13 Dit es nu daut dreddet Mol daut ekj no ju kom. Enn twee oda dree Zeij saul aules bestaedicht woare.

Ekj haud eare jesajcht, en saj nu em ferut soo aus ekj bie junt wea, en nu nich bie junt sie, to dee, dee ferhaea jesindicht ha, uk to aul dee aundre, daut wan ekj wada kom woa ekj nich spoare,

wiel jie Bewies wele ha daut ekj enn Christus raed, dee nich Schwak, oba Kjraftich es enn junt.

Am wort werklijch jekjrietsicht enn Schwakheit, oba hee laeft derch Gott siene Krauft. Wie sent uk Schwak enn am, oba woare met am laewe derch Gott siene Krauft junt jaeajenaewa.

Prooft junt selfst, auf jie em Gloowe sent, unjaseakjt junt selfst. Oda weet jie nich selfst daut Christus enn ju es? Buta wan jie fefaulscht sent.

Ekj hop daut jie weete daut wie nich fefaulscht sent.

Wie baede nu to Gott daut jie kjeen Onnrajcht doone, nich daut wie sulle bewoat woare, oba daut jie daut Goodet doone.

Dan wie kjenne nusscht jaeajen de Woarheit doone, bloos doafaea.

Dan wie freihe onns wan wie Schwak sent, jie oba Stoakj; en fa dit doo wie baede, daut jie muchte follkome senne.

10 Doaromm schriew ekj dit eeha ekj hankom, daut wan ekj kom, ekj nich woa bruke Shoap senne no dee Krauft dee de Herr mie jejaeft haft tom Oppbuehe, nich tom dolriete.

11 Fa daut aewrije, Breeda, freit junt, lot junt trajchthalpe, femont junt, denkjt aewareen, siet fraedlich, en dee Gott, dee Fraed en Leew es, woat met junt senne.

12 Jreest junt unjarenaunda met en heilje Kuss.

13 Aul dee Heilje jreese junt.

14 Mucht daem Herr Jesus siene Jnod, en Gott siene Leew, en daem Heilje Jeist siene Jemeenschofft met junt aula senne

Bible Gateway Sponsors