A A A A A
Bible Book List

2 Pedro 1 Amuzgo de Guerrero (AMU)

2 Pedro

Carta na seicwanom Pedro nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilayuˈ

Ja Simón Pedro cwiluiindyo̱ moso ˈnaaⁿˈ Jesucristo ndoˈ apóstol na majñoom na mañequiaya ñˈoom naya nda̱a̱ nnˈaⁿ. Matseiljeiya ndoˈ matseicwano̱ⁿya cartawaañe nda̱a̱ ˈo na mati laxmaⁿˈyoˈ juu na cwilaˈyuˈya nˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ jâ, na juu joˈ jeeⁿ ndyaˈ jnda tseixmaⁿnaˈ. Laxmaⁿˈyoˈ juunaˈ ncˈe nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ ñequio Jesucristo na macwjiˈnˈmaaⁿñê jaa cwiluiiñê na matyˈiomyanaˈ. Ncˈe na cwitaˈjnaⁿˈyoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio Jesús na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa, cwijndye naya na catoˈñoomˈyoˈ na laˈxmaⁿna ñequio na tjaa ñomtiuu cˈomˈyoˈ jo nda̱a̱na.

Jndaaˈ chiuu lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom na calaxmaaⁿ jaa

Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom, cantyja ˈnaaⁿˈ najndeii na cwiluiiñê, mañequiaaⁿ na cwicandaaya chaˈtso na macaⁿnaˈ jaa cha nnda̱a̱ nncˈo̱o̱ⁿya jo nnoom ndoˈ cha nnda̱a̱ nlajomndyo̱ cantyja na cwiluiiñê. Machˈeeⁿ na ljoˈ ncˈe nqueⁿ na maqueeⁿˈñê ˈo na jeeⁿ ndyaˈ tˈmaⁿ cwiluiiñe ndoˈ mati ñequio chaˈtso naya na tˈmaⁿ na machˈeeⁿ. Cantyja ˈnaaⁿ nmeiⁿˈ, jnda̱ tquiaaⁿ ñˈoom nda̱a̱ya chiuu na nntsˈaaⁿ, na joo ñˈoomˈñeeⁿ jeeⁿ jnda laxmaⁿnaˈ, cha cantyja ˈnaaⁿˈ joonaˈ ˈo nnda̱a̱ ntsalajomndyoˈ na jom Tyˈo̱o̱tsˈom teincooñe ndoˈ cha nnda̱a̱ nndyaandyoˈ natia na cwajndii na chuu tsjoomnancue na matseiqueeⁿnaˈ tsˈom tsˈaⁿ. Ncˈe na luaaˈ, juu na cwilayuˈya nˈomˈyoˈ, macaⁿnaˈ na cˈomˈyoˈ na xcwe cantyja ˈnaⁿˈyoˈ ñequio nnˈaⁿ, ndoˈ ñequio juu joˈ cˈomˈyoˈ na xcwe calaˈno̱ⁿˈyoˈ, ndoˈ quia cwilaxmaⁿˈyoˈ joˈ cˈomˈyoˈ na queⁿndyoˈ cheⁿncjoˈyoˈ xjeⁿ, ndoˈ ñequio juu joˈ, cˈomˈyoˈ na nioomˈcheⁿ nˈomˈyoˈ, ndoˈ ñequio juu joˈ, quiandyoˈ na nleitquiooˈ na mˈaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ quia laxmaⁿˈyoˈ joˈ, cˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ ñequii tsˈaⁿ ntseinda, ndoˈ na ljoˈ, cˈomˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ nnˈaⁿ.

Ee xeⁿ cwilaˈxmaⁿˈyoˈ chaˈtso nmeiⁿˈ ndoˈ cwileijndye joonaˈ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, xocatsˈaanaˈ na ticwilˈuendyoˈ meiⁿ ticweˈ tsˈiaaⁿˈndyo na cwilaxmaⁿˈyoˈ cwentaaˈ Ta Jesucristo. Sa̱a̱ tsˈaⁿ na ticatseixmaⁿ nmeiⁿˈ, cwiluiiñe tsˈaⁿ na tsa̱ mantyˈiaaˈ oo nchjaaⁿˈ. Jnda̱ tsuuˈ tsˈoom na seiljuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom jom jnaaⁿˈaⁿ na ñeseixmaaⁿ. 10 Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe na tqueeⁿˈñê ˈo ndoˈ tjeiiˈñê ˈo cwentaaⁿˈaⁿ, cjooˈ nˈomˈyoˈ na calaxmaⁿˈyoˈ nmeiⁿˈ, ee xeⁿ na nmeiⁿˈ cwilˈaˈyoˈ quia joˈ tijoom nntseilcweˈtyaˈnaˈ ˈo cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. 11 Ndoˈ xeⁿ nmeiiⁿˈ nlˈaˈyoˈ, jeeⁿ tincˈuaaˈ nñequiaaⁿ na nntsaquieeˈndyoˈ yuu na ticantycwii na matsa̱ˈntjom nquii na tjacantyja na tˈmaⁿ cwiluiiñe ndoˈ na macwjiˈnˈmaaⁿñe jaa, juu Ta Jesucristo.

12 Joˈ chii ñequiiˈcheⁿ na matseilcwiiˈndyo̱ ñˈoommeiⁿˈ nda̱a̱ˈyoˈ meiiⁿ na manquiuˈyaˈyoˈ joonaˈ ndoˈ mantyjiiya na ˈo mˈaaⁿˈtyeⁿ nˈomˈyoˈ ñˈoom na mayuuˈ na jnda̱ toˈñoomˈyoˈ. 13 Ee maxjeⁿ ntyjii na matyˈiomyanaˈ na matseilcwiiˈndyo̱ ñˈoommeiiⁿ nda̱a̱ˈyoˈ yocheⁿ na waˈndo̱ˈa. 14 Ee ntyjiiya na mawaxjeⁿ na nncˈio̱, chaˈxjeⁿ tˈmo̱ⁿ Ta Jesucristo no̱o̱ⁿ. 15 Sa̱a̱ nntsˈaa chaˈtso na nnda̱a̱ nntsˈaa cha meiiⁿ na jnda̱ tyˈio̱ nncjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ ñˈoommeiⁿˈ.

Ñˈeⁿ Pedro quia seitˈmaaⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom Jesucristo

16 Quia na tˈmo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ najndeii na matseixmaⁿ Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa, ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na nntseixmaaⁿ quia na nndyonnaaⁿˈaⁿ, nchii cweˈ cuento ñˈoomˈñeeⁿ, ee jndo̱o̱ˈnda̱a̱yâ na tjacantyja na tˈmaⁿ seitˈmaaⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom jom. 17 Ee ntyˈiaanda̱a̱yâ xjeⁿ na nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom tˈmaⁿ seitˈmaaⁿˈñe jom, tso: “Luaa nquii tiˈJndaaya na jeeⁿ candyaˈ tsˈo̱o̱ⁿya jom, ñˈeⁿ jom jeeⁿ neiⁿya.” 18 Mancjo̱o̱tya̱a̱yâ jndya̱a̱yâ ñˈoomˈñeeⁿ na tso na jnaⁿnaˈ nandye cañoomˈluee, xjeⁿ na tˈo̱o̱ⁿyâ ñˈeⁿñê sjo̱ˈñeeⁿ na ljuˈ tseixmaⁿnaˈ.

19 Ndoˈ mati waa na cwileiñˈo̱o̱ⁿya na majndaaˈya, juu ñˈoom na tyolaneiⁿ profetas na tyoñequia ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tandyo xuee, ˈo jeeⁿ xcwe nlˈaˈyoˈ xeⁿ cwilañˈoomˈndyoˈ ñˈoomˈñeeⁿ na laxmaⁿnaˈ chaˈcwijom lámpara na matseixueeñenaˈ yuu na jaaⁿñe, hasta nquii na cwiluiiñe caxjuuncoo matseixueeñe naquiiˈ nˈomˈyoˈ. 20 Sa̱a̱ najndyee macaⁿnaˈ na catseiˈno̱ⁿˈ tsˈaⁿ na tjaaˈnaⁿ cwii ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii ncˈe na seijndaaˈñe nquii na seiljeii juunaˈ, 21 ee profetas na tyoñequia ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ ˈnaaⁿ na quia nluii, tîcalaneiⁿna chiuu tyomˈaaⁿˈ nˈom nquieena. Joona tyolaxmaⁿna nnˈaⁿ na tyolaneiⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom chiuu tˈmo̱ⁿ Espíritu Santo nda̱a̱na.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes