A A A A A
Bible Book List

2 Petrusbrevet 1 Svenska Folkbibeln (SFB)

Hälsning

Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus.

Trons bevisning i livet

Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. 10 Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

12 Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. 13 Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält. 14 Jag vet att jag plötsligt skall lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. 15 Men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid skall kunna minnas detta.

Inte myter utan gudomlig uppenbarelse

16 Det var inte några utstuderade myter[a] vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. 17 Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten:[b] "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje." 18 Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. 19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan[c] går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Footnotes:

  1. 2 Petrusbrevet 1:16 myter Se not till 1 Tim 1:4.
  2. 2 Petrusbrevet 1:17 från den upphöjda Härligheten Från Gud i hans majestät.
  3. 2 Petrusbrevet 1:19 morgonstjärnan Kristus (4 Mos 24:17, Upp 22:16).
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

2 Petrusbrevet 1 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Hälsning

Från Simon Petrus, som är tjänare och apostel[a] åt Jesus Kristus.

Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.

Allt rikare nåd och frid åt er genom kunskap om Gud och vår Herre Jesus.

Tron måste följas av praktisk handling

Allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt gett oss genom kunskapen om honom som kallade oss i sin härlighet och ärbarhet. Därigenom har han gett oss sina dyrbara och stora löften, för att ni tack vare dem ska få del av den gudomliga naturen, efter att ha kommit undan den korruption som finns i den här världen på grund av onda begär.

Gör därför allt för att omsätta er tro i praktisk handling och öka er kunskap, och utöver kunskap självbehärskning, utöver självbehärskning uthållighet, utöver uthållighet gudsfruktan, utöver gudsfruktan vänskap mellan trossyskonen, och utöver vänskapen syskonkärlek. För ju mer dessa egenskaper finns hos er och får växa till, desto mer användbara och produktiva blir ni i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar dem är blind och närsynt och har glömt att han blivit renad från sina tidigare synder.

10 Syskon, gör därför ert bästa för att bekräfta er kallelse och ställning som utvalda. Gör ni det, kommer ni aldrig att falla, 11 utan ni ska välkomnas att träda in i vår Herre och Frälsare Jesus Kristus eviga rike.

12 Därför tänker jag fortsätta att påminna er om allt detta, även om ni redan känner till det och håller fast vid den sanning som ni äger. 13 Men jag ser det som befogat att fortsätta att påminna er, så länge jag lever kvar i min kropps tält. 14 Jag vet ju att jag snart måste lämna det, för det har vår Herre Jesus Kristus låtit mig veta. 15 Därför vill jag göra allt för att ni alltid ska minnas detta efter att jag är borta.

Profeternas budskap om Jesus är sant

16 Det var inte några skickligt uttänkta myter vi följde när vi berättade för er om vår Herre Jesus Kristus makt och ankomst, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. 17 Han fick äran och härligheten från Gud Fadern, när en röst kom till honom från den majestätiska härligheten: ”Detta är min älskade Son, han är min glädje.” 18 Vi hörde själva den rösten när vi var med honom på det heliga berget.[b]

19 Så mycket säkrare står nu det profetiska budskapet för oss, och ni gör väl om ni håller er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills morgonstjärnan[c] går upp i era hjärtan.

20 Men framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kunnat läggas ut av profeten själv. 21 Ingen profetia har ju kommit till av mänsklig vilja, utan den heliga Anden har drivit människor till att tala vad de fått av Gud.

Footnotes:

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:18 Mark 9:2-7 och Luk 9:28-35.
  3. 1:19 Morgonstjärnan syftar på Kristus och var en symbol för seger och makt. Jfr Upp 22:16.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes