Oba doa weare faulsche Profeete mank daut Follkj, so aus secha bie junt uk woare faulsche Leara senne, dee em jeheeme woare Iedeehe de Fedowanes enenn brinje, en daem Herr dee an jekofft haft, aufsaje woare, en woare doaderch schwind opp sikj selfst Fedoawnes brinje.

En faele woare aea onnsitlijchet Laewe no folje; en waeajen soone woat dee Wajch de Woarheit fespott woare.

Enn Jiets woare see junt met fefearische Wead kjeepe en fekjeepe, daen aea Jerecht aul lang trig bestemt es, en aea Fedoawe schlapt nich.

Dan wan Gott dee Enjel dee jesindicht haude nich schoond, oba daen enne Hal enenn schmeet en an doa helt fa daut Jerecht,

en dee oole Welt nich schoond, en bewoad Nooha, daen achte Maun, dee en Jerajchtichkjeits Praedja wea, en brocht dee Aewaschwaminj aewa dee gottloose Mensche,

en brocht Jerecht opp dee Staede Soodom en Gomora derch en Ommschmiete, en bedakjt an met Ausch, en muak an en Biespel fa aul soone dee sikj faeanaeme en gottlooset Laewe to laewe,

en rad daem jerachte Loot dee bedrekjt wea aewe dee Gottloose aea onnjerajchta Waundel.

Dan dee jerachta Maun siene Seel, dee mank an laewd, wea jekjwaelt aewa aea jesatlooset Laewe, aus hee daut Dach fa Dach sach en head.

De Herr weet woo hee dee Jerachte ut Feseakjunk erut rade kaun, oba dee Gottloose fa daut Jerecht hoole tom strofe,

10 en besondasch daen dee no aeare onnreine Losst em Fleesch gone, en Harschoffte fe-achte. Dee sent Brow enn aeare eajne Tofraedenheit, en ha nich Angst aewa Harlijchkjeite to lastre.

11 Oba Enjel dee jrata sent enn Krauft en Macht, woage sikj nich browet Jerecht fer daem Herr to brinje aewa an.

12 Oba dise Mana, soo aus natearliche Beesta dee oone Fenunft jebuare sent tom jriepe en schlachte, rose aewa soont fonn waut see nuscht weete, en woare enn aea eajnet Fedoawness fedorwe woare;

13 en woare Onnjerajcht kjriehe aus Loon fa aea Onnrajcht. See jleewe daut aula Dach huach laewe es Fejneaje, see sent Placke en Schaundplacke dee heichle en sikj freihe wiel see met junt aete,

14 daen aere Uage foll sent fonn Eehebruch, en lote nich no met aeare Sind, en feleide dee Seele dee nich faust stone, en eewe sikj enn Jiets, fefluchte Kinje.

15 See ha daem jlikja Wajch felote, en sent daem Beor sien Saen Bieliam nojefolcht, dee onnjerajchtet Loon leef haud,

16 dee Schell kjreach fa siene Aewatraedinj, aus dee stumme Aesel met ne Mensche stem raed en daem Profeet sien Ersenn trajchtholp.

17 Dise Mensche sent Kjwale oone Wota, Naewel dee fomm Wint jedraewe woare, fa daen dee Dunkel de Diestanes bewoat es.

18 Dee raede stollte, nutsloose Wead, en locke met fleeschliche Losste soone dee meist jerat weare fonn soone dee enn Errtum laewde.

19 See fespraeakje an Frieheit, oba see sent selfst Sklowe de Fedoawness, dan wautemma en Mensch unja haft, doa es hee aun feskloft.

20 Dan wan see dee Welt aea Drakj sent loos jeworde derch dee folle Erkjantnes fonn onns Herr en Heilaunt Jesus Christus, oba dan wada doarenn faustjenome en feskloft sent, dan es daut Latste oaga aus daut Easchte.

21 Dan daut wudd senne baeta jewast wan see niemols haude dee folle Erkjantnes jehaut fonn daem Wajch de Jerajchtichkjeit, dan no daem daut see daut haude em folle jewist, en dan wajch to dreihe fonn daut heiljet Jeboot daut an jejaeft wea.

22 Oba daut es met an jrod soo paseat aus daut woaret Schprechwuat sajcht: "Dee Hunt es no daut trig jegone daut hee utjespaeaje haud", en "Dee Saeaj suedelt sikj wada emm Blott no daem daut dee jewosche es".

Bible Gateway Sponsors