men Gud fördömde dem för länge sedan, och de går mot sin undergång.

Gud skonade inte ens de änglar som syndade, utan kastade ner dem i en avgrund, där de är fängslade i mörker till domens dag.

Och han skonade inte någon av de människor som levde för länge sedan, före den stora översvämningen. Bara Noa, den ende som bekände sin tro på Gud, blev räddad tillsammans med sju familjemedlemmar. Hela den gudlösa världen blev fullständigt utplånad, när Gud dränkte hela jorden i vatten.

Vid ett senare tillfälle jämnade han städerna Sodom och Gomorra med marken. Askhögarna efter dem har blivit ett varnande exempel för ogudaktiga i alla tider.

7-8 Men samtidigt räddade Herren Lot ut ur Sodom, eftersom han var en god man och led svårt av den fruktansvärda ondska som han dag efter dag tvingades se omkring sig.

På samma sätt kan också Herren rädda både er och mig från de frestelser som omger oss och fortsätta att straffa de ogudaktiga ända till den dag, då den slutliga domen kommer.

10 Han är särskilt sträng mot dem som följer sina egna onda drifter, och mot dem som är stolta och oresonliga och inte drar sig för att håna Gud den Högste i all hans härlighet.

11 I sin fräckhet visar de ett förakt för andemakter, som inte ens änglarna från sin höga position skulle uttala sig nedsättande om inför Herren.

12 Men falska lärare är dårar. Man kan inte tro att de är tänkande varelser. De liknar djur, som är till bara för att fångas och dödas. De gör vad som faller dem in och skrattar åt något som de inte begriper. Som djur kommer de också att dödas.

13 Den lön de hade räknat med uteblir. De festar mitt på ljusa dagen och de är en förolämpning mot er genom sitt dubbelliv, eftersom de ju deltar i era kärleksmåltider som om de var hederliga människor.

14 Ingen kvinna undgår deras utmanande blickar, och de får aldrig nog av synd. De leder människor vilse och är duktiga att leva på andras bekostnad. De är dömda och under förbannelsen.

15 De har övergett den goda vägen och gått vilse som Bileam, Bosors son, som älskade att lura till sig det som tillhörde andra.

16 Men Bileam blev hejdad i sin galenskap när hans åsna talade till honom med människoröst och tillrättavisade honom.

17 Dessa människor är som uttorkade brunnar, som lovar mycket men inte åstadkommer någonting. De är lika opålitliga som moln, som drivs omkring av stormvindarna. De är dömda till evigt mörker.

18 De skryter högfärdigt om sina synder och erövringar, och med sitt sätt att leva lockar de tillbaka dem i synd som just har bestämt sig för att lämna sitt gudlösa liv.

19 Man blir inte frälst genom att göra goda gärningar, säger de, så ni kan lika gärna synda. Gör vad ni vill! Var fria!Men de som erbjuder denna frihet från lagen, är själva slavar under synd och förnedring, för en människa är slav under det som behärskar henne.

20 Och när en person har flytt från världens orenhet genom att lära känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och sedan blir insnärjd i synden igen och blir dess slav, får han det värre än han hade det förut.

21 Det skulle ha varit bättre om han aldrig hade lärt känna Kristus, än att först höra om honom och sedan vända ryggen åt allt det som överlämnats till honom.

22 Det finns ett gammalt ordspråk som säger att hunden återvänder till sina spyor, och att det tvättade svinet snart vältrar sig i smutsen igen. Så är det med dem som vänder tillbaka till sina synder.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

2 Petrusbrevet 2 Svenska 1917 (SV1917)

Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem.

De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bliva smädad.

I sin girighet skola de ock med bedrägliga ord bereda sig vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den dröjer icke, och deras fördärv sover icke.

Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen.

Ej heller skonade han den forntida världen, om han ock, när han lät floden komma över de ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra.

Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor.

Men han frälste den rättfärdige Lot, som svårt pinades av de gudlösa människornas lösaktiga vandel.

Ty genom de ogärningar som han, den rättfärdige mannen, måste se och höra, där han bodde ibland dem, plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ.

Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag.

10 Och detta gör han först och främst med dem som i oren begärelse stå efter köttslig lust och förakta andevärldens herrar. I sitt trots och sin självgodhet bäva dessa människor icke för att smäda andevärldens härlige,

11 under det att änglar som stå ännu högre i starkhet och makt icke om dem uttala någon smädande dom inför Herren.

12 Men på samma sätt som oskäliga djur förgås, varelser som av naturen äro födda till att fångas och förgås, på samma sätt skola ock dessa förgås, eftersom de smäda vad de icke känna till;

13 och de skola så bliva bedragna på den lön som de vilja vinna genom orättfärdighet. De hava sin lust i kräsligt leverne mitt på ljusa dagen. De äro skamfläckar och styggelser, där de vid gästabuden, som de få hålla med eder, frossa i sina njutningar.

14 Deras ögon äro fulla av otuktigt begär och kunna icke få nog av synd. De locka till sig obefästa själar. De hava hjärtan övade i girighet. Förbannade äro de.

15 De hava övergivit den raka vägen och kommit vilse genom att efterfölja Balaam, Beors son, på hans väg. Denne åtrådde ju att vinna lön genom orättfärdighet;

16 men han blev tillrättavisad för sin överträdelse: en stum arbetsåsninna begynte tala med människoröst och hindrade profeten i hans galenskap.

17 Dessa människor äro källor utan vatten, skyar som drivas av stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt dem.

18 Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i villfarelse.

19 De lova dem frihet, fastän de själva äro förgängelsens trälar; ty den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl.

20 Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men sedan åter låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första.

21 Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat.

22 Det har gått med dem såsom det riktigt heter i ordspråket: »En hund vänder åter till sina spyor», och: »Ett tvaget svin vältrar sig åter i smutsen.»

Viewing of
Cross references
Footnotes